KPZ ZENICA Prijem za šest zatvorskih policajaca-stražara pripravnika

Foto: Arhiva

Na osnovu člana 20. i člana 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, broj: 49/05), direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, objavljuje

J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika

1. Zatvorski policajac-stražar-pripravnik u Sektoru za poslove osiguranja – 6 izvršilaca

Opis poslova: operativni i drugi poslovi utvrđeni Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i propisima o načinu vršenja službe osiguranja, donesenim na osnovu tog zakona, kao i uputstvima za svako radno mjesto i naredbama direktora Zavoda, zapovjednika, šefa odsjeka i drugih ovlaštenih osoba, obavlja poslove po raporedu koji utvrđuje zapovjednik straže na prijedlog šefa odsjeka.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KPZ ZT i to: SSS, gimnazija ili ekonomska ili tehnička škola ili druga srednja škola i da nije stariji od 25 godina.
Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti:
– diplomu o završenoj školi
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– izvod iz matične knjige rođenih
– ovjerenu izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Sva dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija.
Opća zdravstvena sposobnost i psihofizičke sposobnosti kandidata za zatvorskog policajca –stražara – pripravnika utvrdit će se prije donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom, a izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Pripravnik – stražar se prima u radni odnos na period od 6 (šest) mjeseci, nakon čega je dužan u roku od 3 (tri) mjeseca po isteku pripravničkog staža, pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje stražara. Pripravnik – stražar koji položi stručni ispit rasporedit će se na poslove i zadatke zatvorskog policajca-stražara.

Prijavu i traženu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu: Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, Sarajevska 36, Zenica sa naznakom: »Javni oglas za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika«

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.