prijemni ispit


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru Programa Stipendijum hungarikum (Stipendium Hungaricum) za period 2020 – 2022. godine, kojim se jačaju prijateljski bilateralni odnosi te promoviše saradnja u oblasti visokog obrazovanja.

Zaključivanjem ovog memorandum omogućava se bosanskohercegovačkim studentima da dobiju stipendije i da studiraju u Mađarskoj, i to do 50 stipendija godišnje, od kojih su 40 za osnovne i postdiplomske studije u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, odnosno tehničkih i ekonomskih nauka. Pet stipendija planirano je za doktorske studije u bilo kojoj oblasti i isto toliko za integrisane master studije u oblasti medicine.

Memorandumom se omogućava da mađarski studenti nastave studiranje u BiH pod uslovima utvrđenim u okviru CEEPUS programa.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Projekat pročišćavanja otpadnih voda i saniranja štete od poplava do kraja 2022. godine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Mjunik Vatsan (Munic WatSan), zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 2013. godine, a izmijenjenog 2018. godine.

Produžavanjem roka omogućava se završetak aktivnosti do 31. decembra 2022. godine, a povlačenje sredstava iz ovog sporazuma o grantu do 30. septembra 2022. godine.

Radi se o 6,04 miliona eura granta koji će biti korišten kao investicioni grant za finansiranje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i za mjere saniranja štete od poplava u opštinama u Bosni i Hercegovini. 

Prijedlog amandmana sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Ratifikacija dva ugovora i jednog sporazuma 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji dva ugovora i jednog sporazuma.

Riječ je o ratifikaciji Ugovora o zajmu (GRCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o zajmu (GRCF V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan (REEP), kao i Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan/VB-IG-02-BIH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – drumska interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica 1 Tarčin – Ivan.“

Odluka o grantovima za podršku sajamskim manifestacijama

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini.

Radi se o sredstvima u iznosu od 300.000 KM, predviđenim u budžetu ovog ministarstva za 2020. godinu, koja će putem javnog poziva biti dodijeljena organizatorima sajamskih i drugih manifestacija u zemlji održanim u toku ove godine ili na čijim se pripremnim aktivnostima i planiranju radilo tokom ove godine, a u skladu s definisanim kriterijumima i uz uvažavanje situacije uzrokovane Covidom – 19.

Uskladiti preduzetničke ključne kompetencije u obrazovanju sa EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju „Prioriteta u integraciji preduzetničkog učenja i preduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021 – 2030)”. Donošenjem ove odluke BiH usklađuje svoje prioritete u ovoj oblasti sa prioritetima zemalja Evropske unije, te osigurava pristup sredstvima Evropske komisije za njihovo provođenje.

Dokument daje pregled relevantnih politika EU koje predstavljaju osnov za modernizaciju nastavnih planova i programa u Bosni i Hercegovini, pregled dosadašnjih aktivnosti na tom planu, kao i popis kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prioriteta. Uz svaki od prioriteta sastavljena je i lista aktivnosti za njihovo provođenje. Prioriteti su namijenjeni nadležnim obrazovnim vlastima i ostalim partnerima sektora obrazovanja i obuke u BiH.

Razvijanje preduzetničkih vještina jedan je od najvažnijih elemenata Evropskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i doprinosi razvoju pojedinca i njegove samostalnosti, ustrajnosti, kreativnosti i kritičkog razmišljanja, te podstiče proaktivno djelovanje, što u završnici vodi do veće konkurentnosti na tržištu rada te do mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa.

Ključne kompetencije su definisane kao cjeloživotne, pa prioriteti prate sve nivoe formalnog obrazovanja (osnovno, srednje, visoko), uključujući i obrazovanje odraslih.

Bez naknade prenos vlasništva opreme za analogni sistem radio-veza

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Riječ je o opremi za analogni sistem radio-veze koja će bez naknade biti prenesena u vlasništvo Opštine Petrovo, Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Radio-kluba „Zavidovići“ i Službe za civilnu zaštitu Gračanice, a na njihov zahtjev. Oprema sadrži analogni repetitor, mobilne i ručne radio-stanice, te baze punjača za ručne radio-stanice.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne koristi više ovu opremu jer je ranije prešla na Digitalni sistem radio-veze – DMR.

Realizacija akcionog plana za otklanjanje nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za otklanjanje identifikovanih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (2018 – 2022) za period od 29. 8. 2018. do 1. 9. 2019. godine.

Ministarstvo sigurnosti će pripremiti i dostaviti na usvajanje Vijeću ministara odgovarajuću odluku u skladu sa FATF metodologijom kojom se  predviđa ažuriranje Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma svake dvije godine. Također će pripremiti prijedlog odluke kojim bi se riješio mehanizam koordinacije i prevencije pranja novca i finansiranje terorizma u BiH, kao privremeno rješenje do stupanja na snagu odgovarajućih zakonskih rješenja.

Prema Izvještaju, 27 od 63 aktivnosti planirane Akcionim planom realizovane su u  potpunosti ili djelimično, dok je za 20 aktivnosti realizacija u toku, a njih 16 nije realizovano.

Usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za 2019. godinu.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2015 – 2020 i pratećih akcionih planova zaduženo je da Vieću ministara dostavi konačni izvještaj o stepenu implementacije Strategije, najkasnije do 31.12. 2020. godine.

Ministarstvo sigurnosti će preduzeti neophodne aktivnosti na formiranju Radne grupe za izradu strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021- 2026.

U Izvještaju za 2019. godinu daje se tabelarni pregled stepena provođenja aktivnosti, a koji su dostavile nadležne institucije u BiH uključene u implementaciju Akcionog plana, za otklanjanje identifikovanih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2019. godine u Bosni i Hercegovini, koji je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka, praćenja aktivnosti i razmjene informacija sa donatorima i korisnicima sredstava međunarodne pomoći.

Izvještaj sadrži podatke koji omogućavaju bolji uvid u aktivnosti institucija u BiH i međunarodnih donatora, te je urađen sa namjerom da se pomogne u identifikaciji potreba poljoprivrednog sektora u ostvarivanju planiranih sektorskih ciljeva. Također, cilj je da se pomogne potencijalnim donatorima u kreiranju njihovih planova i definisanju prioriteta za podrške i ulaganja u sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u skladu sa strateškim prioritetima u Bosni i Hercegovini.

Realizovano 288 mjera

Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je pripremila Direkcija za evropske integracije.

Prema Izvještaju, od ukupno planirane 591 mjere realizovano je njih 288 (42 posto), dok 403 mjere (58 posto) nisu realizovane.

Najviše realizovanih mjera, njih 168 (54 posto) od planiranih 311 odnose se na IT rješenja, međunarodne sporazume, memorandume o saradnji, operativne aktivnosti.

Data saglasnost za glasanje državljana Rumunije u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za glasanje državljana Rumunije na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja parlamentarnih izbora u Rumuniji. Biračka mjesta bit će otvorena 5. i 6. decembra u prostorijama Ambasade Rumunije u Sarajevu.

Realizacija zaključaka Predsjedništva BiH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je tri zaključka sa 16. sjednice Predsjedništva BiH te za njihovu realizaciju zadužio nadležna ministarstva.

Za realizaciju zaključka koji se odnosi na provođenje aktivnosti u vezi s borbom protiv pandemije Covida – 19 zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova (koordinacija epidemioloških mjera u cijeloj državi i dinamiziranje saradnje s međunarodnim organizacijama). Istovremeno je Ministarstvo sigurnosti zaduženo da intenzivira aktivnosti Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje i osigura njegovo djelovanje u skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji s Kabinetom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH pripremit će analizu interesa i koristi koje bi BiH imala u slučaju da putem zvaničnog poziva bude pozvana u “Mini Šengen”, a s ciljem realizacije zaključka sa sjednice Predsjedništva BiH.

Vehabović razriješen na lični zahtjev

Vijeće ministara BiH razriješilo je na lični zahtjev Kenana Vehabovića sa pozicije direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je dobio saglasnost Agencije za državnu službu BiH za njegovo razrješenje.

Za v.d. direktora Agencije imenovan je Tarik Jahić do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca od dana objave u „Službenom glasniku BiH“.

Istovremeno je naloženo Agenciji za državnu službu BiH da raspiše javni konkurs za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH.

Imenovani članovi Vijeća za mjeriteljstvo BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Instituta za mjeriteljstvo, donijelo je Odluku o imenovanju članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, koji čine 15 članova, stručnjaka u ovoj oblasti.

Riječ je o stručnom savjetodavnom tijelu u okviru Instituta u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Fena