Nerad Tegeltijinog Vijeća ministara u jednom dokumentu: Nikad manje rada, a većih plata

Vijece ministara BiH pixsell
30.12.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Prva sjednica novog saziva Vijeca ministara. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Podijelite vijest

Državni revizori su sačinili obiman dokument o radu Vijeću ministara BiH na čijem čelu je kadar SNSD-a Zoran Tegeltija u 2020. godini. Preciznije, u izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godine koji se rasprostire na 98 stranica vrvi od konstatacija o neradu držvne vlasti.

Tako su državni revizori naveli da su ustanovili brojne propuste u provedenim postupcima javnih nabavki, u procesu zapošljavanja i angažovanja osoblja budući da on i dalje nije transparentan, te su naveli i da pravilnici o unutrašnjoj organizaciji kod većeg broja institucija još uvijek nisu usklađeni sa odlukama Vijeća ministara.

Nadalje, realizacija višegodišnjih kapitalnih izdataka i dalje nije na zadovoljavajućem nivou budući da postoje značajna finansijska sredstva koja su godinama rezervisana, neiskorištena i imobilna. Uz to još nije u potpunosti ni riješen problem sravnjenja naplate prihoda koje određene institucije ostvaruju na osnovu svoga poslovanja.

Nije riješeno pitanje policijskog dodatka, a u određenom broju institucija nije uspostavljena interna revizija; sistem finansijskog upravljanja i kontrole i dalje je nedovoljno izgrađen i efikasan; dokumentacija i evidencija vezana za upotrebu službenih vozila kod većeg broja institucija nije potpuna i uređena, itd.

Revizori su naveli da ih posebno zabrinjava činjenica da se gore navedeni nedostaci ponavljaju već duži niz godina, da su isti nadležnim institucijama vrlo dobro poznati, a da sistem internih kontrola ipak i dalje ne reaguje.
Zakon o budžetu za 2020. godinu, i pored Zakonom jasno definisanih procedura i rokova, nije usvojen pravovremeno, već tek u julu 2020. godine, a finansiranje institucija BiH i servisiranje međunarodnih obaveza je većim dijelom godine vršeno na osnovu odluka Vijeća ministara o privremenom finansiranju.

Iako je prošla godina bila udarna kada je riječ o pandemiji koronavirusa zbog čega je bilo manje aktivnosti, izdaci za bruto plaće i naknade su veći za 9,27 miliona KM ili 2% u odnosu na ove izdatke iskazane za 2019. godinu.


Također, revizori su doveli u pitanje i raspoređivanje zaposlenih unutar platnog razreda budući da se brojne druge pretpostavke za tako nešto nisu desile. Dodaci na plaće, kao i neplaćeno odsustvo su takošer bili podvrgnuti kritikama revizora.

Ukupni izdaci za službena vozila iznose 11.116.042 KM. U odnosu na 2019. Godinu ovi izdaci su manji za 4.131.104 KM ili 27%Pojedine institucije su i tokom 2020. godine raspolagale sa specijalizovanim vozilima bez pribavljene saglasnosti Vijeća ministara BiH na prijedloge pravilnika o korištenju specijalizovanih vozila.

Provedenim revizijama u institucijama BiH konstatovano je da su pojedine institucije i tokom 2020. godine raspolagale sa većim brojem službenih i specijalizovanih vozila u odnosu na broj ili klasu vozila koja su im odobrena važećim Pravilnikom.

Ukupni izdaci koji su u 2020. godini isplaćeni za ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima iznose 6.881.980 KM od čega je 5.105.173 KM isplaćeno za ugovore o djelu te 1.776.807 KM za ugovore o privremenim i povremenim poslovima. U odnosu na 2019. godinu ukupni izdaci su veći za 950.234 KM.

-Također smo utvrdili da postoje slučajevi gdje se naizmjenično putem ugovora o radu i ugovora o djelu vrši angažman osoba za obavljanje poslova. Nerijetko čak i nakon takvog vida angažmana, a nakon provedene konkursne procedure osoba bude zaposlena u instituciju u stalni radni odnos. Ovakav način zapošljavanja osoba favorizira iste i daje dodatnu prednost u odnosu na osobe koje imaju sve kvalifikacije za određeno radno mjesto, ali koje se prvi put javljaju na konkurs za određenu poziciju – neki su od nalaza državnih revizora.

Također, nabavka opreme u 2020. godini, realizovana je u iznosu od 33.508.369 KM ili 42% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodatna namjenska sredstva, što je više za oko 26,4 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.


Podijelite vijest