Portal 072info

“Grijanje” Zenica: Oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Javno preduzeće «GRIJANJE» d.o.o. Zenica

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta u Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, broj: 530/19./HA od 11.01.2019. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz uslov probnog rada

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, primaju se radnici na radna mjesta, kako slijedi:

 1. Pravnik za zastupanje – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci,
 2. Referent za obradu rješenja o izvršenju i presuda – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 2 (dva) mjeseca,
 3. Blagajnik – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 2 (dva)

mjeseca.

Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

II.

Prijavljivanje na oglas vrši se pisanom prijavom na oglas koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. Posebni uslovi:

1.  radno mjesto Pravnik za zastupanje:

 • završen Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik,
 • poznavanje rada na računaru, (minimalno MSWord, Excell….),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Kratak opis poslova: proučava zakone i prati propise, te pruža pravnu pomoć organima upravljanja i

radnicima, učestvuje u izradi radnih materijala, nacrta i prijedloga svih normativnih akata Preduzeća, obavlja stručne poslove punomoćnika Preduzeća pred nadležnim organima/sudovima, u svim sporovima i odnosima imovinsko, odnosno građansko-pravnog karaktera, učestvuje u poslovima obrade tužbi i izvršenja radi naplate potraživanja, pruža stručnu pomoć strankama-potrošačima, izrađuje sve vrste sporazuma o izmirenju duga potrošača, izrađuje sve vrste podnesaka za nadležan sud i odgovore potrošačima pravnog karaktera, priprema i obrađuje tužbe i sudska izvršenja, kompletira dokumentaciju za tužbe i sudska izvršenja.

2. radno mjesto Referent za obradu rješenja o izvršenju i presuda:

 • završena srednja upravna, ekonomska škola ili gimnazija, IV stepen stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru (minimalno MSWord, Excell…)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima,

Kratak opis poslova: priprema podatke za izradu opomena, vrši obradu tužbi i utuženja, pruža stručnu

pomoć strankama, potrošačima koji su tuženi, saradnja sa nadležnim sudovima u pogledu naplate izvršenja.

 • radno mjesto Blagajnik:
 • završena srednja ekonomska škola, gimnazija ili upravna, IV stepen stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru (minimalno MSWord, Excell…)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Kratak opis poslova: naplata računa od fizičkih lica i pravnih lica, knjiženje naplaćenih računa u bazu

kupaca fizičkih i pravnih lica (on-line unos podataka), vođenje analitike dnevnika uplata, specifikacije pologa pazara.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

 • prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV,
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos),
 • –          diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,
 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto,
 • uvjerenje/potvrdu o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru, a ukoliko kandidat ne posjeduje uvjerenje/potvrdu, izvršit će se prethodna provjera znanja za rad u MSOffice u toku oglasne procedure.

III.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave oglasa.

Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i drugo.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz da pripadaju jednoj od niže navedenih kategorija, prilikom izbora imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata, a to su:

 • porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju);
 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se provjera znanja u skladu sa Uputstvom Uprave preduzeća o postupanju prilikom zapošljavanja radnika, broj: 240/19. od 08.01.2019. godine.

Kandidati će o terminu održavanja provjere znanja biti obaviješteni putem web stranice Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica.

Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa.

IV.

Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata.

V.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i web stranici Gradske uprave Zenica.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i napomenom za koje radno mjesto se podnosi prijava, treba dostaviti lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica

Ul. Bilmišće br. 107

72 000 Zenica

„PRIJAVA NA OGLAS

za radno mjesto_______________________________

NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

2

Podijelite članak
 • 406
  Shares

Počitajte još

ZENICA Građanima ne mogu obećati stabilnu grijnu sezonu

D.H

DIREKTOR JP GRIJANJE: Neću dati ostavku, strategiju grijanja napravio sam još 2009. godine!

Redakcija

Zenica: Popravljen kotao još jutros, radijatori i dalje hladni

Redakcija