114. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Premijer Zeničko – dobojskog kantona, Munib Husejinagić sazvao je 114. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana  20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade ZDK.

Sjedica je zakazana za utorak, 25. juni 2013. godine s početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 110. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana . 08.05.2013. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 111. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana . godine;
 3. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 4. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 5. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 6. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 7. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 8. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 9. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 10. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 11. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine;
 12. Izvjestaj Investiciono komercijalne banke d.d. Zenica-Pregled Rješenja o izvršenju sa stanjem na dan 31.05.2013. godine (period 23.02.2007.godine – 31.05.2013. godine);
 13. Izvjestaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za štampanje memoranduma i objavu oglasa Ministarstva zdravstva ;
 15. Informacija o stanju u pravosuđu u Zeničko-dobojskom kantonu za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje postupka procjene učinka rada organa državne službe i ostvarenih radnih ciljeva i izvršavanja postavljenih zadaća rukovodioca organa državne službe i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za predlaganje ocjene rada rukovodioca organa državne službe i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada;
 19. Prijedlog Rješenja o ispravci Rješenja o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 02-14-3041/12 od 02.02.2012. godine;
 20. Mišljenje po Inicijativi za izmjene Zakona o srednjoj školi Jupić Adnana i Begić Senaida, poslanika u Skupštini ZDK, sa Prijedlogom Zaključka o djelimičnom prihvatanju;
 21. Mišljenje po Inicijativi za izmjene Zakonao osnovnoj školi Jupić Adnana i Begić Senaida, poslanika u Skupštini ZDK, sa Prijedlogom Zaključka o djelimičnom prihvatanju;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prof. dr.sc. Dževada Zečića na dužnost rektora Univerziteta u Zenici;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Edina Alića na dužnost direktora
  OŠ „Mustafa Mulić“ Šije;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Elvedina Ahmića na dužnost direktora OŠ „Džemal Bijedić“ Miljanovci, općina Tešanj;
 27. Program utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na poziciji „Rekonstrukcija i investiiono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Univerzitet u Zenici;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Srednja muzička škola u Zenici;
 30. Prijedlog Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica o reorganizaciji društva „rmk promet“ d.d. Zenica, sačinjen od strane nezavisnog revizora „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica
  mr.sci. Edina Mehića, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnih članova Komisije za javno-privatno partnerstvo;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Kakanj – subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Vrtlište” /Faza II – Korak2/;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta privrednom društvu “ENKER” Tešanj;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta privrednom društvu “DOKSO” d.o.o. Visoko;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta privrednom društvu “TIMPEX” d.o.o. Vareš;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta investitoru FARMA “AMK” vlasnika Krivić Mevludina, Zenica;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta samostalnom privredniku Husičić Muhidinu – Farma za tov pilića “H&M” Žepče;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta samostalnom privredniku Lemeš Ibrahimu – Farma za tov peradi “KOKA-PROMEX” Visoko;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta obrtnika Ljevaković Zijada, vlasnika obrta „Poljoprivredna djelatnost Tešanj“;
 40. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze za punomoćnika državnog kapitala za XIII. vanrednu Skupštinu privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče;
 41. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-11561/13 od 17.05.2013.godine o izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dopbojskog kantona za 2013. godinu;
 42. Program utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 43. Informacija i stav Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-26-25888/12 od 21.11.2012. godine sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 44. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, na ime pomoći osobama koje se nalaze u naročito teškoj socijalno ekonomskoj situaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 45. Prijedlog Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 46. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:

   

  • Zaključak općinskog vijeća Zavidovići broj: 01-23-1808/13 od 31.05.2013. godine vezan za Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima koristenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite;
  • Zaključak općinskog vijeća Žepče broj: 01-38-101/13 od 29.05.2013. godine, vezan za plaćanje prijevoza za učenike OŠ „Fra Grga Martić“ Ozimica područno odjeljenje Ponijevo;
  • Izvještaj Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-49-3664-1/13 HK sa Sajma zapošljavanja 2013 Zenica, održanog dana 24.04.2013. godine;
  • Informacija Ministarstva finansija broj: 07/03-02-14-9484-1/13 od 12.06.2013.godine;
  • Dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport upućen Ministarstvu finansija a vezan za dopunu operativnog plana za mjesec maj 2013. godine, broj: 10-14-866-5-1/13 od 12.06.2013. godine;
  • Dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport upućen Uredu premijera vezan za poteškoće u realizaciji zakonom utvrđenih poslova broj: 10-14-7162-3/13 od 10.06.2013. godine;
  • Informacija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o provođenju Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-12149/13 od 18.04.2013. godine;

     

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica