Objavljen konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica

Objavljen konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica

Upravni odbor Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica raspisao je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine, a opis pozicije direktora podrazumijeva da organizuje i rukovodi radom Centra, zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima, odgovoran je za zakonitost rada Centra, te da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Pravilima Centra i drugim općim aktima.

Kandidat koji se prijavljuje na poziciju direktora mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban,
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 7. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 8. da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj institituciji u lojoj se kandiduje,
 10. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 11. da kandidat nije kažnjavan.

Kandidat koji se prijavljuje na poziciju direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. VSS, VII stepen stručne spreme, društveni smjer ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, završen fakultet društvenog smjera,
 2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 3. da ima organizatorske sposobnosti i sposobnost rukovođenja,
 4. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,
 5. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, dnevnom listu “Avaz”, na web stranici Grada Zenica, na web stranici JU Centar za socijalni rad Zenica, na web stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Cijeli tekst poziva je moguće preuzeti ovdje.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE