Screenshot 7 25
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Na nedavno održanoj sjednici Vlade FBiH pokrenuta je inicijativa da Konjic dobije status grada. Ovakva odluka izazvala je mnoštvo reakcija ali isto tako pokrenula je pitanje šta u suštini znači prelazak u status grada za stanovnike Konjica.
Slučaj prelaska Općine Konjic u status grada nije prvi ovakav slučaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da bi jedna općina postala grad, ona mora ispunjavati jedan od tri uslova propisana Zakonom o principima lokalne samouprave.

“Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije stava 1. ovog člana, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika. Grad u smislu ovog zakona predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja uslova iz stava 2. ovog člana. Izuzetno od uslova iz stava 1. i 2. ovog člana, gradom se može proglasiti općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja”, navodi se u zakonu.

Ispunjavanjem jednog od ovih uslova, općina stiče pravo proglašenja gradom. Kako su za Klix.ba naglasili iz Saveza općina i gradova FBiH, do sada je ovaj status u ovom bh. entitetu steklo 16 mjesta.

“U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno imamo 16 gradova. To su: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Bihać, Široki Brijeg, Cazin, Livno, Srebrenik, Goražde, Živinice, Gračanica, Gradačac, Visoko, Ljubuški i Čapljina”, rekli su iz saveza.

Koje promjene očekuju Konjic?

Kako je navedeno na službenoj stranici Općine Konjic, ovo mjesto je prevashodno status grada dobilo zbog trećeg stava iz člana 5. Zakona o principima lokalne samouprave, koji podrazumijeva mogućnost da se gradom proglasi općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja.

“Sretni smo da je Vlada FBiH uvažila obrazloženje Općinskog vijeća Konjic, jer Općina Konjic ima više od 50 nacionalnih spomenika, ima baštinu na listi UNESCO-a i zaslužuje ovaj status” kazao je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić na zvaničnoj stranici.

Slična procedura pokrenuta je i u septembru 2020. godine, međutim na tadašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH odbijena je inicijativa o proglašenju Konjica gradom, jer u prijavi nije obrazloženo koje uslove iz člana 5. Zakona o principima lokalne samouprave grad ispunjava.

Nakon brojnih prepreka odobravanje inicijative nekoliko mjeseci poslije brojni Konjičani dočekali su s radošću. Međutim, mnogima je i dalje nejasno šta u suštini podrazumijeva promjena statusa Konjica.

Kada je riječ o nadležnostima i administrativnim promjenama, iz Saveza općina i gradova FBiH istakli su kako promjenom statusa neće doći do promjena u nadležnostima.
Odluka Vlade FBiH

Konjic će dobiti status grada

“Sticanjem statusa grada, gradovi postaju pravni sljednici dotadašnjih općina i preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obaveze i imovinu. Teritorije gradova čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru općina na dan stupanja na snagu zakona o proglašenju gradova. Gradovi su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe. Njihova samoupravna tijela su gradska vijeća i gradonačelnici koji poslove iz svojih nadležnosti obnašaju sukladno Ustavu FBiH, zakonima i gradskim statutima”, naveli su iz saveza u razgovoru.

Također, objasnili su kako dosadašnji općinski zastupnici postaju gradski zastupnici.

“Broj članova gradskih vijeća je utvrđen statutima, a vijećnici se biraju na direktnim tajnim izborima. Gradonačelnici, kao izvršna tijela gradova, biraju se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH. Općinski vijećnici i općinski načelnici, izabrani na proteklim općinskim izborima, stupanjem na snagu novih zakona, nastavljaju raditi kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i ostala općinska tijela nastavljaju rad kao gradska tijela i službe, a javna poduzeća i javne ustanove, čiji su osnivači općine koje su dobile status grada, djelovat će kao javna gradska poduzeća i ustanove”, objašnjavaju u Savezu općina i gradova FBiH.

Finansije glavni razlog za promjenu statusa

Iako sama administrativna promjena iz statusa općine u status grada neće doprinijeti mnogo poboljšanju života građana ovog malog mjesta, građani bi mogli dugoročno imati određenu korist od međunarodnih fondova koji se otvaraju Konjicu dobijanjem statusa grada.

“Promjenom statusa iz općine u grad nema promjene u pogledu nadležnosti i funkcionisanja lokalne samouprave, ali u pogledu predstavljanja, grad dobija na značaju kako u zemlji tako i na međunarodnom planu, prije svega zbog ostvarivanja partnerstava i pristupanja projektnim fondovima, kao i drugim izvorima finansiranja”, naveli su iz Saveza općina i gradova FBiH.

Također, i načelnik Općine Konjic Osman Ćatić za Klix.ba naglasio je kako će promjena statusa znatno doprinijeti razvoju Konjica.

“Konjic se i do sada mogao prijaviti u bilateralne programe prekogranične saradnje, kao i u određenim trasnacionalnim programima EU. Slična situacija je i s međunarodnim donatorima. Međutim, ključno pitanje je da se Konjic prepozna kao grad u programskim dokumentima koje usvaja Evropska komisija. Iako to po sebi ne proširuje broj fondova kojima Konjic može pristupiti, proširuje s druge strane potencijal Grada Konjica kao atraktivnog partnera u svim programima te indirektno olakšava sticanje prekograničnih partnera”, rekao je Ćatić.

Kada je riječ o samim sektorima koji mogu Konjicu postati interesantni, prije svega Ćatić naglašava fondove vezane za kulturu i turizam.

“Sektorski, posebno mogu biti zanimljivi projekti razvoja saradnje u području kulture, turizma, ali i zelene agende, zapošljavanja, zaštite ljudi i drugih oblasti koje će život građana Konjica učiniti kvalitetnijim”, ističe Ćatić u razgovoru.

Također, Ćatić je naglasio kako sticanje statusa grada suštinski znači prednost za budućnost Konjica.

“Sticanje statusa grada, iako formalno nije bilo prepreka, suštinski jeste značajna konkurentna prednost i otvara vrata ozbiljnijih partnerstava koja su do sada bila nedostupna. Konjic želi prelaskom u status grada napraviti iskorak više prema međunarodnim donatorima, te da kroz odgovorno i transparentno upravljanje donatorskim sredstvima i projektima nastavi sticati povjerenje kredibilnog partnera i sigurnog mjesta za održive i pametne investicije”, zaključio je u razgovoru za Klix.ba načelnik Konjica Osman Ćatić.