AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

S obzirom da je rok važenja pasoša za djecu u BiH relativno kratak i roditelji moraju često da vade djeci ovaj važan dokument, a ponekad čak i kasno primijete da je istekao, za naše čitatelje pripremili smo detaljan opis šta im je sve potrebno za novi pasoš za dijete.

Važno je prvo istaći da prema Zakonu o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, pasoš za djecu koja nisu navršila 3 godine ima rok važenja 3 godine, a za ostale maloljetnike, u dobi između tri i 18 godina, rok važenja je 5 godina.

Kako se predaje zahtjev?
Zahtjev za pasoš/putovnicu za sve državljane BiH se izdaje isključivo lično. Maloljetna lica moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva, u pratnji jednog ili oba roditelja, odnosno zakonskog staratelja. Također, maloljetna lica od 14-18 godina moraju biti prisutna i prilikom preuzimanja pasoša u pratnji roditelja. Važno je istaći, da kod predaje zahtjeva za pasoš za dijete, moguće je da bude jedan roditelj prisutan, a drugi kod preuzimanja. Maloljetna lica ne mogu se upisati u pasoš roditelja, nego moraju posjedovati svoj vlastiti pasoš.
Šta je potrebno od dokumenata?
Ono što je važno istaći od ličnih dokumenata za djecu kojih je potrebno prikupiti prije odlaska na šalter je samo rodni list djeteta, tj. Izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim JMB. Pored rodnog lista, naravno, ukoliko je dijete posjedovalo već pasoš koji je istekao potrebno je ponijeti i taj pasoš sa sobom.
Od ličnih dokumenata za djecu, koje je potrebno prikupiti prije odlaska na šalter, je samo rodni list djeteta
Od ličnih dokumenata za djecu, koje je potrebno prikupiti prije odlaska na šalter, je samo rodni list djeteta
Kako i koliko platiti pasoš za dijete?
Uplate za pasoše u BiH se vrše isključivo putem opšte uplatnice u pošti ili banci, i nažalost u trenutku pisanja ovog teksta uplatu nije moguće izvršiti elektronskim putem. Cijena izdavanja pasoša za dijete u dobi do 3 godine iznosi 30,00KM, dok za djecu između 3 i 18 godine cijena pasoša je 40,00KM. Uplate se mogu vršiti na četiri bankovna računa JRT Trezor BiH, a detalje za uplatu možete naći ispod.
Brzi ili hitni pasoš za dijete?
Što se tiče tzv. “brzog pasoša”, tj. pasoša koji će biti izdan u roku od 72 sata od momenta podnošenja zahtjeva, njega je također moguće izvaditi za dijete, al važno je istači da je potrebno uplatiti i naknadu od 200,00KM za dodatne troškove nadležnog organa na poseban račun u BBI banci.
Gdje predati zahtjeve za pasoš?
Građani zahtjeve za izdavanje pasoša mogu predati u Sektoru putnih isprava koje se nalazi na području Općine Novo Sarajevo, te na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u svim ostalim općinama u Kantonu Sarajevo, neovisno od općine na kojoj imaju prebivalište, a pasoši se preuzimaju u Sektoru putnih isprava u PS Novo Sarajevo, uz napomenu da se zahtjevi za izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog mogu predati samo u Sektoru putnih isprava.
Sektor putnih isprava se nalazi u PS Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 15
Sektor putnih isprava se nalazi u PS Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 15
Kako se može preuzeti pasoš?
Putna isprava – pasoš/putovnica može se preuzeti tako što se prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš pred službenom osobom ovlasti punoljetna osoba koja će preuzeti njegov/njen pasoš ili se može opunomoćiti punoljetnu osobu koja će preuzeti njegov/njen pasoš, a punomoć mora biti ovjerena od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH (original).

Koliko se čeka pasoš?

Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana.
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog. Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku do 72 sata od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu).

Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed propisanom postupku izdaje putnu ispravu, ukoliko podnosilac zahtjeva uplati naknadu za izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.

Upute i detalji o uplati za pasoš BiH
Uplata (prvi originalni primjerak uplatnice) na jedan od sljedećih računa:

– UNICREDIT BANK – primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390; – UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858; – RAIFFEISEN BANK – primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394; – INTESA SANPAOLO BANKA – primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;
Vrsta prihoda: 722905 – biometrijski pasoš, 722943 – zajednički pasoš
Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“ Porezni period: treba da odgovara datumu uplate Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca Budžetska organizacija: 0709999 – biometrijski pasoš, 0701999 – zajednički pasoš Poziv na broj: “0000000000”
Šifra općine prebivališta: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Vogošća 080, Hadžići 038, Ilijaš 040, Trnovo 093.
Svrha: uplata za pasoš-putovnicu