AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa pandemijom koronavirusa (COVID 19) i nabavki sredstava neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica istog, te u vezi sa službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije od 11.03.2020. godine, Grad Zenica izvršio je nabavke koje su prikazane u tabeli koju javno objavljujemo.

Grad Zenica je u postupcima nabavki sredstava neophodnih za sprječavanje širenja koronavirusa i ublažavanje posljedica uzrokovanih istim potrošio ukupno 217.214,27 KM sa PDV-om.

Najveći dio sredstava, u iznosu od 146.279,75 KM sa PDV-om, potrošen je za nabavku prehrambeno-higijenskih proizvoda za pripremu 3.000 paketa koji su podijeljeni najugroženijim kategorijama stanovnika Grada Zenica.

Za nabavku prehrambenih proizvoda Grad Zenica je proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja. Upit za dostavu ponuda je dostavljen svim većim marketima na području Grada Zenica i šire. Obavještenje o dodjeli je objavljeno na portalu javnih nabavki. 

Za ostale nabavke iz tabele, u situacijama krajnje hitnosti, donesene su odluke o izuzećima, u skladu sa članom 10. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama te su za svaku pojedinačnu nabavku tražene ponude od većeg broja ponuđača. 

Cjelokupna dokumentacija nalazi se u Službi kabineta gradonačelnika, Odsjek za javne nabavke i svako zainteresirano lice može izvršiti uvid u istu. 

U vezi sa nastalom situacijom izazvanom koronavirusom, Grad Zenica postupao je u skladu sa Saopštenjem Agencije za javne nabavke, broj: 02-02-1-489-1/20 od 17.03.2020. godine, kao i u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama, pri čemu su ispoštovani osnovni principi transparentnosti, jednakosti, nediskriminacije, pravične i aktivne konkurencije, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.