KONKURS za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici

UNZE

Na osnovu člana 53. stav 1. i 2. tačka m), članova 92., 95., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-13017/13 od 10.06.2013. godine, Senat Univerziteta u Zenici objavljuje
 
KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2013/2014.GODINI.

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija I (prvog) ciklusa  u akademskoj 2013/2014.godini traje od 17.juna/ lipnja do 28. juna/ lipnja, 2013.godine.

Prijemni ispiti, na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici, obavit će se u terminu od 01.jula/srpnja do 05.jula/srpnja 2013.godine o čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od 
02. septembra/rujna do 13. septembra/rujna 2013.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2013/2014.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete Univerziteta Zenica koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava  po Uredbi o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK br. 12/07 od 18 07.2007. godine) uz prethodno navedene dokumente prilažu i slijedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista;
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
 • kopija lične karte;
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 4. Uredbe.

Upis kandidata iz kategorije djece šehida, poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđen Planom upisa, kao i kandidati koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici

Na osnovu članova 53. i 96. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine» Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerzitet u Zenici, na svojoj 04. sjednici održanoj 24.04.2013.godine, donosi

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA 
UNIVERZITETU U ZENICI

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici.
Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 1. Na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta releventnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja «Učenik generacije».

 

 1. Na fakultetima na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja «Učenik generacije».

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu pomnoži sa 8.

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij iznosi maksimalno 20. Spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama.

Član 5.

Vrednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij iz kojih se polaže prijemni ispit po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama, pri čemu maksimalan broj bodova koje kandidat može postići po ovom osnovu iznosi 40.

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto……….3 boda
 • za osvojeno drugo mjesto……..2 boda i
 • za osvojeno treće mjesto……….1 bod

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto………4 boda
 • za osvojeno drugo mjesto…….3 boda i
 • za osvojeno treće mjesto………2 boda

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto………5 bodova
 • za osvojeno drugo mjesto…….4 boda i
 • za osvojeno treće mjesto………3 boda.

Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom «Smotra tehničkog stvaralaštva» koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

Član 7.

Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja «Učenik generacije» upisuje se na željeni fakultet, bez ikakvih prethodnih uslova.

Član 8.

Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.

Član 9.

Postupak provođenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta. 
Na fakultetima na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.
Nakon zbrajanja bodova za svakog kandidata pojedinačno po svim osnovama iz ove Odluke komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploči nakon što je usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu/Natječaju.
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naučno-nastavno vijeće fakulteta je dužno da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.
Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.

Član 10.

Fakulteti koji u prvom konkursnom/najtečajnom roku ne prime planirani broj kandidata, provest će drugi konkursni/natječajni rok u septembru/rujnu tekuće godine.

Član 11.

Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natječajem budu primljeni na fakultete za upis u prvu godinu studija, pored predatih dokumenata podnose:

  • upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
  • upisnicu-indeks,
  • podatke o zdravstvenom stanju-ljekarsko usvjerenje.

 

U akademskoj 2013/2014.godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na fakultete Univerziteta u Zenici, kao i troškova participacije studija za ostale godine studija.

 
Član 12.

Detalji o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta.


Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

 

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 17.06.2013. GODINE

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica