Da li će nakon RS-a, i u Federaciji BiH drastično poskupiti registracija vozila 


Registracija vozila u Republici Srpskoj drastično je poskupila jer su se osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dogovorila da poštuju zakon i ukinu popuste, odnosno bonuse koji su do sada bili.

Drugim riječima, osiguravajuća društva više neće biti u mogućnosti da daju maksimalan bonus po polisi od autodgovornosti koji je iznosio do 50 posto, što praktično znači da će vlasnik prosječnog automobila koji nije imao prijavljene štete na vozilima, registraciju plaćati oko 200 KM skuplje.

Da li će i osiguravajuća društva iz Federacije Bosne i Hercegovine slijediti ovaj primjer, pitali smo Udruženje društava za osiguranje u FBiH.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti i bez intervencija:

“Udruženje/udruga društava za osiguranje u Federaciji BiH kao strukovno udruženje osiguranja ima određena saznanja u vezi sa pojavama na tržištu koje bi trebalo onemogućiti, naročito kada je u pitanju obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Udruženje je u skladu sa tim saznanjima pripremilo inicijativu za naš Upravni odbor, sa ciljem da nakon razmatranja bude proslijeđena regulatornoj Agenciji za nadzor na nadležno postupanje. Do razmatranja i eventualnog prihvatanja i upućivanja inicijative prema regulatoru ne mogu se iznositi podaci o bilo kojem akteru na tržištu niti je praksa da samo Udruženje to javno čini. S druge strane, u okviru obraćanja prema regulatoru trebali bi biti detektirani nosioci aktivnosti za koje postoji opravdana sumnja da izlaze iz okvira očekivanog rasta premijskog prihoda te ponašanja usklađenih sa zakonskim i podzakonskim normama. Cilj ove inicijative je da se alarmira regulator za poduzimanje pojačanih mjera nadzora nad navedenim akterima na tržištu i da se, s druge strane, onemogući dalja diskriminacija onih društava za osiguranje koja u svom poslovanju poštuju administrativno utvrđene premije. Konačno, naš osnovni motiv je da naši osiguranici i oštećena lica ostvaruju sva svoja prava i da se ispunjava osnovna funkcija osiguranja a to je ekonomska zaštita od štetnih dejstava po nastanku osiguranog slučaja. u cijelosti i bez bilo kakve iznimke”, navodi se u odgovoru Udruženja na upit Source.ba portala.

Agencija za nadzor osiguranja FBiH prošle godine pooštrila mjere za davanje nelegalnih popusta pri registraciji vozila

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH (NADOS) je u cilju stvaranja dodatnog povjerenja na tržištu osiguranja i sprečavanja nezakonitog poslovanja donijela Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova osiguravajućih drušatava u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (A/O).

“Ove mjere, koje su danas stupile na snagu, odnose na društva za osiguranje koja u Federaciji BiH obavljaju poslove neživotnog osiguranja, odnosno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, što uključuje i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj koja usluge osiguranja u FBiH pružaju putem podružnica registriranih u FBiH, kao i na subjekte u poslovima posredovanja u osiguranju temeljem Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Agencija za nadzor je prilikom donođenja Mjera uvažila okolnost da obavezno osiguranje od A/O ima dominantno učešće u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH, uslijed čega ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nezgoda i ukupne štetne posljedice koje nastaju po tom osnovu.

U tom kontekstu, Agencija za nadzor ističe, kao osnovni problem koji je već duže vrijeme prisutan u provođenju ove vrste osiguranja, nepoštivanje administrativno utvrđene premije osiguranja na tržištu osiguranja FBiH (modaliteti povrata dijela premije osiguranja-novca ili posrednih pogodnosti osiguranicima kojima se posredno umanjuje obračuna premija osiguranja, odnosno davanje popusta suprotno propisanom načinu obračuna premije osiguranja, itd).

Agencija će u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti poduzeti pojačane aktivnosti na nadzoru poslovanja osiguravajućih društava jer uočene nepravilnosti posljedično dovode do slabljenja finansijskog položaja društava za osiguranje i do nemogućnosti naknade štete osiguraniku u slučaju nastanka osiguranog slučaja, budući da se premija osiguranja ne utvrđuje u skladu sa procjenom rizika.

Agencija za nadzor će, u slučaju da osiguravujuće društvo obračuva i naplaćuje premiju osiguranja od A/O suprotno važećim tarifama premija, bilo direktno ili putem subjekata u poslovima posredovanja u osiguranju, izreći mjeru privremene zabrane zaključivanja ugovora o osiguranju od A/O u trajanju od 30 do 180 dana”, navodi se, između ostalog.

Source.ba