IPA Fondovi za BiH

Podijelite vijest

euro

Praksa mnogih država koje su danas punopravne članice Europske unije trebala bi da nam bude uzor. Svi smo barem jednom čuli za IPA Fondove koje naša država ima na raspolaganju a sklopu finansiranja od strane EU.

IPA ili instrument predpristupne pomoći je novi, jedinstveni finansijski instrument Europske unije uspostavljen 17. jula 2006. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA je uspostavljena za finansijsku perspektivu 2007.- 2014. godina, kao pomoć državama u njihovim nastojanjima da postanu članice EU.

IPA se sastoji od pet komponenata.

Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:

1. Pomoć u tranziciji i razvoju institucija – namijenjena razvoju kapaciteta i institucija;
2. Prekogranična saradnja – namijenjena za pružanje pomoći u oblasti prekogranične saradnje između sadašnjih država članica i kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, te saradnji između zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.

Ostale tri komponente namijenjene su isključivo zemljama kandidatkinjama:

3. Regionalni razvoj – namijenjena finansiranju infrastrukturnih projekata u području okoliša i transporta, promociji konkurentnosti, ujednačenog regionalnog razvoja te pripremi za Europski fonda za regionalni razvoj;
4. Razvoj ljudskih potencijala – namijenjena za pripremu kohezione politike i za Europski socijalni fond;
5. Ruralni razvoj – namijenjena za pripremu zajedničke poljoprivredne politike.

Bosna i Hercegovina ne iskorištava sredstva koja su joj na raspolaganju i dodatno se zaduzuje za one oblasti koje bi mogla pokrivati preko IPA fondova. Nedostatak političke volje, pasivnost građana doveli su do toga da naša država gubi desetine miliona na godišnjem nivou koje su namjenjene za pomenute oblasti.

Koliko dugo ćemo puštati da novac prolazi pored nas bez da ga zgrabimo i iskoristimo zavisiti će od nas samih, građana – birača.