Krizni štab FBiH donio nove instrukcije: Šta je novo od danas?

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je naredbu koja sadrži važne instrukcije koje imaju za cilj sprečavanja pogoršanja epidemiološke situacije. Ova naredba stupa na snagu od danas, a ostaju i mjere koje su bile na snazi i u proteklih 14 dana. Nova naredba sadrži:

 • Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.
 • Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i krizni štabovi zdravstvene ustanove s područja kantona da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, te u istim uvaže specifičnosti vezane za kanton.

Osim toga Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je izdao i sljedeće upute:

 • Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim štabovima zdravstvenih ustanova na području kantona i Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivnena koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.
 • Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.
 • Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo kantona.
 • Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora
 • Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 radnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što hitnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.
 • Obavezuju se kantonalna ministarstva zdravstva, krizni štabovi i kantonalnih ministarstava zdravstva i krizni štabovi zdravstvenih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.
 • Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.
 • Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP kantona – Uprave policije da u skladu s tačkom IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.
 • Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.
 • Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da jednom sedmično dostavljaju izvještaj o svom radu Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.
 • Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove naredbe.
 • Nakon isteka roka iz tačke 13. zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.