Okončana agonija podjele humanitarne pomoći UAE za BiH

a5cfb186 8719 4cb0 98c2 486b8c4be051fe

Poslije višemjesečne agonije okončana je distribucija donacije pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni namijenjene žiteljima BiH.

“Od početne konfuzije i zanemarenosti ove donacije do okončanja podjele krajnjim korisnicima prošlo je četiri mjeseca. No, upornost, uporaba svih pozitivnih propisa i predanost ovoj aktivnosti je urodila plodom. Imajući u vidu da je posrijedi, do sada, najzahtjevnija obrada donacije pristigle u BiH kronologiju prenosimo u cijelosti”, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Sukladno Odluci Vijeća ministara BiH o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova BiH je slijedom Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08) i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom („Službeni glasnik BiH“, broj 54/14), zatražilo rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Nakon toga Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zatražilo identifikaciju krajnjih korisnika predmetne donacije te je predložilo raspodjelu sukladno  članku 2. Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 24/20).

Kao preduvjet za dobivanje rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zatražilo od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, provjeru kvalitete i ispravnosti stotinu nasumično uzetih brisova i virusnih transportnih podloga obzirom da su, kao najosjetljiviji dio donacije uskladišteni u ambijentalnim uslovima kargo centra međunarodnog aerodroma Sarajevo od 27.5.2020. godine.

Nakon pozitivnog mišljenja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojim je potvrđeno da brisovi i transportne podloge zadovoljavaju specifikacijom i kvalitetom te da se mogu koristiti za uzorkovanje na prisustvo SARS-COV-2 virusa, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su dostavili rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini.

Takođe, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su identificirali krajnje korisnike i prihvatili predloženi omjer raspodjele.

Sa ciljem reguliranja uvoznih carinskih procedura za navedenu donaciju sukladno Zakonu o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 58/15) i Odluci o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva koju doniraju domaći i međunarodni subjekati za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzročene COVID-19 („Službeni glasnik BiH“, broj 20/20), Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo svu raspoloživu dokumentaciju te izdalo nalog špediteru da izvrši uvozne carinske procedure.

Ovlašteni špediter, A&A ŠPED d.o.o. Sarajevo, je dostavio Ministarstvu civilnih poslova BiH odgovor da je navedena faktura, sa iskazanom samo ukupnom vrijednosti donacije, nije prihvatljiva za Carinsku ispostavu Aerodoroma Sarajevo te da su, uz konsultacije sa Regionalnim uredom Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zatražili da se roba razvrsta prema pripadajućim tarfinim brojevima u koji spadaju. Slijedeći navedeno, zatražili su dostavljanje pojedinačnih cijena svakog od proizvoda (prema fakturi 0301 od 25.06.2020. godine) koje u dokumentaciji donator nije dostavio.

Slijedeći navedeni zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva inostranih poslova BiH, 28.7.2020. godine, zatražilo fakturu sa pojedinačnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava, za svaku stavku posebno, bez kojih nije moguće regulirati uvozne carinske procedure donacije

Takođe, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva inostranih poslova BiH, urgencijama od 12.8. i 24.8. 2020. godine, ponovno zatražilo žurno dostavljanje odgovora donatora na traženi izgled dokumentacije.

Dana 31.08.2020. godine Ministarstvo inostranih poslova BiH je dostavilo Ministarstvu civilnih poslova BiH fakturu sa iskazanim pojediničnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava koja je odmah dostavljena ovlaštenom špediteru u cilju podnošenja carinske prijave prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Slijedeći fakturu sa iskazanim pojedinačnim cijenama, carinska deklaracija broj 20BA010904019226H7 od 23.07.2020. godine je okončana.

Slijedeći dogovoreni omjer raspodjele i raspored preuzimanja, Ministarstvo civilnih poslova je u roku od deset  dana završilo realizaciju donacije koja je mjesecima bez validne dokumentacija bila uskladištena na Aerodromu Sarajevo.

Ukupno je podijeljeno 23 tone odnosno 797. 440 komada opreme u koju spadaju: brisevi, zaštitna odijela, ventilatori, rukavice, maske N95, hirurške maske, maske, viziri i zaštitne naočare.

U brojanju i raspodjeli cjelokupne donacije učestvovali su sljedeći predstavnici i po pozicijama kako slijedi:

OMJER RASPODJELE:

ProizvodUkupno    Federacija BiH (62-0.5)Republika Srpska (38-0.5)Brčko distrikt BiH
Brisevi100000 (-100)6164037760500
Zaštitna odijela25000154229452126
Ventilatori4024142
Rukavice1520009376857471761
Maske N951500009253556715750
Hirurške maske1500009253556715750
Maske1500009253556715750
Viziri500003084518905250
Zaštitne naočare20400125847713103

RASPORED PREUZIMANJA:

 1. Republika Srpska, 07. rujna, 2020. godine u 09:00 sati.
 2. Brčko distrikt BiH, 08. rujna, 2020. godine u 09:00 sati.
 3. Unsko-sanski kanton, 09. rujna, 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 4. Kanton posavski, 09. rujna, 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 5. Tuzlanski kanton, 10. rujna 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 6. Zeničko-dobojski kanton, 10. rujna 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 7. Bosansko-podrinjski kanton, 11. rujna 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 8. Srednjobosanski kanton, 11. rujna 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 9. Hercegovačko-neretvanski kanton, 14. rujna 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 10. Zapodnohercegovački kanton, 14. rujna 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 11. Kanton Sarajevo, 15. rujna 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 12. Kanton 10, 15. rujna 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 13. Federacija BiH 15. rujna, 2020. godine.

akta.ba