Data saglasnost na Elaborat o provođenju Regulacionog plana „Centar-I“

OpcinaZenica

Održana je četrnaesta sjednica Vijeća općine Zenica na kojoj je razmatrano 16 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa trinaeste sjednice Vijeća, raspravljalo se o Izvještaju o radu Vijeća općine Zenica u 2013. godini. Uz izvještaj je dat pregled normativnih akata i informacija razmatranih i donesenih u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine te realizacija zaključaka  Vijeća općine u prošloj godini. U analiziranom periodu Vijeće je posebnu pažnju posvećivalo radu preduzeća i ustanova od čije djelatnosti ovisi kvalitet života naših građana, oblasti zaštite okoliša, te unapređenju komunalnih i društvenih djelatnosti, statusu boračkih organizacija i njihovih članova i prevenciji maloljetničke delikvencije i alternativnim mjerama za suzbijanje maloljetničke delikvencije.

Usvojeni su Izvještaj o radu Vijeća općine Zenica u 2013. godini i Prijedlog  Programa rada Vijeća općine Zenica za period 1. januar do 31. decembar i tom prilikom rečeno je da će  Vijeće i Načelnik Općine i u narednom periodu nastaviti intenzivirati svoje aktivnosti na rješavanju pitanja iz nadležnosti i uloge Općine s ciljem daljeg poboljšanja uslova života i rada građana Zenice.

Vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje u Zenici u 2013. godini.

Nakon provedene javne rasprave vijećnici su usvojili  Prijedlog Gender akcionog plana općine Zenica za period 2014.-2017. godine.

Copy

Na ovoj sjednici  usvojeni su:  Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu Općine Zenica, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014.-2034. godine  kao i Prijedlog Odluke  o pristupanju  izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014.-2034. godine.

Vijeće općine svake godine utvrđuje cijenu kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Zenica.  Na četrnaestoj sjednici vijećnici su usvojili  Prijedlog Odluke  o određivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra stambene površine na području općine Zenice. Zadržana je cijena iz prethodne godine u iznosu od 1000,00 KM, što bi trebalo stimulativno djelovati na potencijalne investitore.

U nastavku sjednice usvojeno je još nekoliko odluka i to Prijedlog Odluke o dopuni Odluke  o utvrđivanju da je od javnog interesa izgradnja fekalne kanalizacije u MZ „Podbrežeje“ i to za krakove broj:  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 24, zatim Prijedlog Odluke o utvrđivanju promjene satusa javnog dobra i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana-članice Općinske izborne komisije Zenica.

Vijeće općine Zenica dalo je saglasnost na Elaborat o provođenju Regulacionog plana  „Centar-I“ na lokaciji „Dom štampe“ u Zenici na način kako je to utvrđeno Sporazumom o formiranju građevinskih parcela, koji je sastavni dio Eleborata.

Usvojen je Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Smriko ( Safeta) Fehretu na  gradskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č.n.p. 199 K.O. Lokvine kojem po starom premjeru odgovara k.č.s.p. 27/11 K.O. Lokvine.  

Data je Saglasnost za pokretanje postupka dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu „Crkvice-Kamenolom“ u općini Zenica, a usvojen je i Zaključak o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovoj zoni „Zenica-1“.

Prethodni članakPjanićev ostanak u Romi još uvijek neizvjestan
Sljedeći članakPRELIMINARNI REZULTATI POPISA: BiH ima manje od 3,5 miliona stanovnika, 289 operatera na obradi podataka radi u dvije smjene