Portal 072info

150. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

vlada-zdk11

Munib Husejnagić sazvao je 150. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjedncia je zakazana za četvrtak, 20. 02. 2014. godine s početkom od 10:00 sati u zgradi RMK Prometa.

Za sjednicu je zakazan sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 147. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.02.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica” u 2014. godini;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rad javnih-humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem JU Centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Agenciji za razvoj Općine Tešanj“ Tešanj za sufinansiranje projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem za potrebe preduzeća MAN HUMMEL BA Tešanj, Pobjeda d.d. Tešanj i ENKER d.d. Tešanj“;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog  kantona za 2014. godinu između Stručne službe Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2014. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2014. godine;
 9. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 10. Program provođenja proljetne faze sistematske deratizacijie, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje proljetne faze sistematske deratizacijie, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu,
 12. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka o prihvatanju;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2013. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, nauku i sport sa pozicije Rekonstrukcija i investiciono održavanje, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava za 2013. godinu sa transfera Ministarstva za obrazovanje, nauku, nauku i sport, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport” za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čahut Nadin na ime sufinansiranja učešća na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko Beograd 2014;
 17. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova izvoza, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za regresiranje kamata za investicijske kredite, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje troškova investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga za zaključenje izvansudskih nagodbi;
 23. Informacija i prijedlozi mjera u cilju prevazilaženja postojeće situacije po zahtjevima građana, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Zaključka o izuzimanju Ministarstva unutrašnjih poslova od primjene Zaključka o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 25. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
 26. Zaključkom Vlade Federacije BiH, broj: 196/2014 od 07.02.2014. godine; donesen na 41. hitnoj sjednici, a povodom razmatranja Informacije o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području FBIH;
 27. Mišljenje Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 01-26-10-317-1/13 od 06.02.2014. godine, u vezi usklađenosti Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi-prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona sa odredbama Zakona o konkurenciji;
 28. Sporazum o načinu isplate preostalog duga, sklopljen između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstva finansija i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
 29. Okvirom tehničke podrške za kantonalne partnere u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP), sa Stavom upućenim implementatoru UNDP, broj: 02-28-2888-1/14 od 14.02.2014. godine.
Podijelite članak