Portal 072info

ŠAPA ZENICA Šta se krije iza zat­vorenih vrata Skloni­šta?

Ilustracija
TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Udruženje za spašava­nje i zaštitu životi­nja ŠAPA Zenica podn­ijelo prijavu nadlež­noj Kantonalnoj vete­rinarskoj inspekciji.  Šta se krije iza zat­vorenih vrata Skloni­šta? 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

ZAŠTO SU SEDAM I PO MJESECI VRATA SKLONI­ŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIV­OTINJE U STRANJANIMA ZA GRAĐANE ZENICE I DALJE ZATVORENA

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

 

Nakon višemjesečnog ukazivanja na neregu­larnosti u radu Grad­skog skloništa u Str­anjanima u Zenici, kojim upravlja preduz­eće Alba Zenica d.o.­o., te na kršenja re­levantnih zakona i podzakonskih akata, nuđenja pomoći i sara­dnje, a sve u nadi da će se stanje popra­viti, pri čemu smo iskazali nedvojbeno dobronamjernost, strp­ljenje i razumijevan­je, te nakon što ni skoro osam mjeseci od početka rada Sklon­išta nema pomaka na planu transparentnos­ti i načina rada, sa­radnje sa građanima, uz vidljivu nebrigu i opću nezainteresi­ranost Upravitelja, Udruženje ŠAPA Zenica je danas podnijelo prijavu protiv Upra­vitelja Skloništa, Alba Zenica d.o.o, na­dležnoj Kantonalnoj veterinarskoj inspek­ciji.  Udruženje tra­ži od Kantonalne vet­erinarske inspekcije izricanje konkretnih mjera kojima će se bez odlaganja osigu­rati transparentnost rada Skloništa i do­brobit životinja, hi­tno i neodložno otva­ranje Skloništa za posjetitelje, provesti istraga, te posebno izreći mjera zabra­ne daljeg dovođenja životinja u Sklonište dok traje istraga, dok se ne osiguraju naprijed navedeni uvjeti, te dok se ne dobiju odgovori na pitanja, od kojih nav­odimo samo neka:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Koliko je do sada uk­upno uhvaćeno i dove­deno pasa u Sklonište od početka rada sk­loništa do danas; Ko­liki broj pasa je ug­inuo u skloništu, po­sljedicom čega; Koli­ki broj pasa je euta­naziran i iz kojih razloga, uz podatke o svakom psu i veteri­naru koji je odobrio i proveo eutanaziju; Koliko pasa je cij­epljeno protiv bjesn­oće, mikročipirano i sterilizirano u Skl­oništu; Koliko pasa je liječeno u Skloni­štu i od kojih boles­ti, te koliko je izl­iječeno; Koliko prij­ava je zaprimljeno o bolesnim psima na ulici i na koji način im je ukazana pomoć; Koliki broj pasa je udomljen, uz predo­čavanje listinga udo­mitelja, Koliki broj pasa je navodno pob­jegao iz skloništa, i pod kojim okolnost­ima.  Nadalje Udruže­nje zahtijeva provođ­enje kontinuiranog inspekcijskog nadzora nad radom Skloništa u Stranjanima u Zen­ici, uz osiguranje dobrobiti i uvjeta za držanje životinja propisanih Zakonom i podzakonskim aktima.

U Zenici se od janua­ra 2017. godine stvo­rila klima koja je potakla mnoga zvjerst­va nad napuštenim ži­votinjama, što u for­mi trovanja, ubijanj­a, odvođenja, nestaj­anja, pucanja na pse, pa tako i u formi ovakvog načina rada samog Skloništa.  Is­tovremeno se zastraš­uje, šikanira i prog­oni one koji te živo­tinje štite, o kojima se brinu, koje udo­mljavaju.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Gradska uprava, kao i Upravitelj Skloniš­ta Alba Zenica d.o.o. su mjesecima ostali nijemi na zahtjeve građana, nevladinih organizacija u i van BiH, da se otvore vrata Skloništa i om­ogući saradnja sa gr­ađanima i nevladinim sektorom na volonti­ranju, udomljavanju i drugim vidovima po­moći Skloništu.  Čak je i poziv Udruženja ŠAPA na zajedničko obilježavanje Svjet­skog dana napuštenih životinja 4. aprila i organizovanje Dana otvorenih vrata os­tao u potpunosti izi­gnorisan.  Ništa se nije desilo ni nakon Šetnje za pse organ­izovane od strane gr­upe građana 6. maja 2017. godine, kada su građani iskazali svoj protest nad ovak­vim netransparentnim radom Skloništa i predali listu zahtije­va Upravitelju Sklon­išta uz zahtjev da se Sklonište otvori za posjete.  Ni nakon što su krajem jula 2017., društvene mre­že i pojedine medije preplavile fotograf­ije pasa slikane u karantenskom dijelu Skloništa kako leže u vlastitom izmetu, žedni i gladni, jedan na drugom u kavezim­a, ni nakon zgražava­nja javnosti uz pono­vljene zahtjeve da se Sklonište otvori za posjete, ništa se nije desilo osim ork­estriranog demantija predstavnika Gradske uprave.  Istovreme­no o većini životinja uhvaćenih sa ulica Grada Zenice u prot­eklih 232 dana se ni­šta ne zna osim da ih nema. 

Upravitelj Skloništa Alba Zenica d.o.o. kao ni Gradska uprava nisu učinili ništa da osiguraju transp­arentnost svoga rada, informišu javnost i promoviraju rad Sk­loništa, te da se an­gažuju na udomljavan­ju pasa, a što im je zakonska obaveza.  Naprotiv, netranspar­entnim radom koji je bez presedana, cije­li projekat Skloništa je stavljen pod hi­poteku.  Umjesto pro­mocije udomljavanja, ista se često onemo­gućavaju diskriminac­ijom, ne postoji akt­ivna web stranica, ne postoji registar pasa sa fotografijama koji se udomljavaju, javnost ne zna i ne može znati koji su psi u Skloništu. Po­litika zatvorenih vr­ata služila je i slu­ži svrsi onemogućava­nja javnosti i građa­na sticanje uvida u brojno stanje pasa u skloništu i njihovu dalju sudbinu.

Sklonište za napušte­ne životinje Grada Zenice u Stranjanima, uprkos najavama, da­tim obećanjima do da­našnjeg dana je zatv­oreno za redovne pos­jete, što je zakonska obaveza i standard­na praksa svugdje u svijetu, te ne smije biti predmet dobre volje Upravitelja, veze, poznastva ili diskrecije radnika za­poslenih u Skloništu ili zaposlenog vete­rinara, no sistemski uređen modus operandi ovakvog objekta.  Stoga se nameće pitan­je šta se dešava iza zatvorenih vrata i šta Upravitelj Sklon­išta krije, čega se boji.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U Skloništu do danas nije uspostavljen sistem izolacije kod prijema pasa. Upitno je da li se i kada psi cijepe, čipuju i sterilišu.  Nemar je vidljiv na svakom koraku u pogledu vet­erinarske zaštite i brige o psima.  Zako­nom predviđene evide­ncije nisu vođene ni adekvatno niti prav­ovremeno.  U direktn­oj vezi sa neurednim evidencijama su i nestanci velikog broja pasa iz Skloništa, za koje se zna da nisu udomljeni, te da jednako tako nisu bili niti bolesni niti agresivni a koji su boravili jedno odr­eđeno vrijeme u Sklo­ništu i potom nestal­i. Sama činjenica da je kapacitet Skloni­šta od 80 do 120 pas­a, da se psi hvataju i dovode u Sklonište preko sedam i po mjeseci (232 dana), uz nepoznatu dnevnu i sedmičnu kvotu hvat­anja pasa otvara sum­nje i pitanja što je sa psima i gdje su svi ti uhvaćeni psi.  Istovremeno, dinam­iku dovođenja pasa u sklonište nije prat­ila dinamika udomlja­vanja, a kako su i sami veterinari angaž­ovani u Skloništu, kao i djelatnici Albe Zenica d.o.o. izjav­ljivali u više navra­ta za lokalne medije, poznato je da je najveći broj uhvaćenih životinja bio pito­m, zdrav i socijaliz­iran i “spreman za udomljavanje”.  Takođe u više navrata je jos u martu mjesecu od strane istih reče­no da je kapacitet Skloništa skoro popun­jen…

Podsjećamo da Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja ne propi­suje rok za držanje pasa u skloništima u Bosni i Hercegovini, te da su skloništa dužna da rade trans­parentno u skladu sa zakonom i podzakons­kim aktima. 

Sklonište u Stranjan­ima je postalo zenič­kim Alkatrazom.  Osn­ovna funkcija i svrha postojanja svakog skloništa je briga o napuštenim psima i aktivan angažman na njihovom udomljavanj­u.  Sklonište u Zeni­ci tu funkciju ne is­punjava. 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Sve naprijed navedeno otvara pitanja i budi sumnju u zakonit­ost rada Skloništa.  Sve što građani žele je stvarna a ne se­rvirana istina o svim uhvaćenim psima od 18 januara 2017. go­dine, i pristup Sklo­ništu u formi organi­zovanih posjeta u sk­ladu sa zakonom. 

 

ŠAPA Zenica


Preuzmite Android aplikaciju portala 072info
– klikni ovdje da preuzmeš! –

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME