Broj zaposlenih u Federaciji BiH od maja do 10. augusta povećan za 9.627

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 10.08.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 517.234. Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

Na dan 10.08.2020.godine broj zaposlenih iznosi 517.234 i veći je za 9.627 u odnosu na 05.05.2020.godine.

Broj zaposlenih 10.08.2020. godine veći je za 772 u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 03.08.2020. godine kada je iznosio 516.462 .

U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku ovdje daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 10. august ove godine.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

Klix