PRILIKA ZA POSAO: ŠPD ZDK traži više radnika

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Na osnovu članova 4. i  8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 8/19, 19/20) i članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – novi prečišćeni tekst broj: 03-1803/23 od 08.05.2023. godine, te na osnovu Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 03-2253-2/23 od 29.05.2023. godine raspisuje se:

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

br. 03-2253-3/23, od 29.05.2023. godine

I SLUŽBA ZA ZAŠTITU I CERTIFICIRANJE ŠUMA

1. Inženjer za ekologiju i zaštitu šuma – 1 izvršilac

II KOMERCIJALNA SLUŽBA

1. Komercijalista I – 1 izvršilac

III POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. RADNA JEDINICA OLOVO

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

– Radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

2. RADNA JEDINICA SOLUN

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

– Radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

3. RADNA JEDINICA DUBOŠTICA

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

– Radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

IV POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1.RADNA JEDINICA ZVIJEZDA

– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

2. RADNA JEDINICA OKRUGLICA

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca 

– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

– Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

3. RADNA JEDINICA BUKOVICA

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

– Radnik u šumarstvu – 9 izvršilaca

V POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

– Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

VI POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

VII POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZAVIDOVIĆI

1.RADNA JEDINICA KAMENICA

– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

– Vozač – zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

OPĆI USLOVI:1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine2. Da je stariji od 18 godina3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran.

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS:

1. Prijava na oglas

2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija)

4. Diploma o završenom obrazovanju (ovjerena kopija)

5. Potvrda o radnom iskustvu ili uvjerenje Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija)

6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu”

7. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija)

8. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva.Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom.Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane.Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu).

KRITERIJI ZA BODOVANJE:

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

Radno mjesto Inženjer za ekologiju i zaštitu šuma:

1.Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13),

2. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

3. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07),

4. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

5. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda

6. ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

7. Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH broj: 15/21).

Radno mjesto Komercijalista I:

1. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14, 59/22),

2. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići,

3. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

4. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16),

5. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

6. Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH broj: 103/14).

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i  koeficijenta složenosti poslova koje radnik obavlja i ostvarenog fonda sati u skladu sa pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Najniža plaća se utvrđuje u iznosu od 55% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. 

Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici,  a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu poslodavca:

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

(sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Integralni tekst javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija, možete preuzeti ovdje. 

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.