AUTOR: P.D.
DATUM: ožu 11, 2014 @ 14:40
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

RMKZENICA072INFO

Munib Husejnagić sazvao je 154. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu  člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za srijedu, 12. 03. 2014. godine s početkom od 11:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Tekst se nastavlja nakon reklame
 1. Verifikacija Zapisnika sa 151. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 27.02.2014. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10 i 11/12) sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 06/03-02-26316-3/14, vezano za Autentično tumačenje Tarifnog broja 24., Tarife sudskih taksi, Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 4/11, 7/11, 2/12 i 9/13), po Inicijativi “Konzum” d.o.o. Sarajevo;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst radne verzije Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana delegacije koji će učestvovati u pregovaračkom timu za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o osnovnoj školi sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o srednjoj školi sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Odluke o načinu finansiranja trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorice JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre;
 13. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava za 2014. godinu, sa razdjela 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001 – Ministarstvo za boračka pitanja;
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „UŠĆE“ na Maloj rijeci, na području općine Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „MARUŠIĆI“ na Marušičkoj rijeci, na području općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „ŽUĆA RIJEKA“ na rijeci Žući, na području općine Kakanj
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2012. i 2013. godini, a prema usvojenom Programu utroška namjenskih sredstava za uređenje i monitoring poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Savezu udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći od značaja za provođenje programskih aktivnosti u 2014. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica na ime pomoći od značaja za provođenje 6. Otvorenog prvenstva i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Buza Meliki iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za odlazak na međunarodno takmičenje mladih pijanista u Sremskoj Mitrovici;
 22. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene dijela Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava korištenje kancelarije  606  na VI spratu poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o.  za potrebe Ministarstva za boračka pitanja;
 24. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava korištenje kancelarija  604 ,  604A ,  605  na VI spratu poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o.  za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 25. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnih sredstava Biznis servis centra JU Osnavna škola Enver Čolaković u Zenici;
 26. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
 27. Pravilnik Ministarstva za pravosuđe i upravu o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć;
 28. Akt Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01/01-2983-8/14 od 04.03.2014. godine, Iznalaženje načina za korištenje sportske dvorane u Tehničkoj školi u Zenici za potrebe Plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-01-3961-3/14 od 04.03.2014. godine;
 30. Zahtjev radnika Općinskog suda u Zenici broj: 02-14-42/14 od 07.03.2014. godine.
LIDER