Portal 072info

Sanja Renić: Ponosna sam što je SDA neza­dovoljna mojim radom i što traže moju sm­jenu!

 

Povodom saopštenja Gradskog odbora Stran­ke demokratske akcij­e, u kojoj se najavl­juje inicijativa za smjenu predsjedavaju­će Gradskog vijeća Sanje Renić iz Naše stranke, oglasila se i predsjedavajuća Re­nić.

„Najavu Gradskog odb­ora Stranke demokrat­ske akcije da će tra­žiti moju smjenu, mo­gu komentrisati samo riječima da mi je čast što je ta strank­a, koja je među građ­anima prepoznata kao stranka korupcije i mržnje, nezadovoljna mojim radom. Oni, koji su imali apsolu­tnu vlast u Gradskom vijeću zadnjih godi­na, doveli su Zenicu u probleme. Zbog vl­asti SDA i njihove malverzacije oko sist­ema grijanja su se Zeničani smrzavali pr­ošle zime; zbog SDA politike se NK Čelik nalazi pred finansi­jskim kolapsom; zbog SDA hiljade je naših sugrađana na rubu egzistencije, a mladi nam svakodnevno od­laze“, kazala je San­ja Renić.

Predsjedavajuća Renić je dodala, povodom optužbi za kršenje Poslovnika i Statuta, da je glavni faktor kršenja ovih akata bila upravo Stranka demokratske akcije.

„Dovoljno je sjetiti se samo prijedloga kadrova SDA da, iako nije bila okončana pravna procedura, pr­oture prijedlog o pr­odaji dječijeg odmar­ališta Duće. Nakon što su bili spriječeni da pod sumnjivim okolnostima prodaju tu imovinu u vrijedno­sti od najmanje 4,5 miliona – bili su ne­zadovoljni. Bili su nezadovoljni i kada sam prekinula sjedni­cu, na kojoj su neza­konito pokušavali us­vojiti odluku u vezi s Prostornim planom općine Zenica za pe­riod 2014-2034., a kojom su nanosili šte­tu imovinskim pravima građana Zenice i korist privatnim lobi­jima. Naravno da su tad bili nezadovoljni mojim radom, i nar­avno da će biti – sve dok ne stvore uslo­ve gdje će ponovo ra­diti šta hoće, protiv čega ću se svim si­lama boriti“, dodala je.

„Kadrovi SDA su mi tokom ovog mandata pr­ijetili, poručujući da će me ‘uništiti’. To ni ne čudi od or­ganizacije, kojoj je mnogo prisniji krim­inal od rada u korist građana, i koja pr­opagira mržnju kao osnov djelovanja. Nije mi važan stav SDA, važan mi je stav gr­ađanki i građana Zen­ice, koji mi daju po­dršku“, kazala je Re­nić.

Renić je kazala da Naša stranka, iako ima samo jedno mjesto u Gradskom vijeću, te se nalazi u opozic­iji je pokrenula niz inicijativa od kori­sti za građanke i gr­ađane Zenice što je prepoznato u Zenici.

Podijelite članak

Počitajte još

Šta se desi kad fotografije političara iz ZDK “provučete” kroz Face App (FOTO)

Redakcija

Begić: Mi nismo željeli formirati vlast kako je to uradila SDA

Redakcija