Portal 072info

Domaćinstva u 2011. mjesečno trošila 1.569,33 KM

Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića 32,6%.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. godini provesti četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH, prenosi novinska agencija Patria. 

Anketa će se na terenu provoditi tokom cijele 2015. godine na reprezentativnom uzorku od oko 7.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva su podijeljena u mjesečne uzorke, a njihovo anketiranje će izvršiti od strane statističkih institucija akreditirani anketari i supervizori. Za potrebe Ankete već je angažovan  71 anketar i 20 supervizora koji su započeli terenski rad, juče (u ponedjeljak,  29.12.2014. godine), sa ciljem da ostvare prve kontakte s domaćinstvima iz uzorka za januar 2015. i podijele anketne upitnike. Rad na terenu će se završiti u januaru 2016. godine kada će se anketirati domaćinstva iz uzorka za decembar 2015. godine.

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava su dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja,  izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organiziranja. Pored toga, rezultati Ankete će se koristiti i u stručne, statističke svrhe za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi i izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi,  te za akademske svrhe.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provede se, svake četiri godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava, prvi put u Bosni i Hercegovini, provedena je 2004. godine, zatim 2007. i zadnja 2011. godine.

Podaci dobijeni Anketom prezentiraju se u agregiranom obliku, čime je u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH u potpunosti osigurana tajnost ličnih podataka o domaćinstvima i osobama. Iz Agencije za statistiku BiH, mole građane Bosne i Hercegovine da učestvuju u Anketi, ukažu povjerenje anketarima, i doprinesu kvalitetu rezultata.

Neki podaci iz 2011. godine

U 2011. godini domaćinstva su za potrebe finalne potrošnje mjesečno u prosjeku trošila 1.569,33 KM. Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića (32,6%) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24,0%).

Na stanovanje se izdvajalo 15,1% ukupne potrošnje, dok se za potrošnju vode, energije, plina i drugih režijskih izdataka izdvajalo 8,9%. Veliki dio izdataka odnosio se i na prijevoz (11.0%) koji obuhvata kupovinu i upotrebu prijevoznih sredstava, te izdatke za usluge prijevoza putnika.

Od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini bilo je 17,9% onih koji žive u relativnom siromaštvu. Svako šesto domaćinstvo u državi bilo je siromašno. Prag relativnog siromaštva iznosio je 416,40 KM mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi.

nap.ba

Podijelite članak