Portal 072info

Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 64. Statuta JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Odluke Nadzornog odbora broj: 135-2/17 od 31.05.2017. godine, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, na period od 4 (četiri) godine.
Izbor i imenovanje Direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršit će Nadzorni odbor JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.
I Opis poslova:

– organizuje i vodi poslovanja Društva,
– izvještava Nadzorni odbor,
– provodi Statut, Etički kodeks i druge akte Društva,
– izrađuje i nadgleda realizaciju planova Društva,
– osigurava provođenje propisa za postupak javnih nabavki,
– izrađuje kalkulacije cijena i način plaćanja pruženih usluga,
– zastupa Društvo prema trećim licima,
– donosi Pravilnik o radu koji usvaja Nadzorni odbor,
– zapošljava i otpušta radnike,
– priprema prijedlog o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
– stara se za zakonitost rada Društva,
– stara se za implementaciju Etičkog kodeksa u Društvu,
– primjenjuje preporuke Odbora za reviziju,
– osigurava uslove za rad Odjela za internu reviziju,
– obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Društva, u skladu sa Poslovnikom o radu Uprave,
– predsjedava Upravom,
– organizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke,
– utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,
– zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u odnosima prema trećim licima,
– daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima, radnicima Društva,
– odgovara Nadzornom odboru i osnivaču za zakonitost rada Društva,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.
II Uslovi
Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove:

1) Opći uslovi:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da su stariji od 18 godina,
c) da nisu otpušteni iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i
Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja konkursa,
d) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nisu osuđivani za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je
nespojiva sa dužnosti u upravi društva i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
f) da nisu lica kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti člana
uprave – direktora,
g) da nisu izabrani zvaničnici nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici izabranim zvaničnicima i
nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti Bosne i Hercegovine,
h) da nisu u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima F BiH.

2) Posebni uslovi:
Za Direktora, odnosno predsjednika Uprave Društva, može biti imenovano lice koje pored općih uslova predviđenih zakonom mora ispunjavati slijedeće posebne uslove:
– da ima visoku stručnu spremu VII-VSS saobraćajnog, mašinskog, pravnog ili ekonomskog smjera, odnosno najmanje 240 (ETCS).
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
– da ponudi program razvoja Društva za period od četiri godine.
III Dokazi
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa, kandidati su uz prijavu na javni konkurs, dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji priložiti sljedeću dokumentaciju:
– kraća biografija, sa adresom i brojem telefona,
– diploma visoke stručne spreme odgovarajuće struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka Okvironog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova,
– potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
– uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci),
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti članova uprave-direktora,
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
– potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
F BiH.

IV
Kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Nadzorni odbor će pozvati na intervju.
Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.
Nadzorni odbor će izabrati onog kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Javni konkurs će se objaviti u javnim glasilima, i to u: ,,Službenim novinama F BiH“ , dnevnim novinama ,,Oslobođenje“ i na web stranici Grada Zenica i JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

V
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
Ul.Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34 Zenica
72000 Zenica
Sa naznakom:
Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

-NE OTVARATI-
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Podijelite članak