Kako pomoći učenicima s problemima u ponašanju

2 282

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je dva podzakonska akta: Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana u okviru Programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

Pomenutim pravilnicima propisuju se:

– mjere odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike s problemima u ponašanju,

– mjere zaštite učenika,

– evidencije koje se vode u tom procesu

Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja.

Tendencija preventivnog programa je pružanje adekvatnog tretmana djetetu i porodici umjesto određivanja sankcije.

Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok nekog neprilagođenog ponašanja djeteta, te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju, kao i na jačanju protektivnih faktora, resursa koji postoje u okruženju djeteta.

Dakle, briga o učenikovom mentalnom zdravlju je krajnji cilj Programa sekundarne prevencije, jer je mentalno zdravlje i blagostanje u djetinjstvu povezano sa socijalnom zrelošću i adekvatnim vještinama suočavanja sa stresom koje rezultiraju pozitivnim ishodima u odrasloj dobi.

Osnovna škola je mjesto gdje se prepoznaju različiti oblici ponašanja djece, odnosno faktori rizika koji postoje u djetetovom okruženju. Školsko okruženje ima važnu ulogu u postizanju i održavanju mentalnog zdravlja djece, navode iz Ministarstva.

Pravilo jednakih prilika koje važi za akademska postignuća, a koje kaže da dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, bez obzira gdje živjelo, važi i za njihovu dobrobit.- Roditelji naših učenika trebaju biti sigurni da će njihova djeca imati jednak tretman, brigu i zaštitu bez obzira u koju školu ide njihovo dijete. Na ovaj način gradimo društvo jednakih šansi. S tim u vezi, Ministarstvo je pripremilo video koji se prezentuje roditeljima učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo, jer samo zajedničkom saradnjom roditelja, nastavnika i stručnih saradnika u školama mogu se postići pozitivni odgojno-obrazovni ishodi – navode iz Ministarstva.

Avaz