Novalić: Unatoč krizi ostvaren suficit budžeta u prošloj godini od 7,1 milion KM

novalic 10

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je jučerašnju sjednicu na kojoj nije prihvatio Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

U obrazloženju zastupnicima premijer Federacije BiH Fadil Novalić osvrnuo se na ostvarene prihode i rashode u prošloj godini.

“U odnosu na 2019. godinu, prošlogodišnji budžet je udvostručen prije svega zbog integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet. Uprkos svim izazovima i najvećoj ekonomskoj krizi koja je zadesila svijet, ipak smo ostvarili suficit budžeta od 7,1 milion KM”, rekao je Novalić.

Kada je riječ o javnim prihodima, suočili smo se s izazovima. Izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu planirani su prihodi u iznosu od 3,784 milijarde KM. Međutim, kada se izuzmu prihodi od doprinosa na penzijsko-invalidsko osiguranje, prihodi su u prošloj godini bili za 7,3 posto manji nego u 2019. godini.

“Što se tiče primitaka, zaduženja su u prošloj godini iznosila 831 milion KM, što je za 34,7 posto manje od planiranih”, rekao je Novalić.

Dakle, ostvareni prihodi i primici su bili 4,74 milijarde KM, što je za 8,2 posto manje od planiranih.

“Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.488,8 miliona KM. U odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 108 posto, što je posljedica integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje”, naveo je Novalić.

Što se tiče indirektnih poreza, ukupno je prikupljeno 1.385,3 miliona KM, a odnose se na prihode koji pripadaju federalnom budžetu u iznosu od 901,2 miliona KM te na ime finansiranja vanjskog duga s jedinstvenog računa na državnom nivou u iznosu od 484,1 milion KM.

“Dakle, prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Federaciji kao najznačajnija stavka u budžetu, ukoliko isključimo doprinose za PIO, bilježili su manje ostvarenje za 16 posto. Tačno za toliko je pala potrošnja u prošloj godini. Pad prihoda je posljedica stanja izazvanog pandemijom”, naglasio je Novalić.

Na dan 31.12.2020. godine, nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih budžetskih korisnika i provođenja poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, iskazan akumulirani suficit iznosi 247,4 miliona KM.

“Sastoji se od akumuliranog suficita iz prethodnih godina u iznosu od 185,1 milion KM, prenesenog akumuliranog suficita Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 55,8 miliona KM i ostvarenog suficita u tekućoj godini u iznosu od 7,1 milion KM”, dodao je Novalić.

Kao i na prihodovnoj strani, i kod rashoda imamo skoro dvostruko uvećanje budžeta koje je nastalo integrisanjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet, tako da, ističe Novalić, poređenje ukupnih rashoda i izdataka s izvršenjem u prethodnoj godini nije realno.

lzvršenje rashoda po glavnim kategorijama je kako slijedi: tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, izdaci za kamate) 3.940,3 miliona KM, kapitalni izdaci (nabavka stalnih sredstava i kapitalni transferi) 115,1 milion KM, izdaci za finansijsku imovinu (izdaci za kupovinu dionica i ostala domaća pozajmljivanja) iznose 15,7 miliona KM i otplata duga (vanjski i unutrašnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 659,1 milion KM.