Konkurs za državnog službenika u Kantonalnom sudu Zenica

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Zenici.

Predmetnim oglasom se traži jedan izvršilac na poziciji stručnog savjetnika za odnose sa javnošću.

Pored općih uvjeta navedenih u konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

  • VSS, pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
  • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje ili znanje engleskog jezika, prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/16 – prečišćeni tekst i 59/16),
  • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst konkursa je moguće pronaći na ovoj adresi.