Portal 072info

RD Mošćanica zapošljava radnike na selekciji otpada

Na osnovu člana 35. Statuta Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Odlukom, broj: 02- 458/17. od 18.08.2017.godine, direktor Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje:

K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos

Na radno mjesto pod nazivom: ,,Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti’’…… 3 (tri) izvršioca.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatima će se zaključiti na period od 3 mjeseca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs, treba da ispunjava i posebne minimalne uslove i to:

– Završena osnovna škola (NSS),

– Psihofizički zdrava osoba,

Uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi,

– Izvod iz Matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, – potvrda o prebivalištu (CIPS).

Kandidati trebaju dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj radno – pravni i ekonomsko – socijalni status, kompetencije i sl., a koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca kod izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida, RVI, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke bivšeg poslodavca i dr.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci).

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos. Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Bankovni računi: 134 010 0000 286 755 kod ASA Banke d.d. Sarajevo, i 338 580 2220 987 733 kod Unicredit Bank Zenica

NAPOMENA: Kod izbora kandidata voditi će se računa o obavezi poštivanja odredbi iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003.godine.

Konkurs će biti objavljen u nezavisnim novinama ‘’Naša riječ’’, kao i na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba).

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u novinama ‘’Naša riječ’’. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa, dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno putem pošte na adresu: ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica Mošćanica bb., 72000 Zenica

Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica

Rtvze.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box