Održan sastanak Štaba Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova

Policija Zenica
Ilustracija
Podijelite vijest

Danas 19.05.2014. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ponovo je održan sastanak Štaba, koji je proteklih dana bio u stalnom zasijedanju, sa ciljem stalnog koordiniranja i izdavanja naredbi za poduzimanje svih potrebnih aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, umanjenja posljedica elementarne nepogode, sa akcentom na rukovođenje timovima i ekipama policijskih službenika koji su angažovani na terenu radi pružanja pomoći građanima na ugroženim područjima.

Na održanom sastanku, kojim je predsjedavao policijski komesar Šut Semir kao rukovodilac Štaba, su detaljno analizirane sve mjere i radnje koje se poduzimaju, te su podneseni pojedinačni izvještaji od strane svih članova Štaba, o svim aspektima angažovanja policijskih snaga, praćenja stanja na terenu, te daljnjeg postupanja u okviru nadležnosti policije.

U nastavku su analizirana sva saznanja i informacije do kojih se došlo operativnim radom, te su nakon izvršenih procjena konkretizovane aktivnosti na vršenju provjera istih, te daljnjeg postupanja operativnih službenika na prikupljanju operativnih informacija i saznanja o eventualnim nezakonitim radnjama pojedinaca i grupa i njihovom dokumentovanju.

Pored pružanja pomoći policijskim stanicama, jedinicama i timovima, formirani Štab svakodnevno vrši nadzor poduzetih aktivnosti, te realiziranih mjera i zadataka, u cilju obezbjeđenja adekvatnog postupanja svih policijskih službenika na terenu i odgovora na sigurnosne zahtjeve koji su proizišli iz jako teškog stanja na terenu uzrokovanog nastalom elementarnom nepogodom.

Policijski komesar Šut Semir je na održanom sastanku naglasio da zahtjeva od svih članova Štaba, kao i rukovodnih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, krajnje ozbiljan pristup u rješavanju svih poteškoća sa kojim se građani susreću, kao i rješavanju kriznih situacija na terenu, te je ukazao na veliki značaj brze, pravovremene i profesionalne policijske intervencije, objašnjavajući da samo takva reakcija policijskih struktura može dati dobre i pozitivne rezultate i efekte.

Pored navedenog, ponovo je naglašen prioritet poduzimanja odgovarajućih mjera i radnji iz nadležnosti policijskih službenika, u cilju zaštite imovine građana i pravnih lica na ugroženim područjima, odnosno sprječavanja činjenja krivičnih djela i drugih protivpravnih radnji.

Ovdje je bitno napomenuti da su operativni službenici i timovi istražitelja ove Uprave policije u skladu sa našim procjenama raspoređeni po terenu, naročito na područjima koja su najviše zahvaćena elementarnom nepogodom, gdje je veliki broj stambenih objeklata napušten zbog evakuacije njihovih vlasnika, a koji objekti mogu postati predmet izvršenja krivičnih djela od strane kriminogenih lica koja inače koriste ovakve i slične situacije. Našim prisustvom i radom na terenu nastojimo prevenirati takve nezakonite radnje pojedinaca ili grupa, a svaki takav eventualni slučaj će biti ozbiljno tretiran od strane policijskih službenika, koji će isti zadokumentovati a izvršioca istog locirati, lišiti slobode i procesuirati. U ovom kontekstu nam je neophodna i od velike koristi pomoć građana, koji nam trebaju dostavljate sva raspoloživa saznanja i informacije, ukoliko uoče bilo kakve nezakonite radnje, slučajeve otuđenja imovine ili boravak i kretanje sumnjivih lica na određenom području.