AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine uputio je Vladi Federacije BiH zahtjev da se stavi van snage Zaključak od 12.11.2020. godine Vlade FBiH o načinu rada u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u FBiH, u dijelu u kojem je naloženo da sve osobe koje su ovim zaključkom upućene na rad od kuće, ne ostvaruju pravo na naknadu prijevoza za dane u periodu rada od kuće.

Odnosno, da im se i za period rada od kuće isplati naknada za prijevoz. U suprotnom će tražiti inspekcijski nadzor i svoja prava ostvariti pred sudovima.

– I pored zahtjeva, ovom sindikatu su dostavljene informacije da su u pojedinim federalnim organima uprave vršena nezakonita umanjenja naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla od decembra 2020. godine i nadalje, čime je postupljeno protivno odredbama 35 Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Ističemo da državnim službenicima i namještenicima pripada naknada ili mjesečna karta za troškove prijevoza regulisane u vidu mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja, bez obzira na broj dana provedenih na radnom mjestu, te da ne postoji mogućnost selektovanja takve vrste naknade koja je regulisana na mjesečnom nivou – navode iz Sindikata u dopisu upućenom Vladi FBiH i dodaju:

– Samostalni sindikat kao zakonski zastupnik državnih službenika i namještenika u organima državne službe insistira od svih federalnih organa uprave, koji ne poštuju Zakon o plaćama i naknadama da hitno postupe po odredbama zakona u smislu da regresno izvrše uplatu razlike pune cijene mjesečne karte za period nezakonitog umanjenja jer će u protivnom Sindikat biti prinuđen da u sve organe u kojima rukovodioci ne poštuju prava državnih službenika i namještenika uputi nadležne inspekcije, te će protiv rukovodilaca koji ne poštuju navedene propise i narušavaju prava svojih zaposlenika, putem pravnih zastupnika poduzeti sve zakonom propisane pravne radnje pred nadležnim organima.

U pismu koje potpisuje Samir Kurtović, predsjednik Sindikata, navode da su prilikom izrade budžeta u federalnim organima osigurana sredstva za troškove prijevoza.