zgrada zajednickih institucija RSA4


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine objavila je preglede postavljenih državnih službenika po javnim i internim oglasima za decembar 2020. godine. 

Na osnovu javnih oglasa posao su dobili: 

Azra Pilica – stručni saradnik za evidenciju nekretnina u Odsjeku za pravne i opće poslove Sektora za pravne i finansijske poslove – Služba za zajedničke poslove institucija BiH. 

Anida Kadrić – stručni savjetnik za pravna pitanja u Kabinetu generalnog sekretara – Sekretarijat Predsjedništva BiH. 

Irina Jovičić – stručni saradnik za poslove likvidature u Službi za ekonomsko-finansijske poslove – Sekretarijat Predsjedništva BiH. 

Arsen Rizvanović – stručni savjetnik-administrator Odsjeka za zakonito presretanje komunikacija Sektora za operativnu podršku, Državna agencija za istrage i zaštitu. 

Ante Brajko – stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za normativno-pravne poslove Sektora za administraciju i unutrašnju podršku, Državna agencija za istrage i zaštitu. 

Mirjana Tuševljak – viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja u Odsjeku za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke Sektora za administraciju i unutrašnju podršku, Državna agencija za istrage i zaštitu. 

Marko Kosorić –  stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu u Odsjeku za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje Sektora za materijalno-finansijske poslove, Državna agencija za istrage i zaštitu. 

Belma Babović – šef Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo – Agencija za osiguranje u BiH. 

Svetlana Bozalo – stručni savjetnik za upravno rješavanje u Odsjeku za upravno rješavanje Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje – Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH. 

Nemanja Despot – stručni saradnik-carinski inspektor u Regionalnom centru Banja Luka, Odsjek za carinske poslove, Carinska ispostava Novi Grad – Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Na kraju 2020. bilo je dosta internih oglasa. Na osnovu njih, radna mjesta dobili su: 

Arif Balta – viši stručni saradnik u Odsjeku za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama Sektora za naučno mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH. 

Dragana Došlo – interni revizor u Jedinici interne revizije, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Slaven Vidović – šef Odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor u Uredu BHMAC Sarajevo, Centar za uklanjanje mina u BiH. 

Kristijan Vasilić – stručni savjetnik za EU pod-registar, Državni sigurnosni organ, Sektor za zaštitu tajnih podataka, Ministarstvo sigurnosti BiH. 

Maksimir Maksimović – stručni savjetnik za pripremu rada Komisije i saradnju sa vladinim i civilnim sektorom u radu Komisije u Odsjeku za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Dženana Mujkanović – viši stručni saradnik za javne nabavke u Odsjeku za javne nabavke Sektora za finansije i nabavku policijske opreme, Agencija za policijsku podršku. 

Zlatka Balković – šef Odsjeka za ustavni sistem, pravosuđe i upravu u Sektoru za ustavni sistem, pravosuđe, međunarodno javno pravo i evropske integracije, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. 

Faris Čolakhodžić – stručni savjetnik za propise iz oblasti sigurnosti i odbrane u Odsjeku za sigurnost, odbranu i društvene djelatnosti Sektora za sigurnost, odbranu, društvene djelatnosti, finansije, privredu i okoliš, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. 

Bojana Đurović – viši stručni saradnik za pravnu redakturu i normativne poslove u Odsjeku za sigurnost, odbranu i društvene djelatnosti Sektora za sigurnost, odbranu, društvene djelatnosti, finansije, privredu i okoliš, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. 

Ivana Zovko – viši stručni saradnik za procjenu rizika, naučne podatke i laboratorije u Odsjeku za procjenu rizika i naučne podatke Sektora za naučnu saradnju, procjenu i komunikaciju rizika, Agencija za sigurnost hrane BiH. 

Jasna Pekušić-Hasić – stručni savjetnik za genetički modificirane organizme (GMO) i hranе za životinje u Odsjeku za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje Sektora za upravljanje rizicima, genetički modificirane organizme, hranе za životinje, certifikaciju i označavanje hrane, Agencija za sigurnost hrane BiH. 

Radiosarajevo