Portal 072info

GV Zenica: Usvojen Prijedlog budžeta za 2016. godinu

Održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je razmatrano dvanaest tačaka dnevnog reda.

Nakon zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća i vijećničkih pitanja usvojen je Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za period 1. januar do 31. decembar 2016. godine. Nacrt Programa je upućen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.Upućen je poziv svim zainteresovanim subjektima da učestvuju u javnoj raspravi.

Gradsko vijeće je nakon razmatranja osam amandmana koji su upućeni od strane klubova vijećnika SBB i SDP, usvojilo Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu i Odluku o izvršenju Budžeta za 2016. godinu kojom se obavezuju budžetski korisnici na blagovremeno mjesečno planiranje izdataka, obezbjeđenje validne dokumentacije i mogućeg stvaranja obaveza do visine sredstava utvrđenih u odgovarajućem organizacionom kodu i za naznačenu namjenu.

Na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona. Izvještaj je primljen k znanju. Izvještaj je primljena k znanju. Zaključeno je da se za Vijeće pripremi informacija o zdravstvenom stanju stanovništva s područja grada Zenica.

Na dnevnom redu je bila Informacija o Azilu za napuštene životinje koja je nakon rasprave usvojena sa Zaključkom o osnivanju skloništa za životinje na teritoriju grada Zenica. Formiranje, uspostava i ispunjavanje funkcije skloništa za životinje povjerena je Privrednom društvu “Alba Zenica” d.o.o.

I ove godine će Grad Zenica subvencionirati troškove grijanja korisnicima prava na socijalnu novčanu pomoć kod Javne ustanove Centar za socijalni rad. To su potvrdili vijećnici usvajanjem Odluke o subvencioniranju troškova grijanja. Za spovođenje ove odluke zaduženi su JU Centar za socijalni rad, Služba za društvene djelatnosti i Služba za budžet i finansije.

Nakon provedene rasprave usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje te Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju stambene zgrade za socijalno zbrinjavanje u Novom Radakovo.

Odlukom o komunalnim djelatnostima utvrđeni su povoljniji uslovi kod obračuna i naplate komunalne naknade subjektima iz oblasti društvenih djelatnosti, a odnosi se na humanitarne, sportske i vjerske organizacije kojima se na ovaj način olakšava rad i razvoj.

Vijeće je usvojilo Informaciju o rezultatima Oglasa o licitaciji građevinskih parcela u Poslovnoj zoni “Zenica1” , objavljenoj u dnevnom listu “Oslobođenje” 23.11. 2015. godine po zaključku Vijeća.

Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Tržnica” Zenica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima kao i Informacija o izboru i imenovanju.

Podijelite članak