PRILIKA ZA POSAO: Objavljen Javni konkurs za državnog službenika u Kantonalnoj direkciji za ceste

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj direkciji za ceste Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Oglas je raspisan za radnog mjesto višeg stručnog saradnik za zaštitu cesta i sigurnost prometa na cestama.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:

  • VII stepen stručne spreme, dipl. saobraćajni inženjer (drumski smjer), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova), Bolonjskog sistema studiranja – saobraćajne struke (drumski smjer),
  • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst konkursa je moguće preuzeti na ovom linku.