Konkurs za državne službenike – inspektore u ZDK

kantonalni inspektor kantonalna inspekcija

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Javni konkurs u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Konkursom se traže radnici na sljedećim pozicijama:

 1. Kantonalni zdravstveni inspektor – jedan izvršilac
 2. Kantonalni urbanistički inspektor – jedan izvršilac

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete.

Za prvo radno mjesto:

 • VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja – zdravstvenog usmjerenja,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja,
 • položen stručni inspektorski ispit (Kandidati su dužni u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“, u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, da navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom inspektorskom ispitu.
  Kantonalni zdravstveni inspektor koji nema položen stručni inspektorski ispit, dužan je isti položiti u roku od godinu od dana postavljenja na radno mjesto),
 • poznavanje rada na računaru.

Za drugo radno mjesto:

 • VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja – arhitektonske ili građevinske struke,
 • najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci, nakon položenog stručnog ispita u struci, od čega najmanje 3 (godine) na poslovima prostornog planiranja,
 • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst konkursa je moguće preuzeti ovdje.