141. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Premijer Vlade ZDK Munib Husejnagić sazvao je 141. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za četvrtak, 19. 12. 2013. godine s početkom od 10:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2013. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor za 2013. godinu;
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općinskog vijeća Zenica, broj: 12-02-12607/13 od 05.06.2013. godine;
 7. Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Univerzitet u Zenici za potrebe realizacije EU-Tempus projekta „EQOPP/SMHES“;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Univerzitet u Zenici za realizaciju projekata po Programu za oblast nauke od zančaja za FBiH za 2013. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica za nabavku knjiga za školsku bibilioteku;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hajderovići“ Kajderovići, Zavidovići;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kovači“, Kovači, Zavidovići;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme JU Kantonalna bolnica Zenica, Zenica;
 16. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2011. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanog projekta adaptacije dijela prostora u Institutu „Kemal Kapetanović“, za potrebe Veterinarskog Zavoda-dijagnostički laboratorij;
 19. Prijedlog Zaključka o isplati poticaja otkupljivaču „Frutti-Funghi“ eksport-import d.o.o Visoko, na ime isplate poticaja za otkup nekultivisanih šumskih plodova, bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama Zeničko-dobojskog Kantona, na ime nadoknade za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima borovnice sa području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnice.
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mjesnoj zajednici Hrastuša, općina Žepče, na ime pomoći za opskrbljivanje pet povratničkih domaćinstava pitkom vodom, sa ciljem potpore održivog povratka;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih srestava Općini Maglaj, na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Mustafić (Huso) Mehmeda, u naselje Kopice, općina Maglaj;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Meškić (Mustafa) Nermina, u naselje Novi Šeher, općina Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mandžuka Refiku, povratniku u Obšenik, općina Žepče, na ime plaćanja priključka obnovljenog stambenog objekta na elektromrežu, a svrhu održivog povratka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Vareš, na ime kupovine solarnih panela i dodatne opreme za snabdijevanje električnom energijom domaćinstva  povratnika Ante Matića, u zaseoku Osredak, MZ Borovica, općina Vareš;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona sredstva, na ime pomoći od značaja radi izmirenja tekućih obaveza i programskih aktivnosti Crvenog križa u 2013. godini;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju stambenog objekta povratnice Mujanović (Mehmed) Munibe, u naselje Straište, općina Maglaj;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava sredstva JU Centru za socijalni rad Maglaj, na ime jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja za mldb. Ismailović Sultan Jasmina raseljene osobe iz Bosanskog Broda i štićenika Dječijeg „Sela mira“ iz Turije;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, kao pomoć za finansiranje sanacije i izgradnje putne infrastrukture u povratničkim naseljima Lugovi i Dubrave koja se nalaze na rubnim dijelovima općina Maglaj i Teslić, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na ovo područje;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Pogar, Općina Vareš, kao pomoć za finansiranje sanacije i izgradnje putne infrastrukture u povratničko naselje Pogar, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na ovo područje;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župi bezgrješnog začeća blažene djevice Marije-Vijaka, općina Vareš, na ime pomoći u unutrašnjem uređenju župne crkve u Vijaci, sa ciljem potpore povratku na područje općine Vareš;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župi Svetog Mihovila arkanđela Vareš, općina Vareš, na ime pomoći za obnovu kapele i postavljanje trajne ograde na mjesnom groblju u povratničkom selu Duboštica, sa ciljem potpore povratku na područje općine Vareš;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na ime zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period IV-XII 2013. godine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Begić (Esada) Dževdeti, udovici umrlog ratnog vojnog invalida i nosioca najvećeg ratnog priznanja Begić Zaima iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rezaković (Mehe) Ševki, demobilisanom braniocu i dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Melisi (Fikreta) Jusufović, djetetu poginulog branioca Jusufović Fikreta iz Zavidovića, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čelebić (Nusreta) Ibrahimu, ratnom vojnom i nvalidu i dobitniku ratnog priznanja iz Visokog, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Maglajlić (Đulage) Ibrahimu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića, na ime sanacije i adaptacije stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čiva (Alije) Sabiru, demobilisanom braniocu i civilnom invalidu iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Delić (Sinana) Hajriji, udovici umrlog demobilisanog branioca Delalić Fikreta iz Kakanja, na ime kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Suljaković (Muhameda) Taibu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, na ime kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Tadić (Jakova) Iliji, ratnom vojnom invalidu iz Žepča, na ime sanacije i adaptacije stambenog objekta;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Dedić (Derviša) Enesu, demobilisanom braniocu iz Žepča, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Krdžalić (Avde) Sakibu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, na ime sufinansiranja legalizacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-1428756/12 od 31.12.2012. godine;
 47. Zaključak o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2013. godini Ministarstva za privredu;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime finansijske pomoći;
 49. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za strateško planiranje, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja na harmonizaciji procesa strateškog planiranja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 50. Prijedlog Akcionog plana za strateško planiranje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 51. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Biznis servis centra, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 52. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta-Prečišćeni tekst, broj: 18-34-25802/10 od 29.09.2010. godine, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 53. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;

–  Akt Kolegija Skupštine broj: 01-01-25765-7/13 od 09.12.2013. godine;

–  Akt Biznis sesrvis centra broj: 19-28-20758-42-2-2/10 od 11.12.2013. godine.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE