AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Vijesti

U skladu sa članom 11. stav 6. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH, br: 8/05), člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine FBiH, br: 81/15) člana 26. Statuta, te Pravilnika o provođenju konkursnih procedura za eksterni prijem u radni odnos radnika u JP ”Gradsko groblje” d.o.o. Zenica- br: 84/19, Odluke br: 653/19 od 19.03.2019. godine, Direktor preduzeća raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME CVJEĆAR-ARANŽER I GROBAR

I. Predmet Javnog konkursa

Javno preduzeće “Gradsko groblje” d.o.o. Zenica raspisuje javni konkurs   za popunu slijedećih radnih mjesta:

– cvjećar-aranžer………………………………. 1 izvršilac

– grobar ………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

II Opis pozicije

 Poslovi “Cvjećara-aranžera” su:

 • Vrši i čišćenje poslovnih prostora u objektima firme,
 • Vrši blagovremeno planiranje nabavke robe za cvjećaru,
 • Vrši zaštitu robe od propadanja,
 • Radi na sađenju i okopavanju sadnica u rasadniku i vodi rasadnik,
 • Vrši aranžiranje i prodaju cvijeća i ostale robe,
 • Vodi poslove oko zasađivanja novih nasada u i oko grobalja te okopavanja i prehranjivanja postojećih u rasadniku i vodi rasadnik,
 • Zadaća cvjećara je i stručna opskrba lončanicama i rezanim cvijećem
 • Priprema supstrata za sjetvu, te svakodnevna briga o uzgoju svijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje
 • Pruža savjetodavne usluge kupcima o uzgoju i održavanju ukrasnog bilja i cvijeća

III. Uslovi za pozicije

Kandidati koji se prijavljuje na javni konkurs moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

a)  Opći uslovi su:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ili ovjerena kopija istog ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
  • da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija CIPS- ove lične karte)
  • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca izdato od nadležnog organa)
  • da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa)
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dokaz: ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

b) Posebni uslovi su:

– svjedočanstvo/diploma o traženom završenom stepenu stručne spreme- SSS/VKV školska sprema (ako je svjedočanstvo stečeno u inostranstvu dostaviti Rješenje o nostrifikaciji)

 • minimum 1 godina radnog iskustva na istim poslovima ( dokaz: preporuke, uvjerenja, potvrde o ranijem radnom iskustvu koje podrazumijevaju naziv radnih mjesta na kojima je kandidat radio i periode rada na tim radnim mjestima)
  • poznavanje karakteristike cvjećarske proizvodnje u svijetu i kod nas
  • raspolagati znanjem o prostornim i klimatskim uvjetima uzgoja cvijeća
  • poznavanje rada na računaru (dokaz: original ili ovjerena kopija diplome, certifikata)
  • obavezno iskustvo u samostalnom pravljenju cvjetnih aranžmana, vijenaca koristeći se pri tom pomagalima i dekorativnim dodacima

 Poslovi “grobara” su:

 • Samostalno vodi poslove najsloženijih oblika iskopa i ukopa umrlih lica u sve moguće vrste ukopnih mjesta (ukop u spomenik, grobnicu, dubinski ukop, ukop sa djelimičnom ekshumacijom i produbljivanjem i sl.);
  • Samostalno vrši poslove potpune ili djelimične ekshumacije posmrtinh ostataka ukopanih lica;
  • Samostalno vrši poslove formiranja, busanja i na drugi način uljepšavanja grobnih mjesta;
  • Samostalno vrši poslove pripreme i realizacije sahrana i dženaza;
  • Samostalno vodi poslove otvaranja novih grobnih polja kao i obilježavanja novih grobnih mjesta prema opšteprihvaćenim normama i standardima;
  • Samostalno vrši poslove uklanjanja vijenaca, cvijeća, ikebana, lampiona i sl. sa grobnih mjesta;
  • Samostalno vrši poslove kupanja, opremanja i na druge načine uljepšavanja umrlih lica;
  • Samostalno organizuje i vodi poslove sahrana i ostalih vrsta ukopa;
  • Samostalno vrši poslove čišćenja i uređenja groblja;

Samostalno vrši poslove košenja, krčenja i sl. u cilju uljepšavanja i uređenja groblja

a)  Opći uslovi su:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ili ovjerena kopija istog ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
  • da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija CIPS- ove lične karte)
  • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca izdato od nadležnog organa)
  • da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa)
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dokaz: ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

b) Posebni uslovi su:

 • svjedočanstva/diploma o završenom traženom stepenu stručne spreme
 • SSS/KV školska

(ako je svjedočanstvo stečeno u inostranstvu dostaviti Rješenje o nostrifikaciji)

 • minimum 1 godina radnog iskustva na istim poslovima (dokaz: preporuke, uvjerenja,

potvrde o ranijem radnom iskustvu koje podrazumijevaju naziv radnih mjesta na kojima je kandidat radio i periode rada na tim radnim mjestima)

 • fizičke predispozicije (dokaz: ljekarko uvjerenje)

Napomena: Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije naprijed navedenih dokumenta, koji ne mogu biti stariji od 3 ili 6 mjeseci a koji su dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova traženih konkursom.

Komisija za provođenje javnog konkursa za prijem u radni odnos radnika “cvjećara-aranžera” i “grobara” će nakon zaključenog konkursa pregledati sve pristigle prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom.

Nepotpune, neblagovremene, te neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će razmotriti sve potpune, uredne i blagovremene prijave i sačiniti listu kandidata koji su ušli u izbor za popunu navedenih radnih mjesta.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove biće obavljen intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u dalje razmatranje prilikom izbora za popunu navedenog radnog mjesta.

Sa izabranim kandidatom će se potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa probnim radom

u periodu od  3 mjeseca, sa radnim vremenom koje će se prilagođavati zavisno od potreba

 Preduzeća, ali i sezone u skladu sa ZOR-u (Sl.novine FBiH br: 26/16, 89/18).

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu za prijavu.

Odluka direktora o izboru kandidata za navedeno radno mjesto će sadržavati pouku o pravnom lijeku i ista se u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja, zajedno sa obavještenjem o rezultatima konkursa dostavlja svim prijavljenim kandidatima navedenog konkursa.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objavljenom u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas.

Oglas će se objaviti u:

 • “Službenim novinama Federacije BiH”
 • listu “Naša riječ”
 • na web stranici Grada Zenica

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće “Gradsko groblje” d.o.o. Zenica ul. Školska br. 1

Komisije za izbor i imenovanje u radni odnos Grada Zenice

sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor radnika “cvjećar-aranžer” i “Prijava na konkurs za izbor radnika “grobar” u JP “Gradsko groblje” d.o.o. Zenica – NE OTVARATI