6D30388E BC03 4348 A409 EEB0BFA7EBDF


AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Kako je portal 072info i najavio, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) objavila je javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

072info Android app
KLIKNI DA PREUZMEŠ!

Javni oglas objavljuje se za početni čin “POLICAJAC” – 110 izvršilaca, te početni čin “MLAĐI INSPEKTOR” – 15 izvršilaca.

I USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS:

Opći uslovi za kandidate:

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona -Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 4/14 i 2/18), i to:

 1. državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin „policajac“ i do 35 godina za početni čin „mlađi inspektor“ računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas,
 3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme za čin „policajac“, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili najmanje VI stepen stručne spreme  za čin „mlađi inspektor“,
 4.  da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisanu Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ,
 5. da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
 6. da nema bezbjedonosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Sl.glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),
 7. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,
 8. da mu nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo,
 9. da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove, i to:

1. Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu (obrazac) na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
 2. izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
 3. diploma o završenoj školskoj spremi IV stepena za čin policajac, a za čin mlađi inspektor diplomu o završenom prvom ciklusu visokog obrazovanja najmanje 180 ECTS bodova ili najmanje VI stepena stručne spreme (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992.godine),
 4. izjava kandidata ovjerena u općini ili kod notara da kandidat nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije i
 5. izjava kandidata ovjerena u općini ili kod notara  kojom kandidat potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Osobe kojim je UN/IPTF odbio certifikaciju, u skladu sa članom 135. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ne podliježu općim uvjetima iz tačke 2., a kao dokaz kojim potvrđuju činjenicu da im je odbijena certifikacija dužni su, pored navedene dokumentacije, dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. pismenu izjavu kojom dokazuje da mu je UN/IPTF odbio certifikaciju,
 2. primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u Zenici, Trg BiH br. 1., kao i na web stranici  www.mupzdk.gov.ba.

Kandidati su dužni u prijavnom obrascu na Javni oglas navesti serijski broj lične karte i vozačke dozvole, naziv organa koji je izdao ličnu kartu i vozačku dozvolu, a Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje (u daljem tekstu: Komisija) će po službenoj dužnosti izvršiti provjeru vjerodostojnosti izdatih dokumenata za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

Napominjemo da će Komisija opći uslov koji se odnosi na činjenicu da kandidatu nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo iz člana 46. stav (1) tačka h) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

Kandidati koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku su dužni dostaviti:

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju i u prijavnom obrascu naveli sve tražene podatke imaju pravo pristupa testiranju. Testiranje uključuje test fizičke sposobnosti u skladu sa kriterijima za utvrđivanje sposobnosti kandidata uključujući ocjenu morfološkog statusa koji je eliminatoran, test općeg znanja (test informisanosti i pisani rad) i intervju.

Test informisanosti obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: nauka, kultura, sport, umjetnost, geografija, istorija i državno uređenje Bosne i Hercegovine.

U pisanom radu kandidati opisuju zadatu temu u vidu kratkog teksta.

Kandidat koji ne prođe jedan od testova isključuje se iz daljnjeg procesa odabira, a eliminacioni prag predstavlja onaj broj bodova koji je dovoljan za uspjeh kandidata na testu prema kriterijima koji su sastavni dio Pravilnika.

Kada Policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama, policijski komesar sačinjava listu kandidata za upućivanje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere. Ljekarski pregled kandidata obavit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:2/14), a bezbjednosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Troškove ljekarskog pregleda snosi kandidat.

Objavljivanje zakonom propisanih lista i obavještavanje o datumu, vremenu i mjestu testiranja kandidata vršit će se na oglasnoj ploči Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i na Web stranici www.mupzdk.gov.ba.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavijestima Komisije.

Kandidati  imaju neometan pristup rezultatima svojih testova.

Pravo na žalbu Policijskom odboru kandidati će ostvariti u skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst.

Komisija na oglasnoj ploči Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i na Web stranici www.mupzdk.gov.ba objavit će konačnu listu kandidata upućenih na osnovnu policijsku obuku.

Odabir i testiranje za prijem kandidata za čin policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst, Pravilnikom o sadržaju,  načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i isti su objavljeni na Web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.mupzdk.gov.ba.

Odabrani kandidati pohađaju osnovnu policijsku obuku kao kadeti.

Međusobne obaveze kadeta i policijskog organa uređuju se posebnim ugovorom.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na oglas sa potrebnom  dokumentacijom (originale ili ovjerene fotokopije dokumenta) u zatvorenoj koverti kandidati mogu predavati lično na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko –dobojskog kantona, ulica Trg BiH br.1., Zenica 72 000, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, kao i slati putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona,

Ulica Trg BiH br. 1. Zenica,  72 000

sa naznakom:

-Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje-

NE OTVARATI

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Prijave dostavljene na drugi način i prijave koje su nepotpune, neuredne i neblagovremene i koje nisu dostavljene na predviđenom i potpuno popunjenom prijavnom obrascu neće se uzeti u razmatranje.

UPRAVA POLICIJE

(072info)