Portal 072info

Prosječna plata u BH Telecomu 1.727 KM

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji BH Telecoma. Dato je mišljenje s rezervom i skrenuta pažnja na određene propuste u poslovanju ove kompanije.

Revizori su u svom izvještaju o finansijskoj reviziji BH Telecoma naveli da su vršene kontinuirane prepravke finansijskih izvještaja što ostavlja utisak nepouzdanosti istih, te ukazuju na neadekvatno funkcionisanje sistema internih kontrola u ovoj oblasti.

Društvo je u 2015. godini na ime privremenih i povremenih poslova isplatilo fizičkim licima 591.586 KM (neto naknada 332.463 KM i pripadajući porezi i doprinosi 259.123 KM.

Plaće

U 2015. godini najveća neto plata isplaćena je 4.599 KM, a najniža 682 KM, dok je prosječna neto plata na nivou Društva iznosila 1.727 KM. Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih iskazani su 24.211.647 KM. U okviru ovih troškova najznačajniji su: naknade za topli obrok 11.044.630 KM, regres za godišnji odmor 3.825.826 KM, izdaci za otpremnine za odlazak u penziju 2.174.070 KM, naknade troškova prevoza na posao i sa posla 1.767.726 KM, izdaci za pomoć u slučaju teškog invaliditeta 1.055.264 KM,izdaci za jubilarne nagrade 730.550 KM, izdaci za pomoć u slučaju smrti 772.230 KM, ostali izdaci za materijalna prava zaposlenih iz granskog kolektivnog ugovora 683.063 KM.

Regres za godišnji odmor obračunat je i isplaćen na osnovu Odluke Uprave Društva o visini i načinu isplate regresa za godišnji odmor za 2015. godinu u iznosu od 1.206 KM po zaposleniku koji su ostvarili pravo na isti. Za zaposlenike kod kojih je 70 % njihove plate niže od utvrđenog iznosa regresa, obračunati su i uplaćeni pripadajući porez i doprinosi.

Troškovi službenih putovanja zaposlenih iskazani su 900.274 KM, a čine ih: dnevnice za službena putovanja u zemlji 296.517 KM i inostranstvu 97.639 KM, putni troškovi i noćenje u zemlji 266.327 KM i inostranstvu 61.513 KM, troškovi prevoza za službeni put u zemlji 42.644 KM, troškovi prevoza za službeni put u inostranstvu 21.355 KM, upotreba vlastitog automobila u poslovne svrhe 13.901 KM, te pripadajući porezi i doprinosi. Društvo je Pravilnikom o radu utvrdilo politike naknada troškova za službena putovanja.

Poslovni prihodi

Troškovi reklame i sponzorstva iskazani su 10.567.767KM. U okviru ove pozicije iskazani su troškovi reklame i propagande po više osnova, od čega su najznačajniji: troškovi reklame i propagande 9.431.859 KM, sponzorstva 100.348 KM i reklama za lojalnost kupaca 1.014.401 KM. Troškovi reklame i propagande najvećim dijelom odnose se na marketinške usluge u elektronskim i printanim medijima, TV stanica, izradu reklamnih spotova i ostale vrste oglašavanja.

Društvo je u finansijskim izvještajima za 2015. godinu iskazalo finansijski rezultat (bruto dobit) 89.230.330 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 923.099 KM ili 0,7%. Društvo je u 2015. godini iskazalo pad poslovnih prihoda za 16.462.402 KM ili 3%. Na rezultate poslovanja u 2015. godini u značajnoj mjeri uticalo je okruženje i tržišni uslovi. Liberalizacija tržišta telekomunikacija ima uticaj na povećanje konkurentnosti, a time i na pad cijena svih vrsta usluga.

Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije na tržištu Bosne i Hercegovine, pored tri licencirana operatora telekomunikacijskih usluga, posluje 69 davalaca internet usluga, 82 mrežna operatora i 13 operatora za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga. Brzi napredak u razvoju tehnologija koje omogućavaju uvođenje novih i boljih usluga krajnjim korisnicima, jačanje konkurencije, te trend okrupnjavanja operatora, objektivni su faktori koji imaju direktan uticaj na ostvarivanje rezultata poslovanja Društva.

Troškovi reklame i sponzorstva

Troškovi proizvodnih usluga iskazani su 48.694.571 KM. U okviru ovih troškova najznačajniji su: usluge održavanja 22.909.325 KM, zakupi 14.929.624 KM, troškovi reklame i propagande 10.567.767 KM.

Troškovi reklame i sponzorstva iskazani su 10.567.767KM. U okviru ove pozicije iskazani su troškovi reklame i propagande po više osnova, od čega su najznačajniji: troškovi reklame i propagande 9.431.859 KM, sponzorstva 100.348 KM i reklama za lojalnost kupaca 1.014.401 KM. Troškovi reklame i propagande najvećim dijelom odnose se na marketinške usluge u elektronskim i printanim medijima, TV stanica, izradu reklamnih spotova i ostale vrste oglašavanja.

Na prijedlog Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Uprava svake godine donosi odluku o odobravanju sredstava za nabavku medijskog prostora, odabir i učešće pojedinih TV stanica zasniva se na analizi više međusobno povezanih parametara, kao što su: opća teritorijalna pokrivenost TV signalom, pokrivenost populacije i gledanost ukupnog TV programa, atraktivnost i gledanost pojedinih programa i emisija, ekskluzivnost prenosa značajnih manifestacija i događaja, količina vlastite reprodukcije i pokrivenost lokalnih zajednica. Troškovi reklame i sponzorstva nastaju na osnovu sponzorskih ugovora za usluge reklamiranja od strane sportskih društava, udruženja i pojedinaca sa različitih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija.

Utrošena roba za sprovođenje programa lojalnosti kupaca odnosi se na troškove nastale po osnovu dodijeljenih aparata i uređaja u vidu poklona najprofitabilnijim i najlojalnijim korisnicima usluga Društva, a u cilju realizacije programa lojalnosti. Uglavnom se radi o laptopima, mobitelima i fotoaparatima. S tim u vezi, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja i Direkcija za prodaju i podršku sačinile su kriterije, kategorije i vrijednosti nagrada za ove korisnike. Na prijedlog istih direkcija, odlukama Uprave od 28.04.2015. godine,aparati i uređaji u vrijednosti od 954.949 KM podijeljeni su ovim korisnicima.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box