POSAO U VIK ZENICA: Prijem radnika na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

POSAO U VIK ZENICA: Prijem radnika na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

JAVNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. Z E N I C A

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22)                i člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica,  broj:101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20) i Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže na godinu dana, na radno mjesto: „Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto: „Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije, broj: 101-3107-1/23 ŠS od 10.03.2023. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-5161/23 od 17.03.2023.godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najduže na godinu dana, u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže na godinu dana, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na slijedeće radno mjesto:

  • na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže godinu dana
  1. „Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije,

1 (jedan) izvršilac

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi:

1. “Pomoćni očitač”: obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču, čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina, zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca, savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca, kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima (naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća, očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl., uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 779,76KM.

III

Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

  1. OPŠTI USLOVI

  – da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH,

  – da je stariji od 18 godina,

  – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje  

    (dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana od dana donošenja Odluke o prijemu kandidata u radni odnos, odnosno okončanja oglasne procedure).

  • POSEBNI USLOVI

– da ima završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola.

IV

    Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

– potpisanu prijavu na Oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),

– potvrdu o prebivalištu – CIPS,

– diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stručnoj spremi.

V

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, osim rodnog lista, računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija,                  i to:

– porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane 

  nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu

  prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),

– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od

  nadležnog ministarstva),

– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.  

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u       JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju.

Intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5,      a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate o terminu održavanja usmenog intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua. 

Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da Oglas objavi isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova br.17

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

na radno mjesto pod nazivom „Pomoćni očitač“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

                                                                               DIREKTOR

                                                                               ________________________

                                                                                Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:101-3784/23 ŠS

Zenica, 28.03.2023. godine

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica