SIPA zapošljava, neto plaća i do 1.545 KM

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 17.04.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika.

Kako je saopćeno iz Agencije, radi se o ukupno pet mjesta i to: stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju, šef Analitičkog odsjeka, viši stručni saradnik – inžinjer za hardver i mreže, stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije te viši stručni saradnik – analitičar.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 17.04.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom. Evo u nastavku uslova i šta se traži od kandidata po svakom ponuđenom radnom mjestu.

SEKTOR ZA PLANIRANJE, ANALITIKU, SARADNJU I INFORMIRANJE

Odsjek za međunarodnu i međuagencijsku saradnju

1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju

Opis poslova: Vrši poslove međunarodne i međuagencijske saradnje sa organima za provođenje zakona i drugim stranim odgovarajućim tijelima s ciljem obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije koji se odnose na implementaciju, koordinaciju i praćenje međunarodnih projekata i aktivnosti, te programiranje i provođenje tehničke pomoći EU i drugih međunarodnih organizacija, predlaže i priprema protokol, učestvuje u koordinaciji međunarodnih posjeta i prijema stranih delegacija, sačinjava planove, izvještaje, studijsko-analitičke, informativne i druge materijale u oblasti međunarodne i međuagencijske saradnje, prati njihovu realizaciju, predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje poslovnih procesa koji su u vezi sa pitanjima međunarodne i međuagencijske saradnje i obuka iz djelokruga rada Agencije, kontinuirano prati primjenu domaćih i međunarodnih propisa i standarda relevantnih za rad Agencije i predlaže mjere i propise za unapređenje ove oblasti u Agenciji, te o istima daje potrebna mišljenja i izjašnjenja, obavlja prevodilačke poslove za potrebe Agencije, radi i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovaran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni, filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, aktivno znanje stranog jezika, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1298,63 KM

FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNI ODJEL

Analitički odsjek

2/01 Šef Odsjeka

Opis poslova: Rukovodi radom Analitičkog odsjeka, zadužen je za primanje, zahtijevanje, prikupljanje i analiziranje primljenih informacija, podataka i dokumentacije u skladu sa propisima koji reguliraju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u svrhu određivanja postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, zadužen je za slanje prijedloga načelniku Odjela za privremenu obustavu novčanih transakcija i o prestanku tih obustava u skladu sa relevantnim propisima, dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici informacije u vezi sa upitima stranih finansijsko-obavještajnih jedinica (u daljem tekstu: FOJ), inicira upite prema stranim FOJ-ima, dostavlja načelniku Odjela izvještaje o procjeni finansijskih obavještajnih podataka s prijedlogom/obrazloženjem ukoliko izvještaj treba biti dostavljen nadležnom tužilaštvu, stranim FOJ-ima, Odsjeku za istrage i/ili drugim nadležnim organima, pomaže u poslovima obuke i nadzora obveznika, učestvuje i omogućava učešće analitičara u međuagencijskim timovima gdje je potrebna analitička obrada podataka u predmetima pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik Odjela. Za svoj rad i rad Odsjeka neposredno je odgovoran načelniku Odjela.

Posebni uslovi: VSS – završen ekonomski fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1545,99 KM

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema

3/01 Viši stručni saradnik – inžinjer za hardver i mreže

Opis poslova: Planira, instalira, programira i održava instalaciju opreme za LAN i WAN mreže, izrađuje politike i procedure za pristup i korištenje mreže, otkriva i otklanja eventualne greške i kvarove na mrežnoj opremi, planira i vodi brigu o rezervnim dijelovima potrebnim za ispravnost računarske mreže, odgovoran je za monitoring i analizu podataka sa „real time“ hardverskih i softverskih parametara sistema, vrši testiranje dostupnosti pojedinih uređaja, kao i propusnost podataka između uređaja na mreži, pruža stručnu pomoć korisnicima na računarskoj opremi, vrši obuku korisnika za korištenje mrežnih resursa, organizira izradu dokumentacije o testiranju i održavanju računara i prateće opreme i odgovoran je za redovno ažuriranje dokumentacije o svim mrežnim uređajima i topologiji mreže u Agenciji, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički ili drugi fakultet smjer informatika, automatika, elektronika ili telekomunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1117,88 KM

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

Odsjek za kadrovske poslove razvoj ljudskih resursa i obuke

4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije

Opis poslova: Vodi i održava evidencije iz kadrovske oblasti, čuva i upotpunjava personalnu dokumentaciju zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom obrađuje podnesene zahtjeve radi izdavanja uvjerenja, potvrda i drugih isprava iz evidencije iz oblasti radnih odnosa, evidentira sve nastale promjene koje se odnose na kadrovske evidencije, stara se o obradi podataka iz kadrovskih evidencija, podnosi prijave i odjave zaposlenih penzionom i zdravstvenom fondu, izvršava obaveze prema drugim subjektima iz oblasti statusnih pitanja zaposlenih, u vezi sa svojim nadležnostima ostvaruje neophodnu internu i eksternu saradnju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 998,95 KM

REGIONALNI URED MOSTAR

5/01 Viši stručni saradnik – analitičar

Opis poslova: Analizira informacije, podatke, planove, izvještaje i druge dokumente iz oblasti kriminalističko-istražnog i kriminalističko-obavještajnog rada, te sačinjava potrebne studijsko-analitičke materijale za potrebe regionalnog ureda, izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje planove i izvještaje o kriminalističko-istražnom i kriminalističko-obavještajnom radu regionalnog ureda, sačinjava mjesečne strukture pokazatelja rada sa procjenama stanja u poslovima iz nadležnosti regionalnog ureda koji služe kao osnova za unapređenje rada, sačinjava tabelarne prikaze predmeta u radu, pojedinačnih aktivnosti, poduzetih mjera i radnji policijskih službenika, te priprema dijagrame za različite oblike kriminala za određeni period s ciljem unapređenja rada, osigurava kontinuirano praćenje različitih oblika kriminala, formira i ažurira baze podataka, kontinuirano priprema izvještaje o monitoringu bezviznog režima i sačinjava informacije o stanju sigurnosti iz nadležnosti regionalnog ureda, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik regionalnog ureda. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku regionalnog ureda.

Posebni uvjeti: VSS – završen pravni, ekonomski, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Mostar

Neto plata: 1117,88 KM

Sve detalje javnog oglasa, papirologiju potrebnu za prijavu potražite na OVOM linku.

Fokus.ba

Prethodni članakKanada se zagrijava dva puta brže od ostatka svijeta
Sljedeći članakPreduzeću AL-EX d.o.o. Zenica potreban asistent knjigovođe