112. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Premijer Zeničko – dobojskog kantona, Fikret Plevljak, sazvao je 112. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona naosnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona. 

Sjednica je zakazana za srijedu, 5. juni 2013. godine s početkom u 09:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog Zakona o šumama sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 107. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.04. i 18.04.2013. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 108. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.04.2013. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 109. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.04.2013. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 13. vanredne  sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.04.2013. godine;
 6. Verifikacija Zapisnika sa 14. vanredne  sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.05.2013. godine;
 7. Verifikacija Zapisnika sa 15. vanredne  sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.05.2013. godine;
 8. Verifikacija Zapisnika sa 16. vanredne  sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.05.2013. godine;
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju vozila Ministarstva unutrašnjih poslova na korištenje Ministarstvu za pravosuđe i upravu;
 11. Prijedlog Zaključka o ustupanju vozila Ministarstva unutrašnjih poslova na korištenje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 12. Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje prof.dr.sc. Dževada Zečića na dužnost rektora Univerziteta u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente prvog ciklusa studija Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente drugog ciklusa studija Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o podržavanju prijedloga grupe zaposlenika OŠ „Safvet-beg Bašagić“ iz Breze koja nije tužila školu o pokretanju web prezentacije „Spontano iz Breze“;
 21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu između budžetskih korisnika Ured premijera, Službe za zajedničke poslove i Ministarstava u Vladi Kantona;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2013.godine sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 23. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013. godine;
 24. Inicijativa Općinskog vijeća Općine Žepče, broj: 01-02-48/13 od 28.03.2013. godine, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 25. Prijedlog Općinskog suda u Zenici, broj: 043-0-su-13-000400 od 12.03.2013. godine za povećanje koeficijenata za obraćun plaća državnih službenika i namještenika, sa Prijedlogom Zaključka o neprihvatanju;
 26. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Dom penzionera“ u Zenici, broj: 351/2013 od 22.05.2013.godine o pokretanju stačajnog postupka;
 27. Inicijativa poslanika Ibrahima Plančića za donošenje Zakona o pravima lica koja se vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju mišljenja;
 28. Informacija o koncesijama na vodama za 2012. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom  Zaključka o prihvatanju;
 29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „Pepelari“ na Pepelarskog rijeci, na području općina Zenica i Zepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13);
 30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „Žuća rijeka“ na rijeci Žuća, na području općine Kakanj („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/13);
 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „Ušće“ na Maloj rijeci, na području općine Kakanj („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/13);
 32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „Marušići“ na Marušičkoj rijeci, na području općine Kakanj („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/13);
 33. Prijedlog mjera za prevazilaženje postojećeg stanja u pogledu šumskih krađa sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 34. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 35. Informacija o uslovima rada u Službi za anesteziju i intezivnu njegu u JU Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 36. Izjašnjenje JU Kantonalna bolnica Zenica o nabavci citostatika po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-37-5051/13 od 04.03.2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 37. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 38. Izvještaj o predloženoj površini u Odluci za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nemetaličnog minieralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula K.O. Drecelj, općina Olovo, privrednom društvu „H.I.H“ d.o.o. Živinice, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika i članova nadzornog odbora „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova nadzornog odbora „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 41. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija u nadzornom odboru „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 42. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za period april-juni 2013. godine;
 44. Prijedlog Zaključka o prihvatanju odgovora načelnika općine Olovo vezano za predmet dodjele koncesije PD  „Amina-Trade“ d.o.o. Sarajevo;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Mahmić Ernadu na ime podrške za odlazak na međunarodno takmičenje „Genius Olympaids“ u Njujorku;
 46. Prijedlog Zaključka o  izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za registraciju vozila Službe za zajedničke poslove;
 47. Prijedlog Zaključka o  izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za nabavku sistema za snimanje sjednica od Službe za zajedničke poslove;
 48. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:

   

  • Obavijest Ministarstva finansija o stupanju na snagu Odluke o obustavljanju pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog  kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 5/13);
  • Akt Ministarstva finansija-Izmjena kantonalnih propisa u cilju izrade Izmena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
  • Izvještaj Investiciono komercijalne banke d.d. Zenica-Pregled rješenja o izvršenju sa stanjem na dan 30.04.2013. godine (period 23.02.2007. godine do 30.04.2013. godine);
  • Mišljenje Stručnih savjetnika za unutrašnju reviziju od 10.05.2013. godina na Odluku Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7650/13 od 28.03.2013. godine
  • Povrat dokumentacije po zahtjevu za nabavku broj: 02-14-18-079-1/13 od 06.05.2013. godine-Ureda premijera (Čestitka u Našoj riječi NIPP Zenica povodom Pravoslavnog Vaskrsa);
  • Urgencija Ministarstva za boračka pitanja za plaćanje broj: 13/03-4-1-14-10641/13 od 09.05.2013. godine; i realizacija Zaključaka 02-14-7161/13 od 28.03.2013. godine;
  • Zahtjev Saveza RVI Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/01-072/13 od 06.05.2013. godine;
  • Pregled Ministarstva unutrašnjih poslova o neizmirenim obavezama broj: 08-05/1-14.1-2620/13 od 07.05.2013. godine;
  • Obavijest Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o potpisivanju Memoranduma o implementaciji projekta sa Save the Childern, broj: 10-38-6695-4/13 od 09.05.2013. godine;
  • Obavijest Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o privremenom zaustavljanju rada na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja;
  • Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period I-III 2013.godine;
  • Upozorenje ITC d.o.o. Zenica broj: 5018-13IV od 13.05.2013. godine;
  • Upozorenje Sindikata metalaca Bosne i Hercegovine o Odluci Arcelor Mittal-a Zenica o stavljanju u mirovanje pogona Kovačnice;
  • Zahtjev za isplatu sredstava Udruženja privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj broj: 106/13 od 09.05.2013. godine;
  • Prijedlog Kantonalnog pravobranilaštva Zenica broj: R-38/13 od 23.04.2013. godine za zaključenje vansudske nagodbe-dostavlja se na saglasnost;
  • Zaključak  Vijeća općine Zenica o usvajanju Izvještaja kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2012.godini;
  • Izjašnjenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po Zaključku Skupštine kantona broj: 01-34-10493/13 od 07.05.2013. godine;
  • Zaključci doneseni na 37. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana dana 22.05.2013.godine;
  • Izvještaj o posjeti Udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kanotna Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
  • Prijedlog Stručne službe Skupštine o izuzetku obustave nabavke kancelarijskog materijala, broj: 01/02-14-12036/13 od 28.05.2013.godine;
  • Obavještenje načelnika općine Olovo broj: 02-34-7-252-8/13 M.K od 23.05.2013. godine
  • Opomena pred tužbu Almy Gradnja doo Zenica broj:504-13-AG od 27.05.2013. godine;
  • Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period I-III 2013. godine;
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE