Otkrivamo sve zamjerke UIO-a na uvođenje niže stope PDV-a u BiH

Screenshot 1 78
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Donosimo sadržaj informacije koju je Uprava za indirektno oporezivanje proslijedila Parlamentu BiH u vezi sa eventualnim usvajanjem izmjene Zakona o PDV-u kojim bi se uvela diferencirana stopa. Iz Uprave ne smatraju da je sad trenutak za usvajanje jednog takvog Zakona.

Dom naroda Parlamentame skupštine BiH zatražio je od Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje hitnu analiza učinka Prijedloga zakona o dopunama Zakona o PDV-u usvojenog na 27. sjednici Predstavničkog doma Parlamentame skupštine BiH.

UIO dostavio je analizu u vidu teza koje se nalaze u nastavku teksta:

 • po ocjeni UIO, kod provođenja procedure predlaganja i usvajanja navedenog Prijedloga zakona o dopunama Zakona o PDV-u, zanemarena u cjelosti odredba člana 14. stav (2) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH prema kojoj je Upravni odbor UIO nadležan za pokretanje pripreme zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem i njihovih izmjena, uključujući zakonske propise o poreskim stopama i strukturama,
 • usvojeni Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o PDV-u nije usklađen sa Direktivom Evropske unije 2006/112/EZ od 28.11.2006. godine, prije svega zbog toga što navedena Direktiva državama određuje da primjenjuju jednu standardnu stopu PDV-a i da mogu primjeniti jednu ili dvije snižene stope PDV-a, odnosno da viša stopa PDV-a nije određena kao mogućnost navedenom Direktivom, pa stoga nije u primjeni ni u jednoj državi,
 • na putu ulaska BiH u EU jedna od obaveza je usklađivanje i harmonizacija poreskih propisa u BiH sa propisima EU, zbog čega ukazujemo na problem neusklađenosti predložene dopune Zakona o PDV-u sa odredbama navedne Direktive u tom dijelu (uvođenje više stope PDV-a koja je viša od trenutno standardne stope od 17%),
 • ne treba zanemariti ni to da se, prema navedenoj dopuni Zakona, po višoj stopi PDV-a od 22% oporezuju visokokvalitetna vina, što će zasigumo dovesti do rasta cijena vina u BiH i s tim povezanog pada potražnje/potrošnje istih, pri čemu treba imati u vidu da, prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, površina koja se koristi za proizvodnju grožđa u BiH se od 2005. godine stalno povećava, te da se ovakav trend odražava u udvostručavanju proizvodnje grožđa sa 10 miliona kg u 2005. na skoro 23 miliona kg u 2011. godini, što će se neminovno odraziti na pad prihoda od akcize obračunate/plaćanje na ovaj akcizni proizvod i gubitka fiskalnih prihoda po tom osnovu,
 • kada je u pitanju snižena stopa PDV-a od 5% koja se odnosi na “zdravstvena pomagala” ističemo da poštujući Prilog III Dirketive to mogu biti samo pomagala koja se obično koriste za olakšavanje ili liječenje invalidnosti, isključivo za osobnu uporabu invalidnih osoba,
 • ukazujemo na nepotpunost navedenog Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o PDV-u, u kojem nisu propisane prelazne odredbe, kojim se definiše način i postupanje kod prelaska na novi sistem koji uređuje određeni odnos na različit način, a tu se prije svega misli na poreski tretman zaliha dobara, koja su nabavljena prije stupanja na snagu ovog Prijedloga, tj. nije određena dužnost poreskih obveznika da popišu dobra na zalihama koja su nabavili i odbili ulazni PDV po stopi od 17%, a dalje će ih prodavati po stopi od 5% ili 22%, ako se navedeni Prijedlog usvoji,
 • ukazujemo i na činjenicu da je definisano da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, što je objektivno veoma kratak rok, te će navedeno, ako se usvoji, biti nemoguće primjeniti, kako za Upravu, tako i kod samih poreskih obveznika
 • uvođenjem više stopa PDV-a gube se sve prednosti jednostopnog sistema i dobija se administrativno komplikovan i skup sistem koji nije lako kontrolisati, a da nejasno definisanje proizvoda (koji će se oporezivati po različitim stopama) otvara vrata poreznoj evaziji za sve proizvode koji nisu jednoznačno definisani, jer će porezni obveznici pokušati ih svrstati u kategoriju niže stope,
 • treba imati u vidu i činjenicu da, prema nekim istraživanjima, uvođenje niže poreske stope ne znači ujedno smanjenje socijalnih razlika jer takve snižene stope mogu donijeti dvostruko veću korist bogatima nego siromašnima,
 • PDV je najizdašniji porez (prihod), pa niže stope PDV-a znače i manje prihode za državni budžet što bi zahtijevalo nadoknadu gubitka iz drugih izvora, a što druge države koje uvode nižu stopu PDV nadoknađuju povećanjem ostalih poreza,
 • može se zaključiti da uvođenje diferenciranih stopa PDV-a neće značajno pomoći potrošačima sa nižim dohotkom, a s druge strane gubitak prihoda po budžete svih nivoa je neminovan,
 • među nekim od nedostataka uvođenja diferencirane stope, u praksi mnogih razvijenih zemalja, navode se i poreske prevare, što znači da bi UINO u slučaju uvođenja diferencirane poreske stope morala “preorjentisati” svoje trenutne kontrolne aktivnosti upravo prema ovim djelatnostima,
 • mnogo učinkovitiji način je pomoći socijalno ugroženim kategorijama su razni socijalni transferi i paketi mjera koje mogu vlade entiteta (Federacije BiH i Republike Srpske) i Distrikt Brčko BiH preduzeti u cilju pružanja pomoći navedenim kategorijama stanovništva, tj. da prihode dobijene od UINO kroz navedene mjere raspodjele ugroženim kategorijama,
 • posebno napominjemo da je potrebno značajno vrijeme da bi se donijeli podzakonski akti (Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u), kojim bi se jasno definisali proizvodi koji će biti oporezovani različitim stopama, a zatim i novi obrazac PDV prijave sa pripadajućim Uputstvom o popunjavanju PDV prijave, te u skladu sa tim izvršeno usklađivanje poreznog informacionog podsistem UINO za čiji razvoj je potrebno i vrijeme i dodatna finansijska sredstva,
 • ujedno ukazujemo da će u slučaju konačnog usvajanja predloženih dopuna sasvim izvjesno doći do značajnog rasta troškova neophodnih za funkcionisanje porezne administracije, a takođe i troškova sa kojim će se susresti obveznici PDV-a (vođenje poslovnih knjiga, ažuriranje i priiagođavanje softvera za vođenje poslovnih knjiga i podnošenje PDV prijave, fiskalnih uređaja- kasa i sl.).

U aktu dostavljenom Domu naroda PS BiH iz Uprave za indirektno oporezivanje su naveli:

“U kontekstu svega prethodno navedenog, a budući da je UIO jedini organ u BiH koji je nadležan za provođenje zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju i politike, koju utvrdi Vijeće ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora UIO, kao i za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza na teritoriji BiH ovim putem Vas obavještavamo da će UIO u skladu sa svoiim nadležnostima i ovlašteniima provoditi svaki propis koii se donese i stupi na snagu.ali smo mišljenia da će usvajanie dopuna Zakona u navedenom obliku (tj.. uvođenje diferencirane stope PDV-a izazvati poteškoće u njegovom provođenju. Značajno će ugroziti poslovne procese u UIO i narušiti neutralnost PDV-a, posmatrano sa aspekta Jedinstvenog računa UIO, iz kojeg razloga smatramo da se ne može dati pozitivno mišljenie u pogledu niegovog usvajanja, te da se treba voditi principom opreznosti kada je riječ o prihodima od PDV-a. koji imaju najveće učeSće u strukturi prihoda od indirektnih poreza”, obrazloženo je.

Ukoliko i dođe do usvajanja prijedloga Zakona o dopunama Zakona o PDV-u, bit će potrebno prilagoditi informacioni sistem u UIO, za šta što su neophodni vrijeme i značajna finansijska sredstva.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje na kraju navode kako smatraju da prijedlog Zakona o dopuni Zakona o PDV-u, bez detaljnih analiziranja nije primjerena trenutku u kojem se nalazimo, prije svega zbog tog što bi dopuna Zakona na ovakav način mogla prouzrokovati nesagledive posljedice za sve nivoe vlasti u BiH.