Portal 072info

Ministarstvo sigurnosti BiH na putovanja u 2017. godini potrošilo 316.586 KM

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
U izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH navodi se da su analizom pojedinih naloga za službena putovanja uočena kašnjenja u pravdanju pojedinih naloga za službena putovanja, naprimjer službeno putovanje otkazano, a podignuta akontacija pravdana u roku od dva mjeseca.

Uočen je veliki nesrazmjer u podignutim iznosima akontacija službenih putovanja u odnosu na realizovane troškove.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Tako je za učešće na radionici u Beču u trajanju od tri dana podignuta akontacija od 1.400 KM, iako je u pozivnom pismu navedeno da će organizator snositi sve troškove u iznosu od 1.500 eura za svakog učesnika.

Revizori su uočili da se u internoj evidenciji putnih naloga za određena putovanja, pod svrhom putovanja često navodi termin “službeno”, a takođe, određena putovanja su odobrena u terminu dužem od termina trajanja događaja koji je povod službenog putovanja.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Preporuka Ministarstvu jeste da obezbijedi dosljednu primjenu propisa u vezi sa službenim putovanjima u dijelu koji se odnosi na pravdanje naloga u propisanim rokovima, te da je potrebno, prilikom odobravanja službenih putovanja u inostranstvo, a s ciljem transparentnog upravljanja javnim sredstvima, visinu akontacija određivati u skladu sa planiranim aktivnostima. Potrebno je unaprijediti interne kontrole u pogledu popunjavanja putnih naloga.

Ovom ministarstvu se preporučuje da unaprijedi sistem internih kontrola prilikom popunjavanja putnih naloga za službena vozila, kao i prilikom sačinjavanja evidencija autoguma za službena vozila, da bi sadržavale transparentne podatke na osnovu kojih se vrše odgovarajuće radnje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Preporuka je upućena jer je analizom dokumentacije korištenja službenih vozila u Ministarstvu uočeno da se u pojedinim nalozima za službena vozila, za “loko” vožnju evidentiraju znatne kilometraže, više od 100 kilometara dnevno.

Sistem internih kontrola u pogledu zamjene guma nije na zadovoljavajućem nivou, jer se revizori nisu uvjerili da postoje sveobuhvatne evidencije na osnovu kojih se provjerava stvarno stanje guma i u skladu s tim vrši odgovarajuća zamjena.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ne izražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, Kancelarija za revizuju skreće pažnju na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, jer nije usklađen sa važećim odlukama Vijeća ministara.

Takođe, sistem finansijskog upravljanja i kontrole nije implementiran u skladu sa važećim propisima, interna revizija nije uspostavljena u skladu sa važećim propisima, a uočeni su nedostaci i slabosti u provođenju postupaka javnih nabavki.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

SRNA

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME