Portal 072info

Domaćinstva u 2011. mjesečno trošila 1.569,33 KM

Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića 32,6%.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. godini provesti četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH, prenosi novinska agencija Patria. 

Anketa će se na terenu provoditi tokom cijele 2015. godine na reprezentativnom uzorku od oko 7.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva su podijeljena u mjesečne uzorke, a njihovo anketiranje će izvršiti od strane statističkih institucija akreditirani anketari i supervizori. Za potrebe Ankete već je angažovan  71 anketar i 20 supervizora koji su započeli terenski rad, juče (u ponedjeljak,  29.12.2014. godine), sa ciljem da ostvare prve kontakte s domaćinstvima iz uzorka za januar 2015. i podijele anketne upitnike. Rad na terenu će se završiti u januaru 2016. godine kada će se anketirati domaćinstva iz uzorka za decembar 2015. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava su dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja,  izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organiziranja. Pored toga, rezultati Ankete će se koristiti i u stručne, statističke svrhe za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi i izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi,  te za akademske svrhe.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provede se, svake četiri godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava, prvi put u Bosni i Hercegovini, provedena je 2004. godine, zatim 2007. i zadnja 2011. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Podaci dobijeni Anketom prezentiraju se u agregiranom obliku, čime je u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH u potpunosti osigurana tajnost ličnih podataka o domaćinstvima i osobama. Iz Agencije za statistiku BiH, mole građane Bosne i Hercegovine da učestvuju u Anketi, ukažu povjerenje anketarima, i doprinesu kvalitetu rezultata.

Neki podaci iz 2011. godine

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U 2011. godini domaćinstva su za potrebe finalne potrošnje mjesečno u prosjeku trošila 1.569,33 KM. Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića (32,6%) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24,0%).

Na stanovanje se izdvajalo 15,1% ukupne potrošnje, dok se za potrošnju vode, energije, plina i drugih režijskih izdataka izdvajalo 8,9%. Veliki dio izdataka odnosio se i na prijevoz (11.0%) koji obuhvata kupovinu i upotrebu prijevoznih sredstava, te izdatke za usluge prijevoza putnika.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini bilo je 17,9% onih koji žive u relativnom siromaštvu. Svako šesto domaćinstvo u državi bilo je siromašno. Prag relativnog siromaštva iznosio je 416,40 KM mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi.

nap.ba

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME