Bolnica raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca

Bolnica raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj: 10-2226 od 20.3.2024. godine, direktor Javne ustanova Bolnica Travnik raspisuje oglas za prijem u radni odnos

  • JEDNU (1) MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČAR – u Hiruršku službu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
  • JEDNU (1) MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČAR – u Transfuziološku službu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
  • JEDNU (1) HIGIJENIČARKU-SERVIRKU – u Administrativnu službu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) i tačkom 2)

– Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera,

– Položen stručni ispit,

– 1 godina radnog iskustva  i

– Važeća licenca za samostalan rad.

Pod tačkom 3)

– Završenu osmogodišnju školu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

Za tačku 1) i tačku 2)

– Prijavu  na oglas svojeručno potpisanu uz širu biografiju

– Ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj  medicinskoj školi opšteg smjera

– Ovjerene kopija svjedodžbi  I,II,III i IV razreda srednje medicinske škole opšteg smjera

– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru-tehničara

– Važeću licencu za samostalan rad

– Potvrda o radnom iskustvu nakon položenog stučnog ispita za medicinsku sestru-tehničara

– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

Za tačku 3)

– Prijavu  na oglas svojeručno potpisanu uz širu biografiju

– Ovjerenu kopiju svjedodžbe o završenoj osmogodišnjoj školi

– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanova Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa kandidatima pod tačkom 1) i 2) koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje oglasa će održati pismeni test i intervujuu a sa kandidatima pod tačkom 3) samo intervijuu.

Termin intervijua i pismenog testa će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas izvršit će Komisija za provođenje javnog oglasa prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke direktora o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

Napomena:Izabrani kandidati će biti u obavezi da u naknadnom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje budu primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb, Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS