Portal 072info

Odgovor na reakciju Gradskog odbora „Naša stranka“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Povodom reakcije Gradskog odbora „Naša stranka“ Zenica od 30. jula 2018. godine, kojom ova stranka informiše javnost o razlozima svoje uzdržanosti po pitanju usvajanja rebalansa Budžeta  na sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 26.07.2018. godine, ovom prilikom ističemo sljedeće:

Prvo, netačni su navodi „Naše stranke“ da su predložili da se rebalans Budžeta, umjesto u formi prijedloga, razmatra u formi nacrta, kao i da takav prijedlog Gradonačelnik nije prihvatio. Na sjednici Gradskog vijeća, vijećnica „Naše stranke“, gospođa Sanja Renić je u dijelu utvrđivanja dnevnog reda samo postavila pitanje predsjedavajućem i Radnom predsjedništvu o ispravnosti forme razmatranja rebalansa Budžeta u formi prijedloga, na koje joj je pitanje Gradonačelnik odgovorio, a zatim u diskusiji o rebalansu Budžeta kazala sljedeće: „Poslovnikom o radu Gradskog vijeća je utvrđeno da predmetna tačka može biti prihvaćena, odbijena i vraćena na doradu. Stoga, predlažem Gradskom vijeću sljedeći zaključak: da se zadužuje Gradska uprava da sačini detaljno obrazloženje za svaku pojedinačnu stavku predloženu u izmjeni i dopuni rebalansa Budžeta.“ Iz upravo navedenog izlaganja gospođe Renić nesporno proizlazi da ista nije predložila razmatranje rebalansa Budžeta u formi nacrta, nego da se rebalans vrati predlagaču na doradu. Tražena dorada je nesumnjivo mogla biti realizovana u amandmanskoj proceduri, koju gospođa Renić nije iskoristila, iako je na istu imala pravo.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Drugo, neosnovana je primjedba kojom se raspravljanje izmjena i dopuna Budžeta uslovljava prethodnim razmatranjem šestomjesečnog izvještaja o izvršenju budžeta. Naime, shodno odredbama člana 90. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), gradska služba za finansije je obavezna u roku od 40 dana po isteku obračunskog perioda, odnosno od 30.06. svake godine, dostaviti Gradonačelniku šestomjesečni izvještaj o izvršenju Budžeta, iz čega nadalje proizlazi da Gradonačelnik isti izvještaj nije u mogućnosti dostaviti na razmatranje Gradskom vijeću prije 10. augusta. Pritom, napominjemo da shodno Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/16), gradska služba za finansije, pri izradi šestomjesečnog izvještaja, sve  do 10. jula vrši unos svih obaveza, odnosno dokumenata koje dostavljaju budžetski korisnici sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana u prethodnom mjesecu. Konačno, ne postoji propis kojim se izmjene i dopune budžeta uslovljavaju prethodnim razmatranjem i usvajanjem bilo kojeg periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta. Cijeneći sve ove zakonske razloge,  jasno i nesporno proizlazi da se Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za prvih šest mjeseci ni na koji način nije mogao dostaviti na razmatranje Gradskom vijeću na sjednici održanoj 26.07.2018. godine.

Treće, netačna je tvrdnja da je izvršena kupovina „Papirne“ i Autobuske stanice. Tačno je da su izvršene kompenzacije. Predmetne kompenzacije Gradonačelnik je zaključio s Rudnikom mrkog uglja „Zenica“ po osnovu neizmirenih potraživanja za KGZ i KN i JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica po osnovu dugovanja ovog preduzeća prema Gradu za svojevremnu kupovinu autobusa. Radi se o kompenzacijama zaključenim u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a u svrhu regulisanja međusobnih neizmirenih potraživanja između Grada Zenica i RMU  i Grada Zenica i JKP „Zenicatrans – prevoz putnika. Primjenjujući odredbe člana 34. tačke 17) i 18) Stauta Grada Zenica u konkretnom slučaju, Gradonačelnik sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i Statutom, te brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava Grada. Na ovaj način, Gradonačelnik je dugogodišnja gradska potraživanja prema navedenim privrednim subjektima namirio pravno valjano i u najboljem interesu Grada Zenica, a s obzirom da se ne radi o kupovini imovine ili otuđenju gradske imovine, po ovom pitanju ne odlučuje Gradsko vijeće. Potvrda da je Gradonačelnik djelovao u skladu sa zakonom i Statutom nesumnjivo se ogleda i u činjenici da je Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Zenici, na osnovu navedenih ugovora, proveo i upisao vlasništvo Grada nad „Papirnom“ i Autobuskom stanicom, te da su rješenja koja je izdao ovaj ured postala pravosnažna.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Četvrto, neosnovana je primjedba da Gradsko vijeće nije upoznato s projektom izgradnje novog šetališta u naselju Blatuša. Navedeno šetalište se gradi iz sredstava po osnovu naknada „Zagađivač plaća“, dobivenih od strane Fonda za zaštitu okoliša putem Zeničko-dobojskog kantona, čiji utrošak Grad Zenica s obzirom na važeće propise nije dužan pravdati. Priliv navedenih sredstava Grad Zenica ne može sa sigurnošću planirati, jer uplata istih nije vezana nikakvim rokom, iz kojih razloga se ni realizacija utroška ne može predvidjeti nekim posebnim planom, kojeg bi Gradsko vijeće moglo razmatrati i po istom odlučiti. S druge strane, to nikako ne znači da Gradsko vijeće nije upoznato i da nema uticaja na realizaciju ovakvih, uslovno rečeno vanrednih projekata, a što se provodi odlučivanjem o budžetu, rebalansu budžeta, izvještajima o izvršavanju budžeta, kao i izvještajima o radu Gradonačelnika i gradskih službi za upravu.

