nanogica jozic 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Prema nalazima Ureda za reviziju institucija FBiH Federalno ministarstvo pravde ponovo je kršilo zakone u postupku iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničke podrške pri elektronskom nadzoru ili kraće.

Piše: A. DUČIĆ

Naime, Ministarstvo pravde na čijem čelu je ministar Mato Jozić (HDZ) dodijelilo je prošle godine ovaj posao procijenjene vrijednosti od 5.098.860 KM.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije tendersku dokumentaciju preuzelo je 26 subjekata, od čega je najveći broj potencijalnih ponuđača.

Ponudu je, ističu revizori, dostavio samo jedan ponuđač.

– Shodno navedenom, konstatujemo da tenderska dokumentacija nije sačinjena u skladu s članom 53. Zakona o javnim nabavkama, odnosno nije sačinjena na način da pruža potpune informacije o uslovima ugovora, koji su ponuđačima bitni za pripremu ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. S ponuđačem koji je dostavio ponudu zaključen je okvirni sporazum na tri godine u vrijednosti od 5.005.845 KM, za 215.000 dana (cca 197 narukvica). Zaključenim ugovorom utvrđena je jedinična cijena za usluge iznajmljivanja softvera i elektronskih narukvica u iznosu od 23,28 KM dnevno za svaku narukvicu. Imajući u vidu da trošak iznajmljivanja jedne elektronske narukvice za trogodišnji period iznosi 25.495 KM, postavlja se pitanje ekonomske opravdanosti iznajmljivanja ovih narukvica u odnosu na njihovu kupovinu – navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH.

Inače, Federalno ministarstvo pravde za ovaj posao je izabralo firmu Opus iz Mostara. Istu firmu za isti posao Jozićevo ministarstvo je odabralo i 2017. godine, tada za posao od tri godine vrijedan 4,7 miliona KM.

Federalni revizori tada su za Opus utvrdili da nije registrovan da se bavi informatičkom djelatnošću, a koja uključuje elektronski nadzor.

Također i tada su revizori utvrdili da je dokumentaciju preuzelo 26 potencijalnih ponuđača, a da je ponudu dostavio samo jedan – Opus.

U tenderskoj dokumentaciji, kao obaveza ponuđača, predviđena je instalacija nadzornog sistema, koja podrazumijeva i postavku narukvica za praćenje izvršenja kazne zatvora. Kao rok isporuke usluge navedena su „24 sata nakon dobivanja naloga od ugovornog organa“.

– Smatramo da tenderskom dokumentacijom nije utvrđen rok eventualne izmjene nadzornog sistema i zamjene postavljenih narukvica, što znači da nisu date dovoljne informacije vezane za rok obavljanja usluge. U konkursnoj dokumentaciji nije definisan rok za zamjenu postojećeg sistema novim implementiranim sistemom. Dakle, u tenderskoj dokumentaciji nisu date sve informacije potrebne potencijalnim ponuđačima za pripremu ponuda, zbog čega smatramo da je bilo potrebno izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije, te postupiti u skladu s članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama u dijelu produženja roka za podnošenje zahtjeva. Također, napominjemo da je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Ministarstvo bilo dužno obezbijediti aktivnu konkurenciju u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava – naveli su revizori.

Također, kako ističu, nije postupljeno u skladu s članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama s obzirom na to da su u odgovoru Ministarstva date nove informacije vezane za rok izvršenja usluge, koje nisu date u tenderskoj dokumentaciji,što predstavlja bitan element ugovora, a tenderska dokumentacija nije izmijenjena, niti je produžen rok.