JP VIK ZENICA prima radnike na neodređeno vrijeme

vik zenica

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), u skladu sa Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-6335/21 od 01.04.2021.godine, direktor Javnog preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje:

JAVNI  KONKURS za prijem radnika u radni odnos  na  neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica  uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje javni konkurs za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme , uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

 1. “Ekonomista za plan i analizu”, u Sektoru zajedničkih poslova u Službi za plan i analizu………..…………………………………………….1 izvršilac;
 2. „Rukovodilac tehničke službe“ u Sektoru za razvoj i investicije, u Tehničkoj  službi………………………………………………………………………………..1 izvršilac;
 3. “Inženjer projektant-građevinac“, u Sektoru za razvoj i investicije, u Tehničkoj službi…………………………………………………………………………………1 izvršilac;
 4. „Vodeći inženjer za razvoj i investicije-građevinac“, u Sektoru za razvoj i investicije, u Službi za razvoj i investicije………………….1 izvršilac;

II

Opisi poslova za radna mjesta iz člana 1. Javnog konkursa, glase kako slijedi:

1.“Ekonomista za plan i analizu”: na osnovu podataka iz glavne knjige samostalno izrađuje planove poslovanja godišnje i trogodišnje, te iste dostavlja neposrednom rukovodiocu i direktoru Preduzeća, na osnovu podataka iz glavne knjige samostalno izrađuje izvještaje o poslovanju mjesečne, polugodišnje i godišnje, te iste dostavlja neposrednom rukovodiocu i direktoru Preduzeća, na osnovu podataka iz glavne knjige samostalno izrađuje razne vrste analiza poslovanja kao i sve druge izvještaje – podloge i informacije potrebne za Upravu i Nadzorni odbor Preduzeća, sarađuje sa svim službama Preduzeća u vezi sastavljanja planova poslovanja i izvještaja o poslovanju i konsultuje se sa neposrednim rukovodiocem prilikom izrade istih, sarađuje sa Odjelom za internu reviziju na kvalitetnoj pripremi podataka i dokumentacije za provođenje interne revizije, provodi mjere za otklanjanje nedostataka koji se utvrde prilikom provođenja interne revizije, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, prati promjene zakonskih propisa koji regulišu poslove iz djelokruga rada službe i predlaže izmjene važećih internih propisa koji regulišu rad službe, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.487,17KM

2.“Rukovodilac tehničke službe”: rukovodi i koordinira procese rada u Službi, definiše i planira dnevne aktivnosti na realizaciji poslova iz nadležnosti Službe, nadzire rad Službi u cilju osiguranja efikasnog i efektivnog izvršavanja radnih zadataka, rješava najsloženije tehničko – tehnološke probleme iz oblasti vodovoda i kanalizacije, učestvuje u definiranju i izradi projektnih zadataka za poslove projektovanja, po nalogu Pomoćnika direktora za razvoj i investicije izrađuje idejne i glavne projekte, izrađuje revizije glavnih projekata za interne ili eksterne potrebe preduzeća, učestvuje u izradi planova daljeg proširenja vodovodne i kanalizacione mreže, kontroliše tačnost i kvalitet tehničke dokumentacije Službe, povremeno vrši projektantski nadzor na izvođenju radova iz nadležnosti Preduzeća, pokreće zahtjeve za pribavljanje saglasnosti na trase vodovoda i kanalizacije, te zajedno sa zaposlenicima vrši usklađivanje s ostalim učesnicima u projektu, prati tehničke propise i druge norme, te stručnu literaturu relevantnu za djelatnost Preduzeća, čuva i kontroliše distribuciju investiciono-tehničke dokumentacije, kako u preduzeću, tako i van preduzeća, organizuje i kontroliše pripremu podataka potrebnih za ugovaranje poslova, odgovara za dinamiku izvođenja radova po fazama u skladu s potpisanim ugovorima, sudjeluje u sačinjavanju zapisnika po okončanju poslova, pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama u problemima neposredne primjene odgovarajućih tehničkih propisa i normi, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama preduzeća koje se odnose na arhiviranje, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća , nadgleda i kontroliše primjenu mjera zaštite na radu i PPZ u tehničkoj službi, pokreće disciplinske postupke protiv lica kojima rukovodi u slučaju da krše Etički kodeks ili Pravilnik o radu, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.688,14KM

3.”Inženjer projektant-građevinac“: radi cjelokupnu projektnu dokumentaciju ili dijelova projekta (hidrotehnička faza) uz konsultaciju sa Rukovodiocem tehničke službe, obavlja kontakte sa drugim projektantima u okviru svojih zadataka, izrađuje grafičke dijelove projekta, izvedbenih nacrta i detalja, po nalogu Rukovodioca službe, vrši nadzor na realizaciji projekata, priprema privremene i okončane situacije radova, ispravno popunjava građevinske dnevnike i građevinske knjige kod izvođenja poslova, potpisuje građevinske dnevnike i građevinske knjige kod obavljanja nadzora nad radovima, po nalogu Rukovodioca službe učestvuje u izradi izvedbenih projekata te izradi revizija projekata, radi složene priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i saglasnosti, odgovara za usklađenost projekata sa projektantima ostalih komunalnih vodova, po potrebi radi i druge poslove u okviru svoje grupe poslova (struke), prati tehničke propise i druge norme, te relevantnu stručnu literaturu za djelatnost Preduzeća, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama preduzeća koje se odnose na arhiviranje, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.587,66KM

4. “Vodeći inženjer za razvoj i investicije-građevinac”: vodi razvojne i investicione projekte (project managment) pri čemu je obavezan da se detaljno upozna s odredbama FIDIC ugovora po kojem se projekat izvodi, vodi stručni nadzor nad izvođenjem složenih poslova i odgovara za rokove i kvalitet izvršenih zadataka, prati razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća iz oblasti vodosnabdijevanja, odvođenja i tretmana voda, obavlja internu kontrolu tehničke dokumentacije, podnosi zahtjeve za urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole i za sva ostala potrebna odobrenja za razvojne i investicione projekte, prati tehničke propise i norme, sajmove opreme i noviteta, te stručnu literaturu relevantnu za djelatnost Preduzeća, priprema podatake potrebne za ugovaranje poslova, prati redovnu tehničku problematiku u preduzeću na bazi redovnih izvještaja i zvaničnih informacija, izrađuje sve potrebne izvještaje po nalogu Pomoćnika direktora za razvoj i investicije, po potrebi pruža stručnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama u Preduzeću, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama preduzeća koje se odnose na arhiviranje, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.688,14KM

III

Prijavljivanje na javni konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na konkurs treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

    a) opšti uslovi

        – da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;

       – da je stariji od 18 godina;

       – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje  (dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana obavještenja o  prijemu u radni odnos).

    b) posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “Ekonomista za plan i analizu”:

– da ima završen VII stepen stručne spreme,VSS, odnosno da ima visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske struke, Ekonomski fakultet

– da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

– da poznaje rad na računaru MS Office.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i nazivom: Rukovodilac tehničke službe“:

– da ima završen VII stepen stručne spreme, VSS, odnosno da ima visoko obrazovanje prvog          (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet, diplomirani inženjer mašinstva, Mašinski fakultet,

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci i spremi,

– da ima položen stručni ispit,

– da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije,

– da poznaje rad na računaru MS Office i Auto CAD.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom: “Inženjer projektant-građevinac”:

– da ima završen VII stepen stručne spreme, VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinske struke (hidrotehnički smjer), Građevinski fakultet,

– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,

– da poznaje rad na računaru MS Office i Auto CAD,

– da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. i nazivom: “Vodeći inženjer za razvoj i investicije-građevinac”:

– da ima završen VII stepen stručne spreme, VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet

– da ima najmanje 3 godinu radnog iskustva u struci i spremi,

– da poznaje rad na računaru MS Office i Auto CAD,

– da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

IV

Uz prijavu na konkurs,  kandidati  su  dužni dostaviti:

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “Ekonomista za plan i analizu”:

–  potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

– diplomu o završenom Ekonomskom fakultetu, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,

– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci,

– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office, (ukoliko kandidat nema uvjerenje,  u  toku konkursne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru).

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i nazivom: Rukovodilac tehničke službe“:

–  potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

– diplomu o završenom Građevinskom ili Mašinskom fakultetu, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,

– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci i spremi,

– diploma/uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– kopija vozačke dozvole,

– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office i Auto CAD, (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru).

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom: “Inženjer projektant-građevinac”:

–  potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

– diplomu o završenom Građevinskom fakultetu, hidrotehnički smjer, kao dokaz o stečenom  zvanju i stručnoj spremi,

– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci,

– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office i Auto CAD, (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru),

– kopija vozačke dozvole.

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 4. i nazivom: “Vodeći inženjer za razvoj i investicije-građevinac”:

–  potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

– diplomu o završenom Građevinskom fakultetu, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,

– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci i spremi,

– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office i Auto CAD, (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru),

– kopija vozačke dozvole.

V

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog konkursa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);

– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva);

– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), (dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica).

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u      JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom obavit će pismeni i  usmeni stručni ispit.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat  osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku.

Usmeni intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

 1. Zakon o privrednim društvima (“Službene novine FBiH”, broj 81/15)
 2. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 15/21)
 3. Zakon o finansijskom poslovanju (“Službene novine FBiH”, broj 48/16)
 4. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 47/08)
 5. Zakon o javnim preduzećima u FBiH (“Službene novine Federacije BiH” , broj 8/05)
 6. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)
 7. Odluka o vodovodu i kanalizaciji (“Službene novine Općine Zenica”, broj: 5/11 i 2/12)

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod rednim brojem 2., 3., i 4.:

 1. Urbani vodovodni sistemi, autor dr. Munir Jahić
 2. Urbani kanalizacioni sistemi, autor dr. Munir Jahić
 3. Odluka o vodovodu i kanalizaciji (“Službene novine Općine Zenica”, broj: 5/11 i 2/12)
 4. Zakon o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,  broj 1/14 i 4/16) – za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 4.

Komisija će kandidate o terminu održavanja pismenog i usmenog intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja  intervjua.

Nakon održanog  intervjua, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  radno mjesto za koje se prijavio, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od  3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen  JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna konkurs objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom  na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska broj 10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

                                                                              DIREKTOR              

                                                                                Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:105-5384 /21ME
Zenica, 27.04.2021. godine