Osiguravajuće kuće za pola godine zaradile 22 miliona KM

osiguranje

Prihodi osiguravajućih društava u Republici Srpskoj rasli su u prvoj polovini ove godine za blizu 10 odsto, a rashodi za četiri odsto, što je osiguravačima donijelo profit od 22 miliona maraka.

Ukupni prihodi osiguravajućih društava, uključujući i dobitke utvrđene direktno u kapitalu, u prvoj polovini 2020. godine, iznosili su 138,3 miliona KM i bili su veći, u odnosu na isti period prošle godine, za 9,3 odsto.

Ukupni rashodi, uključujući i gubitke utvrđene direktno u kapitalu, iznosili su 115 miliona KM i bili su veći za četiri odsto.

Poslovni dobitak iznosio je 18,9 miliona KM i bio je veći za 54,3 odsto, dok je dobitak iz redovne aktivnosti iznosio 23,7 miliona i bio je veći za 35,1 odsto.

Trinaest društava za osiguranje je iskazalo neto dobitak u iznosu od 23,3 miliona, dok je jedno društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 382.629 KM.

Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu na nivou sektora bio je dobitak u iznosu od 22 miliona KM.

Premija pala za dva odsto

Ukupno obračunata premija društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosila je 110,8 miliona KM u prvom polugodištu. Od toga se 87,3 miliona odnosi na RS, a 23,4 miliona na FBiH.

U odnosu na isti period prethodne godine, obračunata premija društava za osiguranje je bila manja za 2,2 miliona ili dva odsto.

Osiguranicima isplaćeno 37,6 miliona KM

Društva za osiguranje su osiguranicima i korisnicima osiguranja u prvoj polovini ove godine isplatila 37,6 miliona KM, ili 7,8 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupno isplaćene obaveze po osnovu zaključenih ugovora neživotnih osiguranja iznosile su 33,2 miliona KM i bile su veće za 5,5 odsto. Korisnicima životnog osiguranja, u ovom izvještajnom periodu, isplaćeno je 4,3 miliona KM, što predstavlja povećanje za 29,7 odsto.

U Agenciji za osiguranje su naveli da u Srpskoj sjedište ima 14 društava za osiguranje, te da ima 10 filijala društava za osiguranje čije je sjedište u FBiH.

„Tržišna struktura i pokazatelji koncentracije ukazuju da na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj postoji prilično jaka konkurencija“, naveli su u Agenciji.

Dodali su da je nastavljen trend rasta premije životnih osiguranja, ali da ta premija još uvijek nije dostigla nivo uporedivih tržišta osiguranja zemalja regiona.

„Premija osiguranja od autoodgovornosti i dalje dominira i ima najveće (63,4 odsto) učešće u ukupno obračunatoj premiji“, istakli su u Agenciji.

Naglasili su da je koeficijent opšte likvidnosti osiguravajućih društava bio znatno veći od jedan, što odražava sposobnost izmirenja obaveza u rokovima dospijeća.

Capital.ba