Krivična prijava protiv četiri službenika Gradske uprave Zenice

Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona podnijeta je krivična prijava protiv četiri službenika gradske uprave Zenice.

Naime, na osnovu člana 229. i 230. Zakona o krivičnom postupku FBiH, podnesena je krivična prijava protiv Semire Karić, pomoćnice gradonačelnika za prostorno uređenje Zenice, Mirsada Helega, direktora JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica, Bisere Isović, šefa odsjeka za upravno-pravne postupke u Službi za prostorno uređenje grada i Selvera Kelešture, bivšeg v.d. gradonačelnika Zenice.

Prijava je podnesena zbog postojanja osnova sumnje da su postali članovima grupa ili udruženja sa ciljem činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u FBiH i to na način da su iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja privatnoj firmi TXTV d.o.o Tuzla, bez provedenog propisanog postupka javnog poziva za najam infrastrukture, u periodu uprave privremenog gradonačelnika, netransparentno, bez odobrenja Gradskog vijeća grada Zenice, dali na korištenje cijevi javne rasvjete i time štetili budžet grada Zenice za 50.000 KM, istovremeno dovodeći pravno lice Telemach d.o.o u neravnopravan položaj u pogledu uvjeta za rad.

Na ovaj način je izvršeno krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz člana 340. stav 2. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelima Zloupotreba položaja ili vlaštenja. Također, izvršeno je krivično djelo Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti iz člana 241. stav 1. KZ FBiH.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, 27. 05. 2016. godine, Općinsko vijeće Zenica je za v. d. gradonačelnika Zenice izabralo Selvera Kelešturu, koji je ovu funkciju vršio sve do lokalnih izbora 02. 10. 2016.godine. U skladu sa članom 15. stav 5. Zakona o principima lokalne samouprave, gradonačelnik je dužan da izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalnem samouprave. Međutim, suprotno ovim zakonskim propisima, u periodu njegovog vršenja funkcije gradonačelnika Zenice, proveden je postupak dobijanja urbanističke i građevinske dozvole za pravno lice TXTV d.o.o Tuzla i to na netransparentan i nezakonit način.

Naime, 31. 05. 2016.godine, Semira Karić, pomoćnica gradonačelnika za prostorno uređenje Zenica je pravnom licu TXTV d.o.o. potpisala i izdala Urbanističku saglasnost za lokaciju trase CATV instalacija broj 06-23-2101116. Taj postupak je bio potpuno nezakonit iz dva razloga:

– pravnom licu Telemach d.o.o. Sarajevo, koje također posjeduje CATV instalacije u gradu Zenica, nije kao zainteresiranoj strani omogućen uvid u idejno rješenje na što je imao pravo shodno članu 72. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, te nisu pribavljene saglasnosti javnih preduzeća (Elektrodistribucije i lokalnih komunalnih preduzeća), shodno članu 69. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona.

Nadalje, navodi se u krivičnoj prijavi, Semira Karić je u tački 2. dispozitiva Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, sugerisala zaključivanje Ugovora o nadzoru za izvođenje radova sa Javni preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno kao dokaz o pravu građenja. Da je U govor izmedu TXTV -a i Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica sugerisan od strane Semire Karić kroz Urbanističku saglasnost, dokazuje i datum potpisivanja tog Ugovora – 13.07.2016.godine, dakle skoro mjesec i pol nakon izdavanja Urbanističke saglasnosti. Ovo znaci da je Semira Karić, osim njenog potpisivanja, učestvovala u cijelom postupku izdavanja nezakonitog Rješenja o odobrenju građenja, navodi se u prijavi advokatice Vasvije Vidović.

Shodno tome, Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica (na čelu sa direktorom Mirsadom Helegom) je postupilo na način koji je sugerisan od strane Semire Karić u Urbanističkoj dozvoli, te je dana 13. 07. 2016.godine sa društvom TXTV d.o.o. Tuzla zaključilo Ugovor o nadzoru za izvođenje radova polaganja CATV instalacija u cijevi rasvjetne infrastrukture u užem gradskom jezgru grada Zenica.

Predmet navedenog ugovora je bilo isključivo vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova temeljem budućih izdatih rješenja o odobrenju za građenje, bez navođenja konkretne lokacije izvođenja radova i bez da se u navedenom ugovoru uopće pominju cijevi infrastrukture javne rasvjete u gradu Zenica, saglasnost o njihovom korištenju i cijena korištenja, što su bitni elementi svakog ugovora o najmu.

To ukazuje da društvo TXTV d.o.o. Tuzla nije u postupku izdavanja Rješenja o odobrenju građenja imalo valjan dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima, tačnije, o stečenom pravu građenja, čime je direktno prekršen materijalni zakon. U prilog navedenom govori i činjenica da Općinsko Vijeće grada Zenica do potpisivanja Rješenja odobrenja o građenju (pa čak i do današnjeg dana) nije imala izglasanu odluku o davanju u najam ove infrastrukture, niti cjenovnik za iznajmljivanje, zbog čega cijena nije bila, niti je mogla biti određena.

Iz tih razloga su ostali operateri odbijani u svojim zahtjevima, na primjer, pravno lice ,Alvatel” kojem je 2014. godine, na upit koji se ticao također najma istih tih cijevi, odgovoreno da se ta infrastruktura ne može dati u najam jer tehnički za to nije pogodna. Ovo sve govori o diskriminatorskom djelovanju prijavljenih u korist TXTV d.o.o. Tuzla, stoji i krivičnoj prijavi.

N1

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE