Direktor Škaljo objavio oglas: ZZO ZDK traži radnike, plaće i preko 1.700 KM!

Direktor Škaljo objavio oglas: ZZO ZDK traži radnike, plaće i preko 1.700 KM!

Na osnovu clana 20a. Zakona o radu (“Sluzbene novine FederacijeBosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), clana 4. Uredbe opostupku prijema u radni odnos LI javnom sektoru LI Zenicko­ dobojskom kantonu (“Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona·’,broj: 8/19, 6/20 i 19/20), clana

6. i clana 7. Pravi lnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, clana 2. i clana 6. Procedura za provoc1enje postL1pka prijema u radni odnos LI Zavodu zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i OdlLlke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine

– Radna mjesta i trajanje ugovora o radu:

1. “Samostalni strucni saradnik iz oblasti farmacije”‘ – 1 (jedan)izvrsilac na neodredeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

2. “Kontrolor izvrsenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjestoobavljanja: Zenica” – I (jedan) izvrsilac na neodredeno vrijeme LIZprobni rad od 3 (tri) mjeseca

3. ·’Samostalni strucni saradnik za ekonomske poslove·’ – 1 (jedan)izvrsilac na neodredeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

4. “Knjigovoda materijalnih troskova – blagajnik” – 1 (jedan) izvrsilac na neodredeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana

5. “Referent za obradu recepata” – I (jedan) izvrsilac na neodredenovrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana

6. “Referent za sprovodenje zdravstvenog osiguranja” – 3 (tri) izvrsioca na neodredeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset)dana- mjesto rada: Doboj Jug (1), Zavidovici (I) i .Zepce (1)

7. “Rukovodilac poslovnice Maglaj”- 1 (jedan) izvrsilac na neodredeno vrijeme LIZ probni rad od 3 (tri) mjeseca

II – Kratak opis radnih mjestai literatura Pozicija 1.

– Radi na prijedlozima opcih akata koji se ticu farmaceutskedjelatnosti; daje primjedbe i sugestije na Pravilnik o nacinuostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, radi prednacrte propisa o licnom ucescu osiguranih lica u troskovimazdravstvene zastite i izmjena i dopuna ovih propisa; vrsi kontroluostvarenih usluga, odnosno izdatih recepata, te radi reklamacije oispostavljenim fakturama apoteka i zdravstvenih usluga; radiizvjestaje, analizc i informacije iz oblasti farmaceutskih usluga; ostvaruje saradnju sa zdravstvenim ustanovama; radi naprijedlozima osnova, kriterija i mjerila za zakljucivanje ugovora sa farmaceutskim ustanovama i privatnim apotekama; obavlja i drugeposlove po nalogu direktora. Za svoj rad neposredno je odgovorandirektoru.

Iznos osnovne plate: 1732,80 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(“Sluzbene novme Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02,70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom ucescu osiguranihlica u troskovima koristenja zdravstvene zastite (,,Sluzbene novineZenicko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka oosnovama, kriterijima i mjerilima za zakljucivanje ugovora izmeduZavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona izdravstvenih ustanova (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskogkantona”, broj: 19/19), Zakon o apotekarskoj djelatnosti (,,Sluzbenenovine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10), Zakon olijekovima (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 109/12), Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teretsredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona i nacinu propisivanja i izdavanja lijekova (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona”broj: 9/18), Odluka o utvrdivanju Liste lijekova po posebnomodobrenju, kao i nacinu i postupku utvrdivanja prava osiguranika nakoristenje lijekova sa Liste lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona (,,Sluzbene novine Zenicko­ dobojskog kantona”, broj: 9/18)

Pozicija 2.

– Obavlja kontrolu izvrsenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama zapodrucju grada Zenica; obavlja kontrolu naplate neposrednog ucescaosiguranih lica za zdravstvene usluge za osiguranike koji nisu uplatilipremiju osiguranja; obavlja kontrolu primjene premije osiguranja;sastavlja mjesecne izvjestaje o izvrsenim kontrolama i dostavlja ihsefu Sluzbe; obavlja i druge poslove po nalogu sefa Sluzbe. Za svoj rad neposredno je odgovoran sefu Sluzbe.

Iznos osnovne plate: 1745.41 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02,70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o zdravstvenoj zastiti (,,Sluzenenovine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Naredbao standardima i normativima (,,Sluzbene novine Federacije Bosne iHercegovine”, broj: 58/18), Jedinstvena metodologija kojom se blize utvrduju kriteriji i mjerila za zakljucivanje ugovora izmedu nadleznog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove (,,Sluzbenenovine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/13), Odluka oneposrednom ucescu osiguranih lica u troskovima koristenja zdravstvene zastite (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona”,broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zakljucivanje ugovora izmedu Zavoda zdravstvenog osiguranjaZenicko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova (,,Sluzbene novine Zenicko­ dobojskog kantona”, broj: 19/19)

Pozicija 3.

– Kontrolise obracunate plate i obracunate naknade plata za topliobrok, prevoz, regres i ostale isplate radnicima Zavoda; kontrolisepropisane izvjestaje o obracunatim i isplacenim placama; kontrolise obracune i isplate naknada za Upravni odbor i komisije; kontrolise isplate po rjesenjima Zavoda za refundacije troskova lijekova, medicinskih usluga. ortopedskihpomagala i ostale isplate; kontrolise unos podataka za pracenje isplatapo 1jesenjima fizickim licima; obavlja i druge poslove po nalogu sefa Sluzbe. Za svoj rad neposredno je odgovoran sefu Sluzbe.

Iznos osnovne plate: 1627.68 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02,70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o racunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 15/21), Zakon o budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplatedoprinosa (“‘Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/2 I), Zakon o porezu na dohodak (“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11 i 65/13)

Pozicija 4.

– Knjizi racune materijalnih troskova Zavoda i uskladujeknjigovodstvene evidencije; ucestvuje u uskladivanjuknjigovodstvenog i stvarnog stanja; vrsi obracun naknada po osnovuugovora o djelu (komisije, upravni odbor i ostale naknade), vodievidenciju o PDV-u i sastavlja odgovarajuce izvjestaje; vodi blagajnuKantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica; odlaze i arhivira dokumentaciju iz svog djelokruga rada; Obavlja i druge poslove ponalogu sefa Sluzbe. Za svoj rad neposredno je odgovoran sefu Sluzbe.

Iznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o racunovodstvu i reviziji uFederaciji Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne iHercegovine”, broj: 15/21), Uputstvo o blagajnickom poslovanju(,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 44/17 i101/21), Uredba o uslovima i nacinu placanja gotovim novcem(,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 72/15 i82/15), Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne iHercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,broj: 96/19)

Pozicija 5.

– Vrsi prijem faktura i priloga uz fakture za recepte; obavljauskladivanja elektronske i papirne forme recepata, specifikacija uz recepte, faktura za recepte i naknada za izdate recepte; arhivira recepte i dostavlja fakture na placanje u Sluzbu za finansijske iracunovodstvene poslove; obavlja i druge poslove po nalogu Sefa sluzbe. Za svoj rad neposredno je odgovoran sefu Sluzbe.

Iznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02,70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) Zakon o lijekovima (,,Sluzbene novineFederacije Bosne i Hercegovine”, broj: I 09/12), Zakon o apotekarskojdjelatnosti (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:40/10), Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teretsredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenogosiguranja Zenicko-dobojskog kantona i nacinu propisivanja i izdavanja lijekova(,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona” broj: 9/18), Odluka outvrdivanju Liste lijekova po posebnom odobrenju, kao i nacinu i postupku utvrdivanja prava osiguranika na koristenje lijekova sa Listelijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona (.,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona”, broj: 9/18)

Pozicija 6.

– Vrsi obradu i unos podataka; prima prijave i odjave clanova porodice osiguranika; prima stranke, vodi postupak i rjesava o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja za koja je nadlezan; vrsi ovjeru zdravstvenihknjizica; daje informacije po raznim pitanjima osiguranim licima iz prava zdravstvenog osiguranja, a po podnesenom zahtjevu izdaje uvjerenje; prati naplatu doprinosa radi odredivanja prava iz zdravstvenog osiguranja; radi na izradi izvjestaja svih vrsta; prima i obraduje prijave o nesreci na poslu i oboljenja od profesionalne bolestite o tome vodi propisane evidencije; provodi kroz odgovarajuceevidencije sve vrste racuna ispostavljenih za ortopedska pomagala;unosi ORS obrasce u bazu podataka; vrsi ovjeru potvrda o potrebi ortopedskog pomagala uz pracenje rokova za ovjeru, prilikom ovjere prati da Ii osigurano lici ima odgovarajuce misljenje Komisije za razmatranje zahtjeva osiguranih lica Zenicko-dobojskog kantona akase radi o pomagalu za koje je potrebno komisijsko odobrenje; stara seo azurnosti podataka u HCFIS aplikaciji i njihovoj uskladenosti saprogramom Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine; izdajepremije zdravstvenog osiguranja i vrsi njihovo evidentiranje u HCFISaplikaciji; vrsi uskladivanje broja izdatih premija zdravstvenog osiguranja sa podacima iz izvjestaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Poslovnice. Za svoj rad neposredno je odgovoranrukovodiocu Poslovnice.

lznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02,70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom ucescu osiguranihlica u troskovima koristenja zdravstvene zastite (,,Sluzbene novineZenicko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka oobimu prava na koristenje ortopedskih i drugih pomagala,stomatolosko-protetske pomoci i stomatolosko-protetskihnadomjestaka (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona” broj:15/22), Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obaveznozdravstveno osiguranje u Zenicko-dobojskom kantonu (“Sluzbenenovine Zenicko­ dobojskog kantona” broj: 12/13 i 14/13)

Pozicija 7.

– Prima stranke i pruza im trazene informacije i pravnu pomoc, te dajeinstrukcije o pravilnoj primjeni propisa kojim su regulisana pravaosiguranika, prati sprovodenje zdravstvenog osiguranja, predlaze mjere za njegovo unapredjenje i o tome pravi informacije; vodipostupak o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja i o tome predlazerjesenja; vrsi kontrolu obracuna stvarnih troskova INO osiguranja, kao i obracuna pausalnih troskova clanova porodice radnika privremenozaposlenih u inostranstvu; kontaktira sa preduzecima i drugimorganizacijama oko primjene normativnih akata Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, vezano za ostvarivanje prava izzdravstvenog osiguranja; prima zahtjeve osiguranih lica, kompletira ih,vrsi provjeru statusa osiguranja i prosljedjuje ostalim sluzbama Zavoda za rjesavanje; vodi postupak priznavanja prava na zdravstveno osiguranje licnom uplatom doprinosa; prima postu. rasporeduje je naneposredne izvrsioce i stara se o njenoj realizaciji; vodi evidcnciju o prisustvu na radu radnika Poslovnice; saraduje sa Jedinicom za informatiku oko obrade podataka; priprcma izvjestaje o realizovanimpremijama zdravstvenog osiguranja; stara se o plasmanu premija zdravstvenog osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora,pomocnika direktora i koordinatora poslovnica Zavoda zdravstvenogosiguranja. Za svoj rad neposredno je odgovoran direktoru.

Iznos osnovne plate: 1392.34 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju(”Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02.70/08, 48/11. 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom ucescu osiguranihlica u troskovima koristenja zdravstvene zastite (,.Sluzbene novineZenicko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka oobimu prava na koristenje ortopedskih i drugih pomagala,stomatolosko-protetske pomoci i stomatolosko-protetskihnadomjestaka (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona” broj:15/22), Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrdivanje privremenesprijecenosti za rad osiguranika (,,Sluzbene novine Federacije Bosne iHercegovine”, broj: 34/17), Pravilnik o uslovima i postupku upucivanjaosiguranib lica na lijecenje u inostranstvo (,,Sluzbene novineFederacije Bosne i 1-Iercegovine”, broj: 93/ l 3), Odluka o osnovicamai stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zenicko-dobojskom kantonu (“Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona”broj: 12/ I 3 i 14/13)

III  Opci i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opci uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

– daje stariji od 18 godina,

– da je drzavljanin Bosne i Hercegovine

– da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanjeposlova i radnih zadataka Posebni uslovi:

Pozicija 1: VII stepen strucne spreme – magistar farmacije, zavrsen farmaceutski fakultet (najmanje 240 ECTS), I godina radnog iskustva u struci

Pozicija 2: VS/VSS – VI/VII stepen strucne spreme, zavrsen fakultetdrustvenog smjera (180/240 ECTS), I godina radnog iskustva u struci

Pozicija 3: VS/VSS – VI/VII stepen strucne spreme, zavrsen fakultet drustvenog smjera (180/240 ECTS), godina radnog iskustva u struci

Pozicija 4: KV/SSS – III/IV stepen strucne spreme, zavrsena srednjaskola, 4 mjeseca radnog iskustva u struci

Pozicija 5: SSS – IV stepen strucne spreme, zavrsena srednja skola, 4mjeseca radnog iskustva u struci

Pozicija 6: SSS – IV stepen strucne spreme, zavrsena srednja skola, 6mjeseci radnog iskustva u struci

Pozicija 7: VS/VSS – VI/VII stepen strucne spreme, zavrsen fakultet drustvenog smjera (180/240 ECTS), 1 godina radnog iskustva u struci

IV  Kriteriji na osnovu kojih ce se vrsiti bodovanjc kandidata

I. Sa kandidatima za radna mjesta pod rednim brojem L 2, 3 i 7 kojiispunjavaju formalno-pravne uslove ce se odrzati pismeni i usmenistrucni ispit pri cemu ce kandidati biti bodovani na sljedeci nacin:

a) Pismeni ispit iz strucne oblasti koji sadrzi pet pitanja od kojih svako pitanje nosi po 5 (pet) bodova. Komisija ce svaki pojedinacni odgovorbodovati ocjenom 5 (pet) za upotpunosti tacan odgovor pri cemu je maksimalan broj bodova koji kandidat moze osvojiti na pismenom testiranju 25. Nepotpuni, djelimicni i netacni odgovori na postavljenapitanja ne nose bodove.

b) Usmeni ispit se sastoji od tri pitanja od kojih svako pitanje nosi po5 (pet) bodova. Kandidati ce se ocjenivati ocjenom 5 za upotpunostitacan odgovor, pri cemu nepotpuni, djelimicni i netacni odgovori na postavljena pitanja ne nose bodove.

Opsti dojam o kandidatu tokom intervjua se posebno boduje tako dakomisija maze dati kandidatu od I do 5 bodova. Opsti dojampodrazumijeva: nacin predstavljanja kandidata, nacin ophodenja prema clanovima komisije i nacin odgovaranja na pitanja.

2. Sa kandidatima za radna mjesta pod rednim brojem 4, 5 i 6 koji ispunjavaju formalno-pravne uslove ce se odrzati intervju pri cemu cekandidati biti bodovani na sljedeci nacin:

Strucni dio intervjua se sastoji od tri pitanja od kojih svako pitanjenosi po 5 (pet) bodova. Kandidati ce se ocjenivati ocjenom 5 zaupotpunosti tacan odgovor, pri cemu nepotpuni, djelimicni i netacni odgovori na postavljena pitanja ne nose bodove.

Opsti dojam o kandidatu tokom intervjua se posebno boduje tako dakomisija moze dati kandidatu od I do 5 bodova. Opsti dojampodrazumijeva: nacin predstavljanja kandidata, nacin ophodenja prema clanovima komisije i nacin odgovaranja na pitanja.

Ukoliko kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3 i 7 ne pristupi pismenom iii usmenom strucnom ispitu smatrat ce se da je odustao, te isti nece biti obavjestavan o daljem toku postupka.

Ukoliko kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 4, 5 i 6 nepristupi usmenom intervju smatrat ce se da je odustao, te isti nece biti obavjestavan o daljem toku postupka.

Napomena:

Ukoliko su dva iii vise kandidata postigli jednak broj bodova prednostce imati djeca sehida iii poginulih boraca koji navedeni status dokazuju uvjerenjem koje izdaje nadlezna opcinska/gradska sluzba.

Ukoliko su dva iii vise kandidata postigli jednak broj bodova, a nitijedan od njih nije dijete sehida iii poginulog borca prednost ce imatikandidat koji nije u radnom odnosu odnosno koji se nalazi duzi vremenski period na evidenciji sluzbe za zaposljavanje. U navedenimslucajevima Komisija ce naknadno traziti od kandidata da dostave uvjerenja od strane sluzbe za zaposljavanje kako bi se mogle utvrditi navedene cinjenice.

Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost Zavodu zdravstvenogosiguranja Zenicko-dobojskog kantona da njegove licne podatkeobraduje u postupku selekcije u skladu sa vazecim Zakonom o zastiti licnih podataka.

– Potrebni dokumenti

Kandidati su duzni dostaviti:

– Potpisanu prijavu na Javni oglas sa kracom biograftjom. u kojoj jeobavezno navesti: broj telefona ijasnu naznaku rednog broja i nazivaradnog mjesta za koje se prijavljuje. Kandidati koji se prijavljuju zapoziciju pod rednim brojem 6. duzni su naznaciti i mjesto rada(opcinu) za koju se prijavljuju

– lzvod iz maticne knjige rodenih

– Uvjerenje o drzavljanstvu

– Potvrda o prebivalistu (CJPS)

– Diploma o stecenoj strucnoj spremi navedenoj u posebnim uslovimaza radno mjesto, te rjesenje o nostrifikaciji ukoliko je navedena ispravastecena van Bosne i Hercegovina nakon 06.04.1992. godine

– Uvjerenje/potvrda izdata od strane prethodnih poslodavaca otrazenom radnom iskustvu u struci (navedenom u tekstu javnog oglasa)

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjvanje uslova navedenih uJavnom oglasu kandidati su duzni dostaviti u originalu iii ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na vise pozicija duzni su u posebnimkovertama predati posebnu prijavu i dokumentaciju za svaku poziciju za koju se prijavljuju.

Napomena:

– Prilikom razmatranja potvrda o radnom iskustvu mjerodavnim ce sesmatrati samo potvrde iii uvjerenja izdata od strane poslodavca izkojih, nedvosmisleno proizilazi da kandidat ima radno iskustvo u struci odnosno sa stepenom obrazovanja koji je trazen javnim oglasom za konkretno radno mjesto. Ukoliko kandidat prilozi potvrdu iiiuvjerenje u kojoj nije decidno navedeno sa kojim stepenomobrazovanja je steceno radno iskustvo takve se nece uzeti urazmatranje i prijave ce se smatrati nepotpunom.

– Izabrani kandidat je u obavezi da u roku od 15 dana od danazaprimanja obavjestenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidatadostavi: ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekaznjavanju i uvjerenje o nevodenju krivicnog postupka.

VI – Rok za podnosenje prijava

Rok za podnosenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanjajavnog oglas u Dnevnom listu “Oslobodenje”.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava kojaje podnesena u rokukojije odreden ujavnom oglasu za prijem u radni odnos, odnosnokojaje najkasnije na dan isteka roka poslana postom sto se potvrduje postanskim pecatom.

Prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti naadresu:

“Zavod zdravstvcnog osiguranja Zcnicko-dobojskog kantona Abdulaziza Aska Borica 28, 72 000, Zenica uz naznaku:

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti redni broj i naziv radnog mjcsta) – NE OTVARAJ”

Kandidati su dužni na koverti napisati puno ime i prezime.

VII  Ostale napomene

Više informacija kandidati mogu dobiti na broj telefona:032/ 466-293. Neuredne, nepotpune i neblagovremeneprijave necc biti uzeti u razmatranje.

Sva komunikacija sa kandidatima vrsit ce se pismeno putem adresekoju je kandidat naveo na prijavi na javni oglas.

Zavod nije obavezan vracati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.Dokumentacija ce biti vracena kandidatu na njegov licni zahtjev, te seista moze preuzeti u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona u Zenici, uz predocenje licne karte, u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog oglasa. Nakon isteka navedenog roka ista ce, u skladu sa Zakonom o zastiti licnih podataka biti unistena.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS