JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata: Ponovljena licitacija o prodaji tehničkog i ogrijevnog drveta

Na osnovu procjene Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK,akta br:02-1-7011/23 KH od 31.08.2023 godine Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada d.o.o. Zenica i stava Komisije za koordinaciju izgradnje Olimpijskog bazena u Crkvicama  I faza, a  zbog izgradnje Olimpijskog bazena u Crkvicama I faza: direktor Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica, objavljuje  

PONOVLJENI O G L A S  –  L I C I T A C I J U

o prodaji tehničkog i ogrijevnog drveta

I

    Oglašava se prodaja tehničkog i ogrijevnog drveta, kako slijedi:

– Crni bor tehničko drvo cca 12,00m3 – početna cijena 130,00 KM po m3

– Crni bor ogrijevno drvo cca 0,80 m3-   početna cijena  60,00 KM po m3

– Tehničko drvo lišćara cca   16,00 m3 – početna cijena  85,00 KM po m3

– Ogrijevno drvo ostalih liščara u trupcu 6,00m3 –početna cijena 70,00 KM po m3

– Ogrijevno drvo ostalih liščara u metrici 2,00 m3-početna cijena 60,00 KM po m3     

U cijenu je uračunat PDV.

II

       Prodaja predmeta iz tačke I. oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije.

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja polože kauciju u visini od 5 % od početne cijene drveta pojedinačno, na račun Javnog preduzeća za upravljanje sportskih objekata d.o.o Zenica kod Asa banke d.d. Sarajevo br. računa 1340100000136890uz dostavljanje dokaza o uplati kaucije.

U slučaju odustajanja izabranog kupca od kupovine predmeta, isti gubi pravo na povrat kaucije.

III

       Prodavac će zaključiti ugovor o kupovini sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija. Sve troškove vezane za kupovinu motornih drva snosi kupac.

IV

      Kupljeno drvo se preuzima u viđenom stanju, najkasnije 24 dana od dana uplate cijene sa eventualnim troškovima prijenosa.

V

     Usmeno javno nadmetanje ponuda obavit će se 07.09.2023.godine (Petak) u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. ul. Aleja šehida bb Zenica, sa početkom u 14,00h. Licitacija će se održati samo ako na njoj budu učestvovala najmanje dva učesnika.

VI

     Drva iz tačke I. oglasa mogu se pregledati svakim danom, u vremenu od 09,00 – 15,00h, u Zenici-Bazeni- Crkvice.

VII

     U postupku javne licitacije Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ne snosi nikakve troškove ponuđača.

VIII

    Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 061- 575-139 Alem Hadžibegović.

Pripremio: Alem Hadžibegović