Peto, neosnovana je primjedba koja se odnosi na „nevidljivost“ sredstava na ime kredita u iznosu od 15 miliona KM za finansiranje izgradnje GGM-a. Riječ je o namjenskom kreditu, čija sredstva nisu uplaćena na depozitni račun Grada Zenica, već su ista direktno od strane Saudijskog fonda za razvoj, kao kreditora, uplaćivana na račune dobavljača i izvođača predmetnih radova, a po osnovu aplikacija koje je ovom fondu podnosila Izvršna agencija za GGM Grada Zenica. Stoga, navedenih sredstava nema, niti ih može biti na prihodovnoj strani budžeta, već se samo vode na njegovoj rashodovnoj strani u vidu otplate glavnice i kamata na pozicijama planiranim kod Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove. Uostalom, Grad Zenica se za ova kreditna sredstva nije zadužio, niti je ista utrošio za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika Fuada Kasumovića, a „Naša stranka“ ima pravo tražiti od strane nadležnog kantonalnog tužilaštva provođenje istrage po svim pitanjima koja smatra spornim ili sumnjivim u vezi GGM-a, kao i angažmana kreditnih sredstava po osnovu njegove realizacije.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Šesto, netačno je da su sredstva za kupovinu kuće u naselju Lukovo Polje, u svrhu smještaja prostorija ove mjesne zajednice i područne ambulante porodične medicine obezbijeđena u Budžetu Grada Zenica za 2018. godinu. Ovaj budžet donesen je 28.12.2017. godine, a Zaključak kojim se Gradonačelniku daje saglasnost da izvrši kupovinu predmetne nekretnine donesen je tek pola godine poslije, tačnije na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. jula 2018. godine, iz kojih razloga u postojećem budžetu ni na koji način način ne mogu biti predviđena sredstva za kupovinu ovog objekta.

Sedmo, netačna je tvrdnja da je reprogram za NK „Čelik“ neusvajanjem rebalansa Budžeta neupitan. Budžetom za 2018. godinu predviđena su sredstva za sport u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM. Komisija za izradu kriterija za raspodjelu sredstava po tekućem transferu za sport izradila je Plan raspodjele sredstava za sport i prema tom planu utvrdila raspodjelu u ukupnom iznosu svih planiranih sredstava. Osim toga, kako je reprogram između NK „Čelik“ i Porezne uprave FBiH zaključen tek 20. jula tekuće godine, to za isti nisu i ne mogu biti predviđena sredstva u Budžetu za 2018. godinu, što je, također, bio jedan od razlog za njegov rebalans. Napominjemo da Grad ima sredstava za finansiranje navedenog reprograma, ali je prvo potrebno ta sredstva locirati u Budžetu, da bi se finansiranje moglo realizovati.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Osmo, nejasan je zahtjev „Naše stranke“ kojim se od strane Gradonačelnika traži da izvrši hitno usklađivanje rebalnasa Budžeta sa Zakonom o budžetima u FBiH i Statutom Grada, kao i s odlukama Gradskog vijeća, jer ne precizira u kojem se dijelu navedenih propisa traži predmetno usklađivanje, zbog čega ovakvom zahtjevu nismo u mogućnosti udovoljiti, pa pozivamo „Našu stranku“ da navede tačne odredbe ovih propisa s kojima prema njihovom mišljenju rebalans Budžeta nije usklađen.

Većinu ovih pojašnjenja Gradonačelnik je dao na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Povodom ovih objašnjenja „Naša stranka“ nije imala nikakvih dodatnih pitanja ili primjedbi, ali je svejedno odlučila izjasniti se uzdržano. Ukoliko „Naša stranka“ ocijeni da je pojašnjenje iz ovog odgovora dovoljno da odgonetne sumnje ili nedoumice koje je ista imala povodom rebalansa Budžeta, Gradonačelnik bi mogao iskoristiti svoje poslovničko pravo i predložiti održavanje sjednice Vijeća, kako to u svojoj reakciji zahtijeva „Naša stranka“.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U suprotnom, ukoliko „Naša stranka“ smatra da je pokretanje procedure opoziva Gradonačelnika jedini ispravan način da pomogne našem gradu u njegovom napretku i razvoju, podsjećamo da je Gradonačelnik u nebrojeno navrata dosad pozivao sve vijećnike u Gradskom vijeću da zajedno s njim podnesu ostavke radi raspisivanja novih izbora, te da i dalje stoji pri tom pozivu.

GRADSKA UPRAVA

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